การดำเนินการตอบสนองสำหรับแต่ละรหัสข้อผิดพลาด

ถ้าเกิดข้อผิดพลาด เช่น เมื่อพิมพ์ไม่สำเร็จ หรือเมื่อคุณไม่สามารถส่งหรือรับแฟกซ์หรือต้นฉบับที่สแกน รหัสข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้นในรายงานหรือในหน้าจอไฟล์บันทึกงานโดยเป็นตัวเลขสามหลัก ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้เพื่อหาสาเหตุและการแก้ไขปัญหาสำหรับรหัสข้อผิดพลาดแต่ละรหัส สำหรับวิธีการพิมพ์รายงานข้อผิดพลาดและข้อมูลในรายงาน โปรดดูที่ การพิมพ์รายงานและรายการ สำหรับรายละเอียดของไฟล์บันทึกงาน โปรดดูที่ หน้าจอ <Status Monitor (Status Monitor)>

#001 ถึง #800

#801 ถึง #999

#001

ต้นฉบับติดในชุดป้อนจ่าย
นำต้นฉบับที่ติดอยู่ออกมา
กระดาษติดในชุดป้อนจ่าย

#003

ไม่สามารถส่งหรือรับแฟกซ์ เนื่องจากข้อมูลมีขนาดใหญ่
เมื่อส่งแฟกซ์: ให้ลดความละเอียดและสแกนต้นฉบับ
การใช้งานเบื้องต้นสำหรับการส่งแฟกซ์
เมื่อรับแฟกซ์: ขอให้ผู้ส่งแบ่งต้นฉบับออกเป็นหลายๆ ส่วน หรือลดความละเอียดก่อนส่ง

#005

ไม่สามารถส่งแฟกซ์ เนื่องจากเครื่องของผู้รับไม่ตอบสนองภายใน 35 วินาที
เมื่อเครื่องของผู้รับปิดหรือสายไม่ว่าง คุณอาจไม่สามารถส่งแฟกซ์ได้ ขอให้ผู้รับตรวจสอบสถานะของเครื่อง เมื่อส่งแฟกซ์ไปต่างประเทศ ให้แทรกการหยุดชั่วคราวในหมายเลขแฟกซ์
การใช้งานเบื้องต้นสำหรับการส่งแฟกซ์

#012

ไม่สามารถส่งแฟกซ์ เนื่องจากเครื่องของผู้รับไม่มีกระดาษ
ขอให้ผู้รับใส่กระดาษใหม่

#018

ไม่สามารถส่งแฟกซ์ เนื่องจากเครื่องของผู้รับไม่ตอบสนอง โดยมีสาเหตุจากสายไม่ว่างหรือสาเหตุอื่นๆ
เมื่อเครื่องของผู้รับปิดหรือสายไม่ว่าง คุณอาจไม่สามารถส่งแฟกซ์ได้ ขอให้ผู้รับตรวจสอบสถานะของเครื่อง เมื่อส่งแฟกซ์ไปต่างประเทศ ให้แทรกการหยุดชั่วคราวในหมายเลขแฟกซ์
การใช้งานเบื้องต้นสำหรับการส่งแฟกซ์

#022

การส่งแฟกซ์จากคอมพิวเตอร์ถูกปิดใช้งาน
ในการส่งแฟกซ์จากคอมพิวเตอร์ คุณต้องตั้งค่า <อนุญาตไดรเวอร์การส่งแฟกซ์ (Allow Fax Driver TX)> เป็น <เปิด (On)> สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ดูแลของคุณ
การจำกัดการส่งแฟกซ์จากคอมพิวเตอร์
ไม่สามารถส่งต่อแฟกซ์ เนื่องจากปลายทางที่ระบุไว้ถูกลบออกจากสมุดที่อยู่แล้ว
ลงทะเบียนปลายทางที่ส่งต่ออีกครั้ง ถ้าเอกสารที่ส่งต่อไม่สำเร็จนั้นยังคงอยู่ในหน่วยความจำ คุณสามารถส่งต่อเอกสารนั้นได้อีกครั้ง
การลงทะเบียนปลายทาง
การพิมพ์/การส่งใหม่/การลบเอกสารที่ไม่สามารถส่งได้

