การดำเนินการตอบสนองสำหรับแต่ละข้อความ

ถ้าคุณไม่สามารถส่งแฟกซ์หรือหน่วยความจำเต็ม หรือคุณพบปัญหาในการทำงาน ข้อความจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความในรายการต่อไปนี้

อาจเกิดข้อผิดพลาดของหัวพิมพ์ (A print head error may have occurred.)

เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการตรวจสอบใบรับรอง (An error occurred during certificate verification.)

ตรวจพบการใช้ร่วมกันของขนาด/ประเภทกระดาษที่ไม่ถูกต้อง ถาดกระดาษ: XXXX ตรวจสอบตำแหน่งของตัวกั้นกระดาษในถาดและ [การตั้งค่ากระดาษ] บนหน้าจอ Home (An invalid paper size/type combination was detected. Drawer: XXXX Check the position of the paper guides in the drawer and [Paper Settings] on the Home screen.)

XXXX จะระบุแหล่งกระดาษ (1 ถึง 4) ของลิ้นชักกระดาษ

การทำสำเนาขาวดำถูกจำกัด สามารถทำสำเนาสีได้เท่านั้น (Black & White copying is restricted. Only Color copying is available.)

การพิมพ์ขาวดำถูกจำกัด สามารถพิมพ์สีได้เท่านั้น (Black & White printing is restricted. Only Color printing is available.)

ไม่สามารถวิเคราะห์ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์การรับรองความถูกต้องได้ (Cannot analyze the authentication server certificate.)

ไม่สามารถเปลี่ยนประเภทปลายทางสำหรับปลายทางที่มีการ ลงทะเบียนไปยังกลุ่ม (Cannot change the destination type of destinations registered to a group.)

ไม่สามารถค้นพบจุดเข้าใช้งาน (Cannot find the access point.)

ไม่สามารถพิมพ์ข้อมูลการรับ (Cannot print RX data.)

ไม่สามารถรับแฟกซ์ได้ โปรดตรวจสอบว่าแฟกซ์ถูกส่งอย่างถูกต้องโดยผู้ส่ง (Cannot receive the fax. Make sure the fax was sent correctly by the sender.)

ไม่สามารถสแกนจากชุดป้อนจ่ายได้เมื่อตั้งค่าหนังสือ->2 ด้าน (Cannot scan from the feeder when Book->2 Pages is set.)

ไม่สามารถส่งได้ เนื่องจากมีการระบุปลายทางมากกว่าหนึ่งปลายทาง (Cannot send because more than one destination is specified.)

ไม่สามารถระบุปลายทางกลุ่มได้เมื่อวางหู (Cannot specify group destinations when on-hook.)

ไม่สามารถระบุปลายทางกลุ่มหรือหลายปลายทางได้ในเวลาเดียวกัน (Cannot specify group destinations, or multiple destinations at the same time.)

ไม่สามารถใช้การตั้งค่าเหล่านี้ได้ การส่งไปยังปลายทางที่ระบุถูกจำกัด (Cannot use these settings. Sending to the specified destination is restricted.)

การตรวจสอบผล EEPROM ของคาร์ทริดผิดพลาด (Cartridge EEPROM Checksum Error)ไม่สามารถระบุคาร์ทริดบำรุงรักษา โปรดเปลี่ยนคาร์ทริดบำรุงรักษา (Cannot recognize the maintenance cartridge. Please replace the maintenance cartridge.)

คาร์ทริดที่ติดตั้งบนอุปกรณ์อื่น (Cartridge Installed on Another Device)
 คาร์ทริดบำรุงรักษาที่ติดตั้งในเครื่องพิมพ์อื่นมาก่อนไม่สามารถ นำมาติดตั้งในอุปกรณ์นี้ได้ โปรดติดตั้งคาร์ทริดบำรุงรักษาใหม่ (Maintenance cartridges previously installed on other printers cannot be installed on this device. Please install a new maintenance cartridge.)

