การตั้งค่าสภาพแวดล้อมเครือข่าย

เมื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) แบบมีสายหรือไร้สาย คุณจำเป็นต้องตั้งที่อยู่ IP เฉพาะ เพื่อเลือกเครือข่าย เลือก "มีสาย" หรือ "ไร้สาย" ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการสื่อสารและอุปกรณ์เครือข่าย สำหรับการตั้งค่าที่อยู่ IP เฉพาะ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ
หากเครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ไม่ปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจรั่วไหลไปยังบุคคลภายนอกได้
เครื่องไม่สามารถเชื่อมต่อกับ LAN แบบผ่านสายและแบบไร้สายในเวลาเดียวกันได้
ในกรณีที่ใช้ LAN ไร้สาย ให้ถอดสาย LAN เพื่อกำหนดการตั้งค่า
เครื่องพิมพ์ไม่ได้ให้เราเตอร์แบบไร้สายมาด้วย ควรเตรียมเราเตอร์ให้พร้อมหากจำเป็น
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เครือข่าย โปรดดูข้อมูลอุปกรณ์ต่างๆ ได้ในคู่มือการใช้งานหรือติดต่อผู้ผลิต

ก่อนเริ่มต้น

ทำตามขั้นต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่าย
 
 
การตรวจสอบการตั้งค่าคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายอย่างถูกต้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูคู่มือการใช้งานสำหรับอุปกรณ์ที่คุณใช้งานอยู่ หรือติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์
ตรวจดูให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเครือข่ายเสร็จสมบูรณ์บนคอมพิวเตอร์ หากตั้งค่าเครือข่ายไม่ถูกต้อง คุณจะไม่สามารถใช้งานเครื่องบนเครือข่ายได้ แม้ว่าคุณจะดำเนินการขั้นตอนที่เหลือต่อไปนี้ก็ตาม
คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับวิธีการสื่อสาร หรือประเภท Ethernet ขึ้นอยู่กับเครือข่าย (การกำหนดการตั้งค่าอีเทอร์เน็ต) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ
ในการเชื่อมต่อกับเครือข่าย IEEE 802.1X โปรดดู การกำหนดการตั้งค่าการรับรองความถูกต้องสำหรับ IEEE 802.1X
 
 
เลือกการเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย หรือมีสาย
 
 
การเชื่อมต่อกับ LAN แบบมีสายหรือไร้สาย
ดำเนินการส่วนที่ตอบสนองกับการตั้งค่าที่คุณเลือกไว้ในขั้นตอนที่ 2
การเชื่อมต่อกับ LAN แบบผ่านสาย
การเชื่อมต่อกับ LAN ไร้สาย
 
 
ตั้งค่าที่อยู่ IP ตามที่จำเป็น
ในตอนที่ซื้อเครื่อง เครื่องจะได้รับการตั้งค่าให้รับที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ ให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ หากคุณต้องการใช้ที่อยู่ IP ที่เฉพาะเจาะจง การตั้งค่าที่อยู่ IP
6CC7-006