#037

ไม่สามารถส่งแฟกซ์ได้ เนื่องจากหน่วยความจำเต็ม
ถ้ามีงานอยู่ในคิว ให้รอจนกว่างานนั้นจะเสร็จสมบูรณ์
ถ้าจัดเก็บเอกสารที่ได้รับไว้ในหน่วยความจำ ให้พิมพ์หรือลบออก
การรับเอกสารที่ได้รับไว้ในเครื่อง (การรับเข้าหน่วยความจำ)
ถ้าส่งต้นฉบับที่มีหลายหน้า ให้แบ่งต้นฉบับออกเป็นหลายส่วน
ถ้าส่งแฟกซ์ ให้ลดความละเอียดในการสแกนต้นฉบับ
การใช้งานเบื้องต้นสำหรับการส่งแฟกซ์
ไฟล์นั้นใหญ่เกินกว่าที่จะพิมพ์
ปรับไฟล์ให้เหมาะสมเพื่อลดขนาดหรือแบ่งไฟล์ออกเป็นส่วนๆ แล้วดำเนินการพิมพ์อีกครั้ง
พยายามพิมพ์จากไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ซึ่งจะให้ประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี

#054

ไม่สามารถส่งแฟกซ์ได้ เนื่องจากหมายเลขแฟกซ์ปลายทางที่กำหนดยาวเกิน 40 หลัก
กำหนดหมายเลขแฟกซ์ปลายทางไม่ให้เกิน 40 หลัก

#099

มีการดำเนินงานที่เป็นสาเหตุทำให้งานถูกยกเลิก
เมื่อคุณยกเลิกงาน รหัสข้อผิดพลาดนี้จะปรากฏขึ้น แต่ไม่ได้ผิดปกติแต่อย่างใด พิมพ์ ส่ง หรือรับเอกสารอีกครั้งได้ตามความจำเป็น

#401

ต้นฉบับที่สแกนไม่สามารถจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์หน่วยความจำ USB เนื่องจากพื้นที่ว่างในหน่วยความจำไม่เพียงพอ
ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็นเพื่อให้มีพื้นที่ว่างในอุปกรณ์หน่วยความจำ USB หรือเชื่อมต่ออุปกรณ์หน่วยความจำ USB อื่น
เสียบอุปกรณ์หน่วยความจำ USB

#406

เอกสารที่สแกนไม่สามารถจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์หน่วยความจำ USB เนื่องจากข้อผิดพลาด
ถอดอุปกรณ์หน่วยความจำ USB และเชื่อมต่ออีกครั้ง
เสียบอุปกรณ์หน่วยความจำ USB
ลดจำนวนต้นฉบับที่จะสแกน

#701

การรับรองความถูกต้องไม่สำเร็จ เนื่องจากป้อน ID หรือ PIN แผนกที่ไม่ถูกต้อง เมื่อเปิดใช้งานการจัดการ ID แผนก
ป้อน ID และ PIN แผนกที่ถูกต้อง
พยายามทำงานต่อโดยไม่ป้อน ID แผนก แม้ว่างานที่มี ID ที่ไม่รู้จัก (ฟังก์ชันที่อนุญาตให้ทำงานโดยไม่ต้องมี ID และ PIN แผนก) จะปิดใช้งานในการจัดการ ID แผนกก็ตาม
เปิดใช้งานที่มี ID ที่ไม่รู้จักใน System Manager Mode ใน Remote UI
การบล็อกงานเมื่อ ID แผนกเป็นค่าที่ไม่รู้จัก

#751

เซิร์ฟเวอร์ FTP ยังไม่เริ่มทำงานหรือการเชื่อมต่อเครือข่ายขาดหาย
(การเชื่อมต่อไปยังปลายทางไม่สำเร็จ บางครั้งอาจมีสาเหตุจากการเชื่อมต่อขาดหายระหว่างทาง)
ตรวจสอบปลายทาง
ตรวจสอบสถานะเครือข่าย
การตรวจดูการตั้งค่าเครือข่าย
ไม่ได้ตั้งค่าที่อยู่ IP อย่างถูกต้อง
ตรวจสอบ <การตั้งค่า TCP/IP (TCP/IP Settings)>
การตั้งค่าที่อยู่ IP

#752

การส่งอีเมลหรือการส่ง/การรับ I-Fax ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากมีการตั้งค่าชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP/POP3 ไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบชื่อของเซิร์ฟเวอร์ SMTP/POP3 และการตั้งค่า
การกำหนดการตั้งค่าการสื่อสารทางอีเมล/I-Fax
การส่งอีเมลหรือการส่ง/การรับ I-Fax ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากตั้งค่าชื่อโดเมนไม่ถูกต้อง
ตรวจสอบชื่อโดเมน และแก้ไขการตั้งค่าให้ถูกต้อง
การกำหนดค่า DNS
การส่งอีเมลหรือการส่ง/การรับ I-Fax ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากเครื่องไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายอย่างถูกต้อง
ตรวจสอบว่าเครื่องได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสมและเชื่อมต่อกับเครือข่ายอย่างถูกต้องหรือไม่
ปัญหาในการติดตั้ง/การตั้งค่า

