หน้าจอ Home (Home)

หน้าจอ Home (Home) จะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดเครื่อง หรือเมื่อกด บนแผงควบคุมการทำงาน ใช้หน้าจอนี้เพื่อระบุการตั้งค่าและลงทะเบียนฟังก์ชัน
การจัดวางปุ่มที่แสดงอาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาคของคุณ
 
 เปลี่ยนหน้า
ใช้คำสั่งนี้เพื่อดูหน้าอื่นในหน้าจอ Home (Home) คุณสามารถปัดไปทางด้านข้างเพื่อเปลี่ยนหน้าได้เช่นกัน
 
 <ตรวจสอบตัวนับ (Check Counter)>
แสดงจำนวนรวมของงานพิมพ์ขาวดำและสีแยกกัน การดูค่าตัวนับ
 
 <ออกจากระบบ (Log Out)>
ใช้ปุ่มนี้เพื่อออกจากระบบของเครื่อง
 
 <Status Monitor (Status Monitor)>
กดเพื่อตรวจสอบสถานะการพิมพ์ ดูประวัติการใช้งาน หรือดูการตั้งค่าเครือข่าย เช่น ที่อยู่ IP ของเครื่อง คุณยังสามารถดูสถานะของเครื่อง เช่น ปริมาณกระดาษและหมึกที่เหลืออยู่ หรือดูว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหรือไม่ หน้าจอ <Status Monitor (Status Monitor)>
 
 ไอคอน Wi-Fi
ปรากฏขึ้นเมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สาย
 
 
 <ทำสำเนา (Copy)>
ใช้ปุ่มนี้เพื่อเริ่มการทำสำเนา การทำสำเนา
 
 <แฟกซ์ (Fax)>
ใช้ปุ่มนี้เพื่อส่งแฟกซ์จากเครื่อง การส่งแฟกซ์
 
 <สแกน (Scan)>
สแกนต้นฉบับและแปลงให้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถบันทึกไฟล์ที่สแกนไว้บนคอมพิวเตอร์หรือส่งไฟล์นั้่นทางอีเมล การสแกน
 
 <พิมพ์สื่อบันทึก หน่วยความจำ (Memory Media Print)>
พิมพ์ไฟล์ที่บันทึกไว้ในสื่อหน่วยความจำแบบ USB การพิมพ์จากอุปกรณ์หน่วยความจำ USB (พิมพ์สื่อบันทึกหน่วยความจำ)
 
 <การพิมพ์แบบ ปลอดภัย (Secure Print)>
ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อพิมพ์เอกสารอย่างปลอดภัย การพิมพ์เอกสารที่มีการรักษาความปลอดภัยด้วย PIN (Secure Print)
 
 <เมนู (Menu)>
<การตั้งค่าฟังก์ชัน (Function Settings)>, <ค่ากำหนด (Preferences)> และการตั้งค่าเครื่องอื่นๆ มากมายเริ่มต้นจากปุ่มนี้ รายการเมนูการตั้งค่า
 
 <สมุดที่อยู่ (Address Book)>
ใช้คำสั่งนี้เพื่อลงทะเบียนหรือแก้ไขปลายทางสำหรับอีเมลและแฟกซ์ คุณยังสามารถแสดงปลายทางที่ลงทะเบียนไว้เมื่อส่งอีเมลหรือแฟกซ์ได้ การลงทะเบียนปลายทาง
 
 <การตั้งค่ากระดาษ (Paper Settings)>
ปุ่มนี้จะใช้สำหรับระบุขนาดและประเภทของกระดาษที่ใส่ในลิ้นชักกระดาษและถาดอเนกประสงค์ การระบุขนาดและประเภทกระดาษ
 
 
 <พอร์ทัล อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Portal)>
ใช้สิ่งนี้เพื่อกำหนดการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
 <การตั้งค่าหน้าจอ Home (Home Screen Settings)>
ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับที่ปุ่มหน้าจอ Home (Home) จะปรากฏ การปรับแต่งหน้าจอ Home (Home)
 
 <อัพเดตเฟิร์มแวร์ (Update Firmware)>
ช่วยให้คุณสามารถอัพเดตเฟิร์มแวร์ผ่านอินเทอร์เน็ต การอัพเดตเฟิร์มแวร์
 
 <สำเนาบัตร ID (ID Card Copy)>
ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อทำสำเนาด้านหน้าและด้านหลังของใบอนุญาตขับขี่หรือบัตรอื่นๆ บนหน้าเดียวกัน การทำสำเนาบัตรประจำตัว
 
 <คู่มือการใช้งาน (Operation Guide)>
กดเพื่อดูคำแนะนำการทำงานและสาเหตุข้อผิดพลาด/การแก้ไข
 
 ปุ่มทางลัด
แสดง "การตั้งค่าที่ชื่นชอบ" ที่ลงทะเบียนเพื่อทำสำเนา ส่งแฟกซ์ และสแกน การเพิ่มปุ่มไปยังหน้าจอ Home (Home)
6CC7-02E