กระดาษที่ใช้ได้

ประเภทกระดาษที่สามารถใช้ได้กับเครื่องนี้จะแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ สำหรับกระดาษที่สามารถใช้ได้และมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมไว้ โปรดดูข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์เสริมนั้นๆ รวมถึงให้ตรวจสอบข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้กระดาษ

ขนาดกระดาษที่สนับสนุน

: ใช้ได้   : ใช้ไม่ได้
ขนาดกระดาษ
ลิ้นชักกระดาษ 1
ลิ้นชักกระดาษ 2, 3 หรือ 4
ถาดอเนกประสงค์
การพิมพ์ 2 ด้าน
เครื่องเปลี่ยนการเรียงลำดับ *1
13 x 19
SRA3 (320 x 450 มม.)

305x457 mm
A3
B4
A4
B5
A5
11x17
Legal (LGL)
Letter (LTR)
Statement (STMT)
Executive (EXEC)
8K
16K
4 x 6
5 x 7
8 x10
10 x 12
Foolscap/Folio
Oficio
Legal (India)
Foolscap (Australia)
Letter (Government)
Legal (Government)
Oficio (Mexico)
Oficio (Ecuador)
Oficio (Argentina)
Letter (Argentina)
Oficio (Brazil)
F4A
Postcard
Custom (ขนาดกำหนดเอง)
*2
*3
*4
*5
*6
Envelope Yougatanaga 3
Envelope Nagagata 3
Envelope Nagagata 4
Envelope Yougata 4
Envelope Yougata 6
Envelope Kakugata 2
Envelope No.10 (COM10)
Envelope Monarch
Envelope DL
Envelope ISO-C5
*1 รุ่นที่มีการเปลี่ยนการเรียงลำดับเท่านั้น
*2 สามารถใช้ขนาดที่กำหนดเองตั้งแต่ 90.0 x 190.0 มม. (3.54 x 7.48 นิ้ว) ถึง 216.0 x 297.0 มม. (8.50 x 11.69 นิ้ว)
*3 สามารถใช้ขนาดที่กำหนดเองตั้งแต่ 139.7 x 210.0 มม. (5.50 x 8.27 นิ้ว) ถึง 297.0 x 431.8 มม. (11.69 x 17.00 นิ้ว)
*4 สามารถใช้ขนาดที่กำหนดเองตั้งแต่ 98.0 x 148.0 มม. (3.86 x 5.83 นิ้ว) ถึง 330.2 x 711.2 มม. (13.00 x 28.00 นิ้ว)
*5 เมื่อใช้ลิ้นชักกระดาษ 1 จะสามารถพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติในช่วงตั้งแต่ 148.0 x 210.0 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว) ถึง 216.0 x 297.0 มม. (8.50 x 11.69 นิ้ว)
เมื่อใช้ลิ้นชักกระดาษ 2, 3 และ 4 จะสามารถพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติในช่วงตั้งแต่ 148.0 x 210.0 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว) ถึง 297.0 x 431.8 มม. (11.69 x 17.00 นิ้ว)
เมื่อใช้ถาดอเนกประสงค์ จะสามารถพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติในช่วงตั้งแต่ 148.0 x 210.0 มม. (5.83 x 8.27 นิ้ว) ถึง 304.8 x 457.2 มม. (12.00 x 18.00 นิ้ว)
*6 เมื่อใช้ขนาดที่กำหนดเอง จะสามารถเปลี่ยนการเรียงลำดับในช่วงตั้งแต่ 182.0 x 257.0 มม. (7.17 x 10.12 นิ้ว) ถึง 297.0 x 431.8 มม. (11.69 x 17.00 นิ้ว)