#753

ข้อมูลที่สแกนไม่สามารถส่งเป็นอีเมล ไม่สามารถส่ง/รับเป็น I-Fax หรือไม่ได้จัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน/เซิร์ฟเวอร์ FTP เนื่องจากไม่ได้เชื่อมต่อสาย LAN
ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสาย LAN ถูกต้องหรือไม่
การเชื่อมต่อกับ LAN แบบผ่านสาย

#755

ข้อมูลที่สแกนไม่สามารถส่งเป็นอีเมล หรือเป็น I-Fax หรือจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน/เซิร์ฟเวอร์ FTP เนื่องจาก TCP/IP ไม่ได้ทำงานอย่างถูกต้อง
ตรวจสอบ <การตั้งค่า TCP/IP (TCP/IP Settings)> และตั้งค่าอย่างถูกต้อง
<เครือข่าย (Network)>
ไม่ได้ตั้งค่าที่อยู่ IP
ตั้งค่าที่อยู่ IP อย่างถูกต้อง
การตั้งค่าที่อยู่ IP
เครื่องไม่สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์บนเครือข่ายได้ในทันทีหลังจากเครื่องเริ่มทำงาน เนื่องจากมีการตั้งค่าเวลารอสำหรับเริ่มต้นการสื่อสาร
เครื่องไม่สามารถเริ่มต้นการสื่อสารได้ทันทีหลังจากที่เปิดเครื่อง ให้รอจนกว่าจะครบเวลาที่กำหนดไว้สำหรับ <เวลาที่ต้องรอสำหรับการเริ่มต้นการเชื่อมต่อ (Waiting Time for Connection at Startup)> หลังจากที่เปิดเครื่อง และส่งอีกครั้ง
การกำหนดเวลารอสำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่าย

#766

ใบรับรองหมดอายุแล้ว
อัพเดตใบรับรองหรือใช้ใบรับรองที่ยังไม่หมดอายุ
ตรวจสอบว่า <การตั้งค่าวันที่/เวลา ปัจจุบัน (Current Date/Time Settings)> ถูกต้อง
การตั้งค่าวันที่/เวลา

#801

เมื่อสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ SMTP เพื่อส่งอีเมล/I-Fax จะเกิดข้อผิดพลาดเรื่องการหมดเวลาจากเซิร์ฟเวอร์นั้น
ตรวจสอบว่า SMTP ทำงานบนเครือข่ายอย่างถูกต้องหรือไม่
ตรวจสอบว่าเครื่องได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสมและเชื่อมต่อกับเครือข่ายอย่างถูกต้องหรือไม่
ปัญหาในการติดตั้ง/การตั้งค่า
เมื่อสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ SMTP จะมีการส่งคืนข้อผิดพลาดมาจากเซิร์ฟเวอร์นั้น
ตรวจสอบว่าตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SMTP อย่างถูกต้องหรือไม่
ไม่ได้ตั้งค่าปลายทางไว้อย่างถูกต้อง
ตรวจสอบว่าตั้งค่าปลายทางอย่างถูกต้องหรือไม่
เมื่อจัดเก็บต้นฉบับที่สแกนไว้ในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน จะเกิดข้อผิดพลาดจากโฟลเดอร์นั้น
ตรวจสอบว่าโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันและคอมพิวเตอร์ที่มีโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันนั้นทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่
ระบุชื่อโฟลเดอร์หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง เมื่อจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน
ตรวจสอบการตั้งค่าปลายทาง

#802

ไม่ได้ตั้งค่าชื่อเซิร์ฟเวอร์ SMTP/POP3/FTP อย่างถูกต้อง
กำหนดชื่อของเซิร์ฟเวอร์ SMTP/POP3/FTP อย่างถูกต้อง
การกำหนดการตั้งค่าการสื่อสารทางอีเมล/I-Fax
การลงทะเบียนปลายทางจาก Remote UI