ฝาครอบด้านข้างของหน่วยป้อนกลักกระดาษเปิดอยู่ (Cassette Feeding Unit Side Cover Open)

เปลี่ยนรหัสผ่านการรับรองความถูกต้อง (Change the authentication password.)

ตรวจสอบการตั้งค่าการรับรอง (Check the authentication settings.)

การทำสำเนาสีถูกจำกัด สามารถทำสำเนาขาวดำได้เท่านั้น (Color copying is restricted. Only Black & White copying is available.)

การพิมพ์สีถูกจำกัด สามารถพิมพ์ขาวดำได้เท่านั้น (Color printing is restricted. Only Black & White printing is available.)

การทำสำเนาถูกจำกัด (Copying is restricted.)

ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ (Could not connect.)

ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ โปรดตรวจสอบการตั้งค่า PSK (Could not connect. Check the PSK settings.)

ไม่สามารถเชื่อมต่อโดยใช้ LAN ไร้สายได้ ปิดและเปิดระบบจ่ายไฟหลัก แล้วกำหนดค่าการตั้งค่าอีกครั้ง (Could not connect using the wireless LAN. Turn the main power OFF and ON, then configure the settings again.)

ไม่สามารถเชื่อมต่อโดยใช้ WPS ได้ โปรดรอสักครู่ แล้วกำหนดค่าการตั้งค่าอีกครั้ง (Could not connect using WPS. Wait a moment, then configure the settings again.)

ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ เนื่องจากมีการใช้งานเกินจำนวนอุปกรณ์สูงสุดที่สามารถเชื่อมต่อ จุดการเข้าถึงได้ (Could not connect. The maximum number of devices that can connect to the access point has been reached.)

ไม่สามารถตรวจพบการเชื่อมต่อใดๆจากอุปกรณ์แบบไร้สาย (Could not detect any connections from wireless devices.)

ไม่สามารถทำการรับรองความถูกต้องระบบเปิด ตรวจสอบการตั้งค่า WEP (Could not perform Open System authentication. Check the WEP settings.)

ไม่สามารถทำการรับรองความถูกต้องของคีย์ที่ใช้ร่วมกันได้ ตรวจสอบการตั้งค่า WEP (Could not perform Shared Key authentication. Check the WEP settings.)

ไม่สามารถสแกนลวดลายจัดตำแหน่งได้ ตรวจสอบลวดลายจัดตำแหน่ง แล้วลองอีกครั้ง (Could not scan the alignment pattern. Check the alignment pattern, then try again.)

กระดาษติดค้างอุปกรณ์ (Device Paper Jam)
กระดาษติดค้างในหน่วยการส่งผ่านกระดาษ เลือก [ถัดไป] และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอในการนำกระดาษออก (Paper is jammed in the paper transport unit. Select [Next] and follow the on-screen instructions to remove the paper.)

กระดาษติดค้างอุปกรณ์ (Device Paper Jam)
กระดาษติดค้าง (Paper jammed.)

การวินิจฉัยล้มเหลว (Diagnostics failed.)

การเชื่อมต่อโดยตรงสิ้นสุดลงแล้ว (Direct Connection terminated.)

ฝาครอบด้านข้างของถาดกระดาษเปิดอยู่ (Drawer Side Cover Open)

การแฟกซ์ถูกจำกัด (Faxing is restricted.)

ฝาชุดป้อนจ่ายเปิดอยู่ (Feeder Cover Open)
ปิดฝาชุดป้อนจ่าย (Close the feeder cover.)

ข้อผิดพลาดของล็อกฝาด้านหน้า (Front Cover Lock Error)
ไม่สามารถเปิดฝาด้านหน้าได้ เนื่องจากล็อกอยู่ (The front cover cannot be opened because it is locked.)

ฝาด้านหน้าเปิดอยู่ (Front Cover Open)
ปิดฝาครอบ (Close the cover.)

ไม่ทราบระดับหมึก (Ink Level Unknown)
ไม่ทราบระดับหมึก (The ink level is unknown.)

การควบคุมตลับหมึกผิดพลาด (Ink Tank Control Error)
ไม่สามารถระบุตลับหมึกได้ โปรดเปลี่ยนตลับหมึก (Cannot recognize one or more ink tanks. Please replace the ink tanks.)

