หน้าจอ <Status Monitor (Status Monitor)>

เมื่อคุณเลือก <Status Monitor (Status Monitor)> หน้าจอสำหรับตรวจสอบความคืบหน้าของเอกสารที่กำลังดำเนินการรวมถึงสถานะของเครื่อง (ปริมาณหมึกที่เหลืออยู่ในขวดน้ำหมึก เป็นต้น) และการตั้งค่าเครือข่าย เช่น ที่อยู่ IP ของเครื่อง จะปรากฏขึ้น

<ข้อมูลข้อผิดพลาด/การแจ้งเตือนข้อผิดพลาด (Error Information/Notification)>

แสดงรายละเอียดของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น การดำเนินการตอบสนองสำหรับแต่ละข้อความ

<ข้อมูลอุปกรณ์ (Device Information)>

แสดงสถานะของเครื่อง เช่น ปริมาณกระดาษหรือปริมาณหมึกที่เหลืออยู่ในขวดน้ำหมึก
<ข้อมูลกระดาษ (Paper Information)>
แสดงว่ามีการใส่กระดาษไว้ในแหล่งกระดาษแต่ละจุดหรือไม่
<ข้อมูลวัสดุสิ้นเปลือง (Consumables Information)>
แสดงหมายเลขรุ่นของวัสดุสิ้นเปลืองที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง ปริมาณหมึกที่เหลืออยู่ในขวดน้ำหมึก และเนื้อที่ที่ใช้ไปแล้วในตลับบำรุงรักษา
<การใช้หน่วยความจำพิมพ์แบบปลอดภัย (Secure Print Memory Usage)>
แสดงปริมาณหน่วยความจำที่ใช้ไปแล้วในปัจจุบันสำหรับจัดเก็บข้อมูลเอกสารที่มีการรักษาความปลอดภัย การพิมพ์เอกสารที่มีการรักษาความปลอดภัยด้วย PIN (Secure Print)
<ข้อมูลเวอร์ชั่น (Version Information)>
แสดงข้อมูลลรุ่นเฟิร์มแวร์
<หมายเลขผลิตภัณฑ์ (Serial Number)>
แสดงหมายเลขผลิตภัณฑ์ของเครื่อง
<ข้อมูลหัวพิมพ์ (Print Head Information)>
แสดงการใช้งานหัวพิมพ์ เมื่อขนส่งเครื่องหรือเปลี่ยนหัวพิมพ์ ส่วนนี้จะแสดงข้อมูลจำนวนวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับขวดน้ำหมึกและตลับบำรุงรักษาที่จำเป็นต้องใช้

สถานะและไฟล์บันทึกของเอกสารที่ทำสำเนา พิมพ์ และส่ง/รับ

แสดงสถานะปัจจุบันของรายการที่เลือกไว้ หน้าจอ <งานทำสำเนา/พิมพ์ (Copy/Print Job)> แสดงอยู่ด้านล่างเพื่อเป็นตัวอย่าง

<ข้อมูลเครือข่าย (Network Information)>

แสดงการตั้งค่าเครือข่าย เช่น ที่อยู่ IP ของเครื่องและสถานะ เช่น สภาพของการสื่อสารผ่าน LAN แบบไร้สาย การตรวจดูการตั้งค่าเครือข่าย

<นำส.บ.หน่วยค.จำออก (Rmv. Mem. Media)>

ใช้เพื่อถอดอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ออกอย่างปลอดภัย ค่านี้จะปรากฏเฉพาะเมื่ออุปกรณ์หน่วยความจำ USB เชื่อมต่อกับเครื่อง ถอดอุปกรณ์หน่วยความจำ USB
6CC7-02F