เสียบอุปกรณ์หน่วยความจำ USB

เสียบอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ลงใน USB พอร์ตที่ด้านขวาของเครื่อง คุณสามารถพิมพ์ข้อมูลจากหน่วยความจำแบบ USB โดยตรง หรือบันทึกต้นฉบับที่สแกนลงในหน่วยความจำแบบ USB ได้โดยตรง
ก่อนใช้อุปกรณ์หน่วยความจำ USB
รูปแบบที่สนับสนุนของอุปกรณ์หน่วยความจำ USB คือ FAT16 และ FAT32
คุณต้องตั้งค่า <ใช้ฟังก์ชันสแกน (Use Scan Function)> และ <ใช้ฟังก์ชันพิมพ์ (Use Print Function)> เป็น <เปิด (On)> <การตั้งค่าสื่อบันทึกหน่วยความจำ (Memory Media Settings)>
เครื่องไม่สนับสนุนอุปกรณ์และการใช้งานต่อไปนี้:
อุปกรณ์หน่วยความจำ USB ที่มีการติดตั้งฟังก์ชันรักษาความปลอดภัย
อุปกรณ์หน่วยความจำ USB ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน USB
เครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำที่เชื่อมต่อผ่าน USB
อุปกรณ์หน่วยความจำ USB ที่ใช้งานผ่านฮับ USB
การจัดการอุปกรณ์หน่วยความจำ USB
ต้องแน่ใจว่าจัดแนวของอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ถูกด้านแล้วก่อนเสียบอุปกรณ์ ถ้าคุณพยายามเสียบอุปกรณ์ผิดด้าน อุปกรณ์หน่วยความจำและเครื่องอาจเกิดความเสียหาย
ห้ามถอด กระแทก หรือขยับอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ในขณะที่กำลังนำเข้าหรือส่งออกข้อมูล และห้ามปิดเครื่องในขณะที่กำลังดำเนินการ
คุณอาจไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องบนอุปกรณ์หน่วยความจำ USB บางชนิด
ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์หน่วยความจำแบบ USB ของคุณเข้ากับพอร์ตหน่วยความจำแบบ USB ของเครื่องได้ คุณอาจจำเป็นต้องใช้สายเคเบิลเพิ่มความยาว USB โปรดสอบถามร้านค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ถอดอุปกรณ์หน่วยความจำ USB

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เสมอ เมื่อต้องการถอดอุปกรณ์หน่วยความจำ USB การใช้วิธีการอื่นเพื่อถอดอุปกรณ์หน่วยความจำ USB อาจส่งผลให้อุปกรณ์และเครื่องได้รับความเสียหาย
1
เลือก <Status Monitor (Status Monitor)>
2
เลือก <นำส.บ.หน่วยค.จำออก (Rmv. Mem. Media)>
รอจนกว่าข้อความ <สามารถนำสื่อบันทึกหน่วยความจำออกได้อย่างปลอดภัย (The memory media can be safely removed.)> จะปรากฏขึ้น
3
ปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์หน่วยความจำ USB
6CC7-020