การตรวจดูการตั้งค่าเครือข่าย

ไม่ได้กำหนดค่าที่อยู่ IP อย่างถูกต้องหากปรากฏขึ้นเป็น "0.0.0.0"
การเชื่อมต่อเครื่องกับฮับหรือบริดจ์การสลับอาจส่งผลให้การเชื่อมต่อไม่สำเร็จแม้ว่าจะกำหนดค่าที่อยู่ IP ไว้ถูกต้องก็ตาม ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยตั้งค่าช่วงเว้นจังหวะระยะหนึ่งก่อนเครื่องจะเริ่มการสื่อสาร การกำหนดเวลารอสำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่าย
คุณสามารถพิมพ์รายการการตั้งค่าเครือข่ายปัจจุบัน รายการข้อมูลผู้ใช้/รายการข้อมูลผู้จัดการระบบ

การดูการตั้งค่า IPv4

<Status Monitor (Status Monitor)>  <ข้อมูลเครือข่าย (Network Information)>  <IPv4 (IPv4)>  เลือกการตั้งค่าที่ต้องการดู  ตรวจสอบการตั้งค่า

การดูการตั้งค่า IPv6

<Status Monitor (Status Monitor)>  <ข้อมูลเครือข่าย (Network Information)>  <IPv6 (IPv6)>  เลือกการตั้งค่าที่ต้องการดู  ตรวจสอบการตั้งค่า

การดูที่อยู่ MAC และข้อมูลสำหรับ LAN แบบมีสาย

1
เลือก <เมนู (Menu)> ในหน้าจอ Home (Home) หน้าจอ Home (Home)
2
เลือก <ค่ากำหนด (Preferences)>  <เครือข่าย (Network)>
ถ้าหน้าจอเข้าสู่ระบบปรากฏขึ้น ให้ป้อน ID และ PIN ที่ถูกต้อง การเข้าสู่ระบบของเครื่อง
3
เลือก <การตั้งค่าไดรเวอร์ Ethernet (Ethernet Driver Settings)>
ที่อยู่ MAC จะปรากฏขึ้น

การดูที่อยู่ MAC และข้อมูลสำหรับ LAN แบบไร้สาย

1
เลือก <เมนู (Menu)> ในหน้าจอ Home (Home) หน้าจอ Home (Home)
2
เลือก <ค่ากำหนด (Preferences)>  <เครือข่าย (Network)>
ถ้าหน้าจอเข้าสู่ระบบปรากฏขึ้น ให้ป้อน ID และ PIN ที่ถูกต้อง การเข้าสู่ระบบของเครื่อง
3
เลือก <การตั้งค่า LAN ไร้สาย (Wireless LAN Settings)>
หากข้อความ <คุณต้องการเปิดใช้งาน LAN แบบไร้สายหรือไม่ (Do you want to enable the wireless LAN?)> ปรากฏขึ้น ให้เลือก <ใช่ (Yes)>
4
อ่านข้อความที่ปรากฏ และเลือก <OK (OK)>
5
เลือก <ข้อมูลการเชื่อมต่อ (Connection Information)>
6
เลือกการตั้งค่าที่ต้องการดู
การดูข้อมูลการรักษาความปลอดภัย
ในการดูข้อมูล WEP และ WPA/WPA2-PSK ให้เลือก <การตั้งค่าความปลอดภัย (Security Settings)>
การดูจากหน้าต่าง <Status Monitor (Status Monitor)>
<สถานะ LAN ไร้สาย (Wireless LAN Status)> และ <ข้อมูลข้อผิดพลาดล่าสุด (Latest Error Information)> สามารถดูได้จาก <Status Monitor (Status Monitor)>
<Status Monitor (Status Monitor)>  <ข้อมูลเครือข่าย (Network Information)>  <ชนิดการเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Connection Type)>  เลือกการตั้งค่าที่ต้องการดู
6CC7-00R