ข้อผิดพลาดในตำแหน่งการติดตั้งตลับหมึก (Ink Tank Installation Position Error)ไม่สามารถระบุตลับหมึกได้ โปรดเปลี่ยนตลับหมึก (Cannot recognize one or more ink tanks. Please replace the ink tanks.)

ไม่ได้ติดตั้งตลับหมึก (Ink Tank Not Installed)
ไม่ได้ติดตั้งตลับหมึกหนึ่งตลับหรือมากกว่า โปรดติดตั้งตลับหมึกที่จำเป็น (One or more ink tanks are not installed. Please install the necessary ink tanks.)

การรับรู้ตลับหมึกผิดพลาด (Ink Tank Recognition Error)
ไม่สามารถระบุตลับหมึกได้ โปรดเปลี่ยนตลับหมึก (Cannot recognize one or more ink tanks. Please replace the ink tanks.)

การเปลี่ยนตลับหมึก (Ink Tank Replacement)
ไม่สามารถระบุตลับหมึกได้ โปรดเปลี่ยนตลับหมึก (Cannot recognize one or more ink tanks. Please replace the ink tanks.)

การเปลี่ยนตลับหมึก (Ink Tank Replacement)
หมึกต่อไปนี้หมดแล้ว เปลี่ยนด้วยตลับหมึกใหม่ (The following ink has run out. Replace with a new ink tank.)

ป้อนกระดาษ (Load paper.)

ความจำตัวเครื่องใกล้หมดระยะเวลาการใช้งาน (Main Unit Memory Near End of Lifetime)
ความจำตัวเครื่องใกล้หมดระยะเวลาการใช้งาน (The main unit's memory is near the end of its lifetime.)

คาร์ทริดบำรุงรักษาผิดพลาด (Maintenance Cartridge Error)
อาจเกิดข้อผิดพลาดของคาร์ทริดบำรุงรักษา โปรดเปลี่ยนคาร์ทริดบำรุงรักษา (A maintenance cartridge error has occurred. Please replace the maintenance cartridge.)

คาร์ทริดบำรุงรักษาเต็ม (Maintenance Cartridge Full)
คาร์ทริดบำรุงรักษาเต็ม โปรดเปลี่ยนคาร์ทริดบำรุงรักษา (The maintenance cartridge is full. Please replace the maintenance cartridge.)

ไม่ได้ติดตั้งคาร์ทริดบำรุงรักษา (Maintenance Cartridge Not Installed)
ไม่ได้ติดตั้งคาร์ทริดบำรุงรักษา โปรดติดตั้งคาร์ทริดบำรุงรักษา (The maintenance cartridge is not installed. Please install a maintenance cartridge.)

ความจำเป็นในการบำรุงรักษา (101) (Maintenance Necessary (101))

ความจำเป็นในการบำรุงรักษา (102) (Maintenance Necessary (102))

หน่วยความจำเต็ม (การพิมพ์แบบปลอดภัย) (Memory Full (Secure Print))

หน่วยความจำเต็ม (ข้ามข้อผิดพลาด) (Memory Full (Skip Error))

การพิมพ์สื่อบันทึกหน่วยความจำถูกจำกัด (Memory Media Print is restricted.)

การสลับไดโอดมัลติเพล็กซ์เซอร์ผิดพลาด (Multiplexer Diode Switching Error)

ไม่มีการตอบกลับจากปลายทาง (No reply from the destination.)

ไม่มีการตอบสนองจากโฮสต์ (No response from the host.)

ถาดจ่ายออกเต็ม (Output Tray Full)
นำกระดาษออกจากถาดจ่ายออก (Remove the paper from the output tray.)

กระดาษติดค้าง (Paper jammed.)

เซ็นเซอร์กระดาษสกปรก (Paper Sensor Dirty)

การตั้งค่ากระดาษและขนาดที่ป้อนไม่ตรงกัน (Paper Settings and Loaded Size Mismatch)

การทำความสะอาดแผ่น (Platen Cleaning)
โปรดทำความสะอาดแผ่น (Please clean the platen.)