#804

ไม่ได้ให้สิทธิ์เข้าถึงเพื่อเข้าใช้งานโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน/เซิร์ฟเวอร์ FTP
ระบุสิทธิ์สำหรับเขียนข้อมูลไปยังโฟลเดอร์จัดเก็บให้กับผู้ส่ง (ชื่อผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในปลายทาง) สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายของคุณ
ระบุชื่อโฟลเดอร์ไม่ถูกต้อง เมื่อจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน/เซิร์ฟเวอร์ FTP
ตรวจสอบการตั้งค่าปลายทาง

#806

เมื่อจัดเก็บข้อมูลไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน/เซิร์ฟเวอร์ FTP มีการระบุชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับที่ลงทะเบียนไว้ในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน/เซิร์ฟเวอร์ FTP ต้องลงทะเบียนในสมุดที่อยู่ด้วย
ขั้นตอนสำหรับการตั้งค่าโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันเป็นตำแหน่งการบันทึก
การลงทะเบียนปลายทางจาก Remote UI
เมื่อส่งอีเมล/I-Fax มีการระบุปลายทางที่ไม่ถูกต้อง
ป้อนที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง และส่งข้อความอีกครั้ง ถ้ามีการใช้ปลายทางที่ลงทะเบียนในสมุดที่อยู่ ให้ตรวจสอบว่าที่อยู่อีเมลถูกต้องหรือไม่
การลงทะเบียนปลายทาง

#808

เซิร์ฟเวอร์ FTP เกิดข้อผิดพลาดหรือไม่ตอบสนองเกินกำหนดเวลา
ตรวจสอบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ FTP
การลงทะเบียนปลายทางจาก Remote UI

#810

มีการส่งคืนข้อผิดพลาดมาจากเซิร์ฟเวอร์ POP3 เมื่อส่งอีเมลหรือส่ง/รับ I-Fax
ตรวจสอบว่าตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ POP3 อย่างถูกต้องหรือไม่
ตรวจสอบว่าเมลเซิร์ฟเวอร์และเครือข่ายของคุณทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายของคุณ

#812/813

ชื่อหรือรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบที่ใช้บนเซิร์ฟเวอร์ POP3 ไม่ได้ตั้งค่าอย่างถูกต้อง
ป้อนชื่อหรือรหัสผ่านอย่างถูกต้องสำหรับเข้าสู่ระบบที่ใช้บนเซิร์ฟเวอร์ POP3

#818

ข้อมูลที่ได้รับเป็นรูปแบบไฟล์ที่เครื่องไม่สามารถพิมพ์ได้
ติดต่ออีกฝ่ายหนึ่งและขอให้บุคคลนั้นส่งข้อมูลมาอีกครั้งในรูปแบบไฟล์อื่น

#819

ระบบไม่สนับสนุนข้อมูลที่ได้รับ (ข้อมูล MIME ไม่ถูกต้อง)
ติดต่ออีกฝ่ายหนึ่งและขอให้บุคคลนั้นตรวจสอบการตั้งค่า แล้วส่งข้อมูลมาอีกครั้ง

#820

ระบบไม่สนับสนุนข้อมูลที่ได้รับ (ข้อมูล BASE64 หรือ UUENCODE ไม่ถูกต้อง)
ติดต่ออีกฝ่ายหนึ่งและขอให้บุคคลนั้นตรวจสอบการตั้งค่า แล้วส่งข้อมูลมาอีกครั้ง

#822

ไม่สามารถพิมพ์ไฟล์ในอุปกรณ์หน่วยความจำ USB เนื่องจากไม่สนับสนุนรูปแบบของไฟล์
ตรวจสอบรูปแบบไฟล์ที่สนับสนุนและบันทึกไฟล์อีกครั้ง
เสียบอุปกรณ์หน่วยความจำ USB

#827

ระบบไม่สนับสนุนข้อมูลที่ได้รับ (มีข้อมูล MIME ที่ไม่สนับสนุน)
ติดต่ออีกฝ่ายหนึ่งและขอให้บุคคลนั้นตรวจสอบการตั้งค่า แล้วส่งข้อมูลมาอีกครั้ง

#829

ข้อมูลที่ได้รับมีขนาดใหญ่กว่าขนาดสูงสุดที่สามารถรับได้
ในการรับแฟกซ์ เครื่องลบข้อมูลตั้งแต่หน้า 1,000 เป็นต้นไปและพิมพ์ 999 หน้าแรกหรือเก็บไว้ในหน่วยความจำ ให้ผู้ส่งส่งข้อมูลตั้งแต่หน้า 1,000 เป็นต้นไปมาอีกครั้ง
ในการรับ I-Fax เครื่องจะไม่สามารถรับอีเมลได้ ถ้าขนาดเกิน 24 MB ขอให้ผู้ส่งลดขนาดของอีเมลลงให้น้อยกว่า 24 MB และลองส่งอีกครั้ง

