การพิมพ์จากอุปกรณ์หน่วยความจำ USB (พิมพ์สื่อบันทึกหน่วยความจำ)

คุณสามารถพิมพ์ไฟล์ได้โดยตรงโดยเชื่อมต่ออุปกรณ์หน่วยความจำ USB ไปยังเครื่อง การใช้ฟังก์ชันนี้ คุณจะสามารถพิมพ์โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ที่ใช้งานได้และวิธีการใส่/ถอดอุปกรณ์หน่วยความจำ USB โปรดดูที่ เสียบอุปกรณ์หน่วยความจำ USB
 
1
เลือก <พิมพ์สื่อบันทึก หน่วยความจำ (Memory Media Print)> ในหน้าจอ Home (Home) หน้าจอ Home (Home)
2
เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับไฟล์ที่จะพิมพ์
คุณสามารถเลือกหลายไฟล์
ในการล้างข้อมูลที่เลือกไว้ ให้เลือกไฟล์ที่คุณเลือกไว้แล้ว () อีกครั้ง
การเลือกโฟลเดอร์จะแสดงเนื้อหาของโฟลเดอร์นั้น ในการย้อนกลับไปยังโฟลเดอร์ในระดับที่สูงขึ้น ให้เลือก
โฟลเดอร์และไฟล์ที่อยู่ในระดับที่ลึกกว่าไดเร็กทอรีระดับที่ห้าจะไม่ปรากฏขึ้น
เมื่อคุณย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่น การเลือกไฟล์ก่อนหน้านั้นจะถูกล้างข้อมูล
การเลือกไฟล์ทั้งหมด
1
เลือก <เลือกทั้งหมด (Select All)>
ในการล้างการเลือกทั้งหมด ให้เลือก <ล้างการเลือก (Clear Selection)>
2
ถ้ามีการผสมประเภทไฟล์ ให้เลือก <ไฟล์ JPEG/TIFF (JPEG/TIFF Files)> หรือ <ไฟล์ PDF (PDF Files)>
ในการเปลี่ยนวิธีการแสดงไฟล์
คุณสามารถเลือกวิธีการแสดงไฟล์จาก "ดูภาพตัวอย่าง"/"รายละเอียด"
 
 
ตัวอย่างก่อนพิมพ์
 
รายละเอียด
คุณไม่สามารถดูเนื้อหาของไฟล์ PDF
คุณสามารถระบุวิธีการแสดงไฟล์ที่ใช้เพื่อแสดงหน้าจอ <พิมพ์สื่อบันทึก หน่วยความจำ (Memory Media Print)> <การตั้งค่าการแสดงผลเริ่มต้น (Default Display Settings)>
ในการเปลี่ยนแปลงลำดับไฟล์
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงลำดับของไฟล์ในอุปกรณ์หน่วยความจำ USB
คุณสามารถระบุการตั้งค่าลำดับ เช่น <ชื่อ (จากหน้าไปหลัง) (Name (Ascending))> หรือ <วันที่/เวลา (จากหน้าไปหลัง) (Date/Time (Ascending))> เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับลำดับไฟล์ <การตั้งค่าเริ่มต้นการจัดเรียงไฟล์ (File Sort Default Settings)>
1
เลือก <จัดเรียงไฟล์ (Sort Files)>
2
เลือกเกณฑ์สำหรับการเรียงลำดับไฟล์
เมื่อคุณเลือก <วันที่/เวลา (จากหน้าไปหลัง) (Date/Time (Ascending))> หรือ <วันที่/เวลา (จากหลังไปหน้า) (Date/Time (Descending))> ไฟล์จะเรียงลำดับตามวันที่และเวลาที่แก้ไขไฟล์
3
เลือก <นำไปใช้ (Apply)>
4
ระบุการตั้งค่าการพิมพ์ตามความจำเป็น
คุณสามารถเลือก <รีเซ็ต (Reset)> เพื่อคืนค่าการตั้งค่าการพิมพ์เริ่มต้นทั้งหมด
<กระดาษ (Paper)>
<ความสว่าง (Brightness)>
<จำนวนสำเนา (Number of Copies)>
<2 ด้าน (2-Sided)>
<N ใน 1 (N on 1)>
<N ใน 1 (N on 1)> ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการพิมพ์ไฟล์ TIFF
<ตั้งค่าร.ละเอียด JPEG/TIFF (Set JPEG/TIFF Details)>
<ตั้งค่ารายละเอียด PDF (Set PDF Details)>
5
เลือก <เริ่ม (Start)>
การพิมพ์แบบขาวดำจะเริ่มขึ้นเมื่อเลือก <ขาวดำ (B&W)> และการพิมพ์แบบสีจะเริ่มขึ้นเมื่อเลือก <สี (Color)>
ถ้าคุณต้องการยกเลิกการพิมพ์ เลือก <ยกเลิก (Cancel)>  <ใช่ (Yes)>
ถ้าคุณต้องการพิมพ์โดยใช้การตั้งค่าเดิมเสมอ: การพิมพ์จากสื่อหน่วยความจำ
6CC7-05E