เอาวัตถุใดๆ ออกจากถาดจ่ายออก (Please remove any objects from on the output tray.)

ข้อผิดพลาดในการเปิดฝาครอบส่วนหัวพิมพ์ (Print Head Compartment Cover Open Error)
ปิดฝาครอบส่วนหัวพิมพ์ (Close the print head compartment cover.)
ปิดฝาด้านหน้า (Close the front cover.)

ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อส่วนหัวพิมพ์ (Print Head Connection Error)
ไม่สามารถสื่อสารกับหัวพิมพ์ได้ ตรวจสอบการเชื่อมต่อ (Cannot communicate with the print head. Check the connection.)

การเปลี่ยนหัวพิมพ์ (Print Head Replacement)
โปรดเปลี่ยนหัวพิมพ์ (Please replace the print head.)

การพิมพ์ถูกจำกัด (Printing is restricted.)

การสแกนระยะไกลถูกจำกัด (Remote scanning is restricted.)

ข้อผิดการพิมข้อมูลการรับ (RX Data Print Error)
ไม่สามารถพิมพ์ข้อมูลการรับได้เนื่องจากมีข้อผิดพลาด (ตลับหมึกหมดอายุ กระดาษหมด ฝาเปิดอยู่ ฯลฯ) ตรวจสอบสาเหตุของข้อผิดพลาด (Cannot print RX data because of an error (cartridge end of lifetime, out of paper, cover open, etc.). Check the cause of error.)

การสแกนถูกจำกัด (Scanning is restricted.)

ตั้งค่าข้อมูลการรับรองที่ถูกต้อง (Set the correct authentication information.)

ตั้งค่าข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการรับรองความถูกต้อง (Set the information necessary for authentication.)

ข้อผิดพลาดตัวกั้นการเลื่อน (Slide Guide Error)

การกำหนดและลงทะเบียนของปลายทางใหม่ถูกจำกัด (Specifying and registering new destinations is restricted.)

ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์การรับรองความถูกต้องหมดอายุ (The authentication server certificate has expired.)

ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์การรับรองความถูกต้องไม่ถูกต้อง (The authentication server certificate is incorrect.)

คอมพิวเตอร์ถูกจำกัด (The computer is restricted.)

คาร์ทริดบำรุงรักษาใกล้เต็ม (The maintenance cartridge is almost full.)

หน่วยความจำเต็ม (The memory is full.)

หน่วยความจำเต็ม ป้อนการตั้งค่าประเภทต้นฉบับอีกครั้ง (The memory is full. Enter the original type settings again.)

หน่วยความจำเต็ม การแสกนจะถูกยกเลิก คุณต้องการพิมพ์หรือไม่? (The memory is full. Scanning will be canceled. Do you want to print?)

จำนวนของตัวอักษรที่ระบุไม่ถูกต้องหรือมีการใช้ตัวอักษร ที่ใช้ไม่ได้ (The number of entered characters is incorrect or invalid characters are used.)

การใช้ร่วมกันของขนาด/ประเภทกระดาษไม่ถูกต้อง (The paper size/type combination is invalid.)

หัวฉีดหัวพิมพ์ติดอุดตัน (The print head nozzles are clogged.)

ประสิทธิภาพของเซ็นเซอร์ลดต่ำลง (The sensor's effectiveness is decreasing.)
เซ็นเซอร์ผิดพลาด (Sensor Error)

หน่วยความจำ USB ถูกจำกัด (The USB memory is restricted.)

การตั้งค่าคีย์ WEP ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการตั้งค่า WEP (The WEP key is not set correctly. Check the WEP settings.)

คู่มือการลำเลียงเปิด (Transport Guide Open)

การเปิดฝาครอบลำเลียง (Transport Unit Cover Open)

ใช้ UI ระยะไกลในการตั้งค่าข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการรับรอง ความถูกต้อง (Use Remote UI to set the information necessary for authentication.)

6CC7-0CK