#839

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้สำหรับการรับรองความถูกต้อง SMTP ไม่ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง
กำหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอย่างถูกต้อง
การกำหนดการตั้งค่าการสื่อสารทางอีเมล/I-Fax

#841

เมื่อส่งอีเมล/I-Fax ไม่ปรากฏอัลกอริทึ่มการเข้ารหัสที่ใช้ร่วมกันในเมลเซิร์ฟเวอร์
ล้างช่องทำเครื่องหมาย [Use TLS for SMTP] (ใช้ TLS สำหรับ SMTP)/[Use TLS for POP] (ใช้ TLS สำหรับ POP)
การกำหนดการตั้งค่าการสื่อสารทางอีเมล/I-Fax
เพิ่มอัลกอริทึ่มการเข้ารหัสที่ใช้รวมกันในการตั้งค่าเมลเซิร์ฟเวอร์
เกิดข้อผิดพลาดการตรวจสอบความถูกต้องใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ TLS ในระหว่างการสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ SMTP
ตรวจสอบว่าใบรับรอง CA ที่ลงนามใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ TLS บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ SMTP ได้รับการลงทะเบียนในเครื่องโดยใช้ Remote UI
ตรวจสอบว่าใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ TLS บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ SMTP ถูกต้อง
ตรวจสอบว่าใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ TLS ไม่ใช่ใบรับรองที่ลงนามเอง

#844

การสื่อสารแบบเข้ารหัส TLS ไปยังเซิร์ฟเวอร์ POP3 ไม่สำเร็จ เมื่อส่งอีเมลด้วย POP ก่อน SMTP
ตรวจสอบการตั้งค่าการสื่อสารแบบเข้ารหัส TLS ในเซิร์ฟเวอร์ POP3
ล้างช่องทำเครื่องหมาย [Use TLS for POP] (ใช้ TLS สำหรับ POP) ถ้าปัญหายังคงอยู่ ให้ล้างช่องทำเครื่องหมาย [Use POP Authentication Before Sending] (ใช้การรับรองความถูกต้อง POP ก่อนส่ง) และตั้งค่าการสื่อสารไปเป็นการตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่ POP ก่อน SMTP
การกำหนดการตั้งค่าการสื่อสารทางอีเมล/I-Fax
เมื่อตรวจสอบความถูกต้องใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ TLS เพื่อสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ POP3 เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความถูกต้อง
ตรวจสอบว่าใบรับรอง CA ที่ลงนามใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ TLS บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ POP3 ได้รับการลงทะเบียนในเครื่องโดยใช้ Remote UI
ตรวจสอบว่าใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ TLS บนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ POP3 ถูกต้อง
ตรวจสอบว่าใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ TLS ไม่ใช่ใบรับรองที่ลงนามเอง

#846

ไม่สามารถส่งอีเมลหรือ I-Fax เนื่องจากเกิดความล้มเหลวในการรับรองความถูกต้อง POP
ตรวจสอบการตั้งค่า และลองอีกครั้ง
การกำหนดการตั้งค่าการสื่อสารทางอีเมล/I-Fax

#852

เครื่องปิดเนื่องจากเหตุผลบางอย่าง
ตรวจสอบว่าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบแน่นดีแล้วหรือไม่

