การเข้าสู่ระบบของเครื่อง

ถ้ามีการเปิดใช้งานการจัดการ ID แผนก หรือเปิดใช้งาน ID ผู้จัดการระบบ คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนใช้งานเครื่อง คุณยังต้องเข้าสู่ระบบ หากมีการจำกัดการใช้งานฟังก์ชันแฟกซ์และสแกน
รหัสและ PIN ของผู้จัดการระบบได้ถูกกำหนดเป็น "7654321" จากโรงงาน ขอแนะนำให้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้เพื่อความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น

การเข้าสู่ระบบด้วยการจัดการ ID แผนก

เมื่อหน้าจอเข้าสู่ระบบปรากฏขึ้น ให้ใช้ขั้นตอนด้านล่างเพื่อป้อน ID แผนกและ PIN
1
ป้อน ID
1
เลือก <ID แผนก (Department ID)> หรือ <ID ผู้จัดการระบบ (System Manager ID)>
2
ป้อน ID
ถ้าไม่มีการลงทะเบียน PIN ไว้ ให้ดำเนินการต่อไปยังขั้่นตอนที่ 3
2
ใส่ PIN
1
เลือก <PIN (PIN)>
2
ใส่ PIN
3
เลือก <เข้าสู่ระบบ (Log In)>
หน้าจอเข้าสู่ระบบจะเปลี่ยนเป็นหน้าจอ Home (Home)
หลังจากเสร็จสิ้นการใช้งานเครื่อง ให้เลือก <ออกจากระบบ (Log Out)> เพื่อแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ

การเข้าสู่ระบบเพื่อส่งโดยได้รับอนุญาต

หากมีการเปิดใช้งานการตั้งค่าการอนุญาตให้ใช้ฟังก์ชันการส่ง (การรับรองความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ LDAP) หน้าจอเข้าสู่ระบบเพื่อส่งโดยได้รับอนุญาตจะปรากฏขึ้น เมื่อมีการใช้งานฟังก์ชันแฟกซ์หรือสแกน
1
ป้อนชื่อผู้ใช้
1
เลือก <ชื่อผู้ใช้ (User Name)>
2
ป้อนชื่อผู้ใช้
สำหรับวิธีการป้อนข้อความ โปรดดูที่ การป้อนข้อความ
2
ป้อนรหัสผ่าน
1
เลือก <รหัสผ่าน (Password)>
2
ป้อนรหัสผ่าน
3
เลือก <ชื่อเซิร์ฟเวอร์ (Server Name)> และเลือกเซิร์ฟเวอร์สำหรับการรับรองความถูกต้องของคุณ
เลือกเซิร์ฟเวอร์ LDAP ที่คุณลงทะเบียนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเอาไว้
4
เลือก <เข้าสู่ระบบ (Log In)>
หน้าจอเข้าสู่ระบบจะสลับไปเป็นหน้าจอฟังก์ชันแฟกซ์หรือสแกน Home (Home)
หลังจากเสร็จสิ้นการใช้งานเครื่อง ให้เลือก <ออกจากระบบ (Log Out)> เพื่อแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ
ถ้าหน้าจอ <เลือกประเภทการออกจากระบบ (Select Logout Type)> ปรากฏขึ้น
ถ้าคุณเข้าสู่ระบบเพื่อส่งโดยได้รับอนุญาตและการจัดการ ID แผนก จะปรากฏกล่องโต้ตอบที่คุณสามารถเลือกรายการที่คุณต้องการออกจากระบบ ในกรณีที่คุณต้องการออกจากระบบของส่งโดยได้รับอนุญาต (ฟังก์ชันแฟกซ์และสแกน) ขณะที่ยังอยู่ในระบบเพื่อจัดการ ID แผนก ให้เลือก <ออกจากระบบการส่งที่ต้องรับรองความถูกต้อง (Log Out from Authenticated Sending)> ในกรณีอื่นๆ ให้เลือก <ออกจากระบบจากฟังก์ชันที่ต้องรับรองความถูกต้องทั้งหมด (Log Out from All Authenticated Functions)>
6CC7-02L