การพิมพ์รายงานและรายการ

คุณสามารถพิมพ์รายงานและรายการเพื่อตรวจสอบข้อมูล เช่น เงื่อนไขของแต่ละแผนกและการตั้งค่าเครื่อง

การพิมพ์รายงานเงื่อนไขการใช้แยกตามแผนก

รายงานการจัดการ ID แผนก
เมื่อเปิดใช้งานการจัดการ ID แผนก คุณสามารถตรวจสอบงานพิมพ์รวมสำหรับแต่ละ <ID แผนก (Department ID)> ได้โดยการพิมพ์รายงานการจัดการ ID แผนก เมื่อตรวจสอบงานพิมพ์ทั้งหมด คุณจะสามารถจัดการการเตรียมจัดหากระดาษและขวดน้ำหมึกได้ดียิ่งขึ้น

การตั้งค่ารายงานเกี่ยวกับผลการสื่อสาร

คุณสามารถพิมพ์รายงานเกี่ยวกับผลการส่ง/การรับแยกตามอีเมล แฟกซ์ และ I-Fax หรือการบันทึกไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันและเซิร์ฟเวอร์ FTP รายงานบางอย่างสามารถพิมพ์โดยอัตโนมัติ ในขณะที่รายงานอื่นๆจะพิมพ์เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเท่านั้น
ถ้า "ผลลัพธ์" ในรายการที่พิมพ์มี "NG" คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดของข้อผิดพลาดจากตัวเลขสามหลักที่นำหน้าด้วย "#" ซึ่งปรากฏขึ้นถัดจากผลลัพธ์นั้น การดำเนินการตอบสนองสำหรับแต่ละรหัสข้อผิดพลาด
รายงานที่พิมพ์สำหรับอีเมล/I-Fax จะแสดงถึงผลลัพธ์การส่งข้อมูลระหว่างเครื่องกับเมลเซิร์ฟเวอร์ ไม่ใช่ระหว่างเครื่องกับที่อยู่ปลายทาง
รายงานการจัดการการสื่อสาร
คุณสามารถตรวจสอบไฟล์บันทึกข้อมูลแฟกซ์และอีเมลและเอกสารที่ได้รับโดยพิมพ์รายงานการจัดการการสื่อสาร เครื่องสามารถพิมพ์รายงานโดยอัตโนมัติหลังจากการส่งข้อมูลทุกๆ 40 ครั้ง หรือคุณสามารถพิมพ์ด้วยตนเอง
รายงานผลการส่งแฟกซ์
คุณสามารถตรวจสอบผลการสื่อสารเกี่ยวกับการส่งแฟกซ์ด้วยรายงานผลการส่ง รายงานสามารถพิมพ์ทุกครั้งที่ส่งเสร็จสมบูรณ์หรือเฉพาะเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการส่ง
รายงานผลการส่งอีเมล/I-Fax/ไฟล์
คุณสามารถตรวจสอบผลการสื่อสารเกี่ยวกับการส่งอีเมลหรือ I-Fax และการบันทึกเอกสารไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันหรือเซิร์ฟเวอร์ FTP ด้วยรายงานผลการส่ง รายงานสามารถพิมพ์โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่การสื่อสารเสร็จสมบูรณ์ ถ้าจำเป็น คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเพื่อให้พิมพ์รายงานเฉพาะเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการส่ง
ผลการสื่อสาร
หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการส่งทางอีเมล/I-Fax หรือในการบันทึกไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน/เซิร์ฟเวอร์ FTP รายงานจะไม่แสดงรหัสข้อผิดพลาด เพื่อตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาด ให้พิมพ์รายงานการจัดการการสื่อสาร รายงานการจัดการการสื่อสาร
รายงานผลการรับ
คุณสามารถตรวจสอบไฟล์บันทึกข้อมูลของเอกสารแฟกซ์และ I-Fax ที่ได้รับ โดยพิมพ์รายงานผลการรับ รายงานสามารถพิมพ์ทุกครั้งที่การรับเสร็จสมบูรณ์หรือเฉพาะเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการรับ

การพิมพ์รายการการตั้งค่า

คุณสามารถพิมพ์ข้อมูลและการตั้งค่าที่ลงทะเบียนในเครื่องเป็นรายการ
รายการสมุดที่อยู่
คุณสามารถตรวจสอบรายการปลายทางที่ลงทะเบียนในสมุดที่อยู่เป็น <การโทรที่มีรหัส (Coded Dial)>, <รายการที่ชื่นชอบ (Favorites)> และ <กลุ่ม (Group)> โดยพิมพ์รายการสมุดที่อยู่
รายการข้อมูลผู้ใช้/รายการข้อมูลผู้จัดการระบบ
คุณสามารถตรวจสอบรายการการตั้งค่า (รายการเมนูการตั้งค่า) ตลอดจนเนื้อหาที่ลงทะเบียนในเครื่องโดยพิมพ์รายการข้อมูลผู้ใช้หรือรายการข้อมูลผู้จัดการระบบ รายการทั้งคู่ประกอบด้วยเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ ขนาดและประเภทกระดาษที่ลงทะเบียนในเครื่อง และการตั้งค่าการพิมพ์ของรายงานผลการส่ง รายงานการจัดการการสื่อสาร และรายงานผลการรับ
รายการข้อมูลผู้ใช้จะไม่รวมถึงการตั้งค่าบางประเภท เช่น การตั้งค่าเครือข่าย และการตั้งค่าการจัดการ หากต้องการตรวจสอบรายการตั้งค่าทั้งหมด ให้พิมพ์ รายการข้อมูลผู้จัดการระบบ (System Manager Data List)
รายการนโยบาย IPSec
คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อนโยบายและการตั้งค่า IPSec ที่ลงทะเบียนในเครื่องโดยพิมพ์รายการนโยบาย IPSec

การพิมพ์รายงานการใช้หัวพิมพ์

รายงานข้อมูลหัวพิมพ์
คุณสามารถพิมพ์รายงานแสดงสภาวะของหัวพิมพ์และการใช้งานได้

การพิมพ์รายงานเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งานของเครื่อง