#853

ไม่สามารถพิมพ์เอกสาร เนื่องจากขนาดข้อมูลเกินความสามารถสูงสุดในการประมวลผลของเครื่อง
เครื่องอาจไม่สามารถพิมพ์เอกสารที่มีหลายหน้าได้ ให้ลดจำนวนหน้าต่อการพิมพ์หนึ่งครั้ง หรือพิมพ์เมื่อไม่มีงานพิมพ์อยู่ในคิว หรือไม่มีเอกสารที่กำลังพิมพ์อยู่ ถ้าคุณยังไม่สามารถพิมพ์ได้อีก ให้ตรวจสอบข้อมูลเอกสารเพื่อหาข้อบกพร่อง
การพิมพ์ถูกยกเลิกจากคอมพิวเตอร์
เมื่อคุณยกเลิกการทำงาน เมื่อกำลังส่งข้อมูลการพิมพ์ไปยังเครื่องจากคอมพิวเตอร์ รหัสข้อผิดพลาดนี้จะปรากฏขึ้น แต่ไม่ได้ผิดปกติแต่อย่างใด พิมพ์อีกครั้งได้ตามความจำเป็น
เอกสารที่มีการรักษาความปลอดภัยที่ทิ้งไว้โดยไม่พิมพ์ถูกลบออกแล้ว
ถ้าไม่มีการพิมพ์เอกสารที่มีการรักษาความปลอดภัยภายในช่วงเวลาที่กำหนด (ค่าเริ่มต้นคือ 30 นาที) เอกสารนั้นจะถูกลบออกจากหน่วยความจำ ให้ส่งเอกสารที่มีการรักษาความปลอดภัยอีกครั้ง และพิมพ์ภายในเวลาที่กำหนด
การพิมพ์ผ่านการพิมพ์แบบปลอดภัย
พยายามพิมพ์โดยใช้การพิมพ์แบบปลอดภัย เมื่อการพิมพ์แบบปลอดภัยถูกจำกัด
เมื่อตั้งค่า <การพิมพ์แบบปลอดภัย (Secure Print)> เป็น <ปิด (Off)> คุณไม่สามารถใช้การพิมพ์แบบปลอดภัยได้ ให้ตั้งค่าเป็น <เปิด (On)> และพิมพ์อีกครั้ง
การพิมพ์ผ่านการพิมพ์แบบปลอดภัย
พิมพ์โดยไม่ใช้การพิมพ์แบบปลอดภัย
การใช้งานการพิมพ์ขั้นพื้นฐาน
คุณพยายามพิมพ์ไฟล์ที่เสียหายหรือไม่สนับสนุน
ตรวจสอบไฟล์ และลองอีกครั้ง
การใช้งานการพิมพ์ขั้นพื้นฐาน
ไม่สามารถพิมพ์ไฟล์ PDF ที่ปกป้องด้วยรหัสผ่าน
ป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องของไฟล์ PDF
การพิมพ์จากอุปกรณ์หน่วยความจำ USB (พิมพ์สื่อบันทึกหน่วยความจำ)
มีการตั้งค่าสำหรับขนาดที่กำหนดเองเกินช่วงที่สามารถพิมพ์ได้ของเครื่อง
ในกรณีตั้งค่าขนาดที่กำหนดเองโดยใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ อาจมีการตั้งค่าขนาดกระดาษนอกช่วงที่สามารถพิมพ์ได้ของเครื่อง
ช่วงที่สามารถตั้งค่าได้สำหรับลิ้นชักกระดาษและถาดอเนกประสงค์แต่ละแหล่งจะแตกต่างกัน กำหนดการตั้งค่าขนาดกระดาษที่เหมาะสำหรับขนาดที่กำหนดเอง
กระดาษที่ใช้ได้

#861

ไม่สามารถพิมพ์เอกสาร เนื่องจากมีการใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ไม่ได้ตั้งใจให้ใช้กับเครื่องนี้
พิมพ์อีกครั้งโดยใช้ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของเครื่องนี้
การใช้งานการพิมพ์ขั้นพื้นฐาน
ไม่สามารถพิมพ์เอกสารเนื่องจากมีข้อบกพร่องในข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูลเอกสารเพื่อหาข้อบกพร่อง

#862

ไม่สามารถพิมพ์ได้ เนื่องจากเครื่องได้รับการกำหนดค่าการพิมพ์ที่ระบบไม่สนับสนุน
กำหนดความละเอียดไว้เป็น 1200 dpi ใช่หรือไม่ ลองเปลี่ยนความละเอียดเป็น 600 dpi
การตั้งค่าขนาดกระดาษสำหรับขนาดที่กำหนดเองอาจไม่อยู่ในช่วงที่สามารถพิมพ์ได้ ลองลดค่าสำหรับการตั้งค่าขนาดกระดาษหรือเลือกขนาดมาตรฐาน
ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์แล้วพิมพ์อีกครั้ง
การใช้งานการพิมพ์ขั้นพื้นฐาน

#863

เกิดข้อผิดพลาดเมื่อพิมพ์จากคอมพิวเตอร์
ปิดเครื่อง รออย่างน้อย 10 วินาที แล้วค่อยเปิดใหม่ หลังจากที่การเริ่มต้นใหม่เสร็จสมบูรณ์ ให้ลองพิมพ์อีกครั้ง

#995

มีการยกเลิกเอกสารที่รอส่งหรือรับ
ส่งหรือรับเอกสารอีกครั้งตามความจำเป็น
6CC7-0CL