ประเภทกระดาษที่สนับสนุน

สามารถใช้กระดาษที่ปราศจากคลอรีนกับเครื่องได้
ไม่แนะนำให้ใช้สามารถใช้ได้กับเกรนแนวสั้น ขอแนะนำให้ใช้กระดาษเกรนแนวยาว
: ใช้ได้   : ใช้ไม่ได้
ประเภทกระดาษ
ลิ้นชักกระดาษ 1
ลิ้นชักกระดาษ 2, 3 หรือ 4
ถาดอเนกประสงค์
เครื่องเปลี่ยนการเรียงลำดับ *1
Thin 2
52 ถึง 59 g/m² (14 ถึง 15 ปอนด์ กระดาษ)
Thin 1
60 ถึง 63 g/m² (16 ปอนด์ กระดาษ)
Plain 1
64 ถึง 75 g/m² (17 ถึง 20 ปอนด์ กระดาษ)
Plain 2
76 ถึง 90 g/m² (21 ถึง 24 ปอนด์ กระดาษ)
Plain 3
91 ถึง 105 g/m² (25 ถึง 28 ปอนด์ กระดาษ)
Heavy 1
106 ถึง 128 g/m² (29 ถึง 34 ปอนด์ กระดาษ)
Heavy 2
129 ถึง 150 g/m² (35 ถึง 40 ปอนด์ กระดาษ)
Heavy 3
151 ถึง 163 g/m² (56 ถึง 60 ปอนด์ ปก)
Heavy 4
164 ถึง 180 g/m² (61 ถึง 66 ปอนด์ ปก)
Heavy 5
181 ถึง 220 g/m² (67 ถึง 80 ปอนด์ ปก)
Heavy 6
221 ถึง 256 g/m² (82 ปอนด์ ปก ถึง 140 ปอนด์ ดัชนี)
Recycled 1 *2
64 ถึง 75 g/m² (17 ถึง 20 ปอนด์ กระดาษ)
Recycled 2 *2
76 ถึง 90 g/m² (21 ถึง 24 ปอนด์ กระดาษ)
Recycled 3 *2
91 ถึง 105 g/m² (25 ถึง 28 ปอนด์ กระดาษ)
Color
64 ถึง 82 g/m² (17 ถึง 21 ปอนด์ กระดาษ)
Matte Photo Paper
170 g/m² (63 ปอนด์ ปก)
Labels
118 ถึง 185 g/m² (31 ปอนด์ กระดาษ ถึง 68 ปอนด์ ปก)
Bond *3
83 ถึง 99 g/m² (22 ถึง 26 ปอนด์ กระดาษ)
Postcard
164 ถึง 220 g/m² (61 ถึง 80 ปอนด์ ปก)
Envelope
75 ถึง 105 g/m² (20 ถึง 28 ปอนด์ กระดาษ)
*1 รุ่นที่มีการเปลี่ยนการเรียงลำดับเท่านั้น
*2 สามารถใช้กระดาษรีไซเคิล 100% ได้
*3 สามารถใช้กระดาษขนาด LTR และ EXEC ได้

กระดาษของแท้จาก Canon

กระดาษที่เหมาะสำหรับการพิมพ์ภาพถ่าย:
กระดาษภาพถ่ายผิวด้าน <MP-101>

กระดาษที่ใช้ได้สำหรับการทำสำเนา

ใช้กระดาษต่อไปนี้สำหรับการทำสำเนา 2 ด้าน
ขนาดกระดาษ:
305 x 457 มม. (12.0 x 18.0 นิ้ว), A3, B4, A4, B5, A5, 11 x 17, LGL, LTR, STMT, EXEC, 8K, 16K, ขนาดที่กำหนดเอง*1
ความหนาของกระดาษ:
52 ถึง 220 g/m² (13.8 lb Bond ถึง 81.4 lb Cover)
*1 การทำสำเนา 2 ด้านจะไม่สามารถทำได้สำหรับฉลาก โปสการ์ด และซองจดหมาย เมื่อใช้ลิ้นชักกระดาษ 1 จะสามารถทำสำเนา 2 ด้านอัตโนมัติในช่วงตั้งแต่ 148 x 210 มม. (5 14/16 x 8 1/2 นิ้ว) ถึง 216 x 297 มม. (8 1/2 x 11 11/16 นิ้ว) เมื่อใช้ลิ้นชักกระดาษ 2, 3 และ 4 จะสามารถทำสำเนา 2 ด้านอัตโนมัติในช่วงตั้งแต่ 148 x 210 มม. (5 14/16 x 8 1/2 นิ้ว) ถึง 297 x 431 มม. (11 11/16 x 17 นิ้ว) เมื่อใช้ถาดอเนกประสงค์ จะสามารถทำสำเนา 2 ด้านอัตโนมัติในช่วงตั้งแต่ 148 x 210 มม. (5 14/16 x 8 1/2 นิ้ว) ถึง 304 x 457 มม. (12 x 18 นิ้ว)
การจัดชุดจะไม่สามารถทำได้เมื่อทำสำเนาลงบนฉลาก โปสการ์ด และซองจดหมาย
การจัดชุดจะสามารถทำได้สำหรับขนาดที่กำหนดเองในช่วงตั้งแต่ 182 x 257 มม. (7 3/16 x 10 1/8 นิ้ว) to 297 x 431 มม. (11 11/16 x 17 นิ้ว)

กระดาษที่ใช้ได้สำหรับการพิมพ์

การพิมพ์ 2 ด้านจะไม่สามารถทำได้สำหรับกระดาษบางขนาดและบางประเภท

ขอบเขตการพิมพ์

ขอบเขตการพิมพ์ระบุไว้ด้วยพื้นที่สีเทา
A: 4 มม. (0.16 นิ้ว)
B: 4 มม. (0.16 นิ้ว)
C: 4 มม. (0.16 นิ้ว)
D: 4 มม. (0.16 นิ้ว)
สำหรับ SRA3 320 x 450 มม. (12.60 x 17.72 นิ้ว):
A:4 มม. (0.16 นิ้ว)
B:4 มม. (0.16 นิ้ว)
C:4.55 มม. (0.18 นิ้ว)
D:4.55 มม. (0.18 นิ้ว)
สำหรับ 13 x 19:
A:4 มม. (0.16 นิ้ว)
B:4 มม. (0.16 นิ้ว)
C:9.65 มม. (0.38 นิ้ว)
D:9.65 มม. (0.38 นิ้ว)

6CC7-0EJ