การตั้งค่าวันที่/เวลา

ตั้งค่าวันที่และเวลาของเครื่อง วันที่และเวลาจะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับฟังก์ชันที่ระบุเวลา ดังนั้น จึงต้องตั้งค่าอย่างถูกต้อง
รายการตั้งค่าบางส่วนอาจไม่แสดงขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

การเลือกเขตเวลา

ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเขตเวลา ค่าที่กำหนดไว้ใน <การตั้งค่าวันที่/เวลา ปัจจุบัน (Current Date/Time Settings)> จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย
1
เลือก <เมนู (Menu)> ในหน้าจอ Home (Home) หน้าจอ Home (Home)
2
เลือก <ค่ากำหนด (Preferences)> <การตั้งค่าจับเวลา/พลังงาน (Timer/Energy Settings)> <การตั้งค่าวันที่/เวลา (Date/Time Settings)> <โซนเวลา (Time Zone)>
3
เลือกเขตเวลา
UTC คืออะไร
เวลามาตรฐานสากล หรือ Coordinated Universal Time (UTC) เป็นมาตรฐานเวลาหลักที่ใช้กำหนดนาฬิกาและเวลาแบบสากลทั่วโลก ความแตกต่างของเวลาเกิดขึ้นโดยขึ้นอยู่กับประเทศหรือพื้นที่ที่ใช้งานเครื่อง การตั้งค่าโซนเวลา UTC ที่ถูกต้องจำเป็นสำหรับการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต

การตั้งค่าวันที่และเวลาปัจจุบัน

1
เลือก <เมนู (Menu)> ในหน้าจอ Home (Home) หน้าจอ Home (Home)
2
เลือก <ค่ากำหนด (Preferences)> <การตั้งค่าจับเวลา/พลังงาน (Timer/Energy Settings)>  <การตั้งค่าวันที่/เวลา ปัจจุบัน (Current Date/Time Settings)>
3
ป้อนวันที่และเวลา
แตะที่ฟิลด์ป้อนข้อมูล และป้อนวันที่และเวลา
4
เลือก <นำไปใช้ (Apply)>
ตั้งค่า <โซนเวลา (Time Zone)> ก่อนการตั้งค่าวันที่และเวลาปัจจุบัน หากการตั้งค่า <โซนเวลา (Time Zone)> เปลี่ยนแปลงในภายหลัง วันที่และเวลาปัจจุบันจะเปลี่ยนตามไปด้วย
รูปแบบการแสดงวันที่และเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามลำดับ
<รูปแบบวันที่ (Date Format)>
<รูปแบบเวลา (Time Format)>

การตั้งค่าการเลื่อนเวลาตามฤดูกาล

หากเปิดใช้งานการเลื่อนเวลาตามฤดูกาล ให้ระบุวันที่จากและวันที่ถึงของการเลื่อนเวลาตามฤดูกาลที่มีผลบังคับใช้
1
เลือก <เมนู (Menu)> ในหน้าจอ Home (Home) หน้าจอ Home (Home)
2
เลือก <ค่ากำหนด (Preferences)> <การตั้งค่าจับเวลา/พลังงาน (Timer/Energy Settings)> <การตั้งค่าวันที่/เวลา (Date/Time Settings)> <การตั้งค่าการเลื่อนเวลาตามฤดูกาล (Daylight Saving Time Settings)>
3
เลือก <ปิด (Off)> หรือ <เปิด (On)> ใน <การเลื่อนเวลาตามฤดูกาล (Daylight Saving Time)>
เมื่อคุณเลือก <เปิด (On)> ให้เลือก <วันที่เริ่มต้น (Start Date)> และ <วันที่สิ้นสุด (End Date)> และตั้งค่าเดือนและวันสำหรับแต่ละรายการ ในการตั้งค่าวัน ให้ระบุ "วันของสัปดาห์"
4
เลือก <นำไปใช้ (Apply)>
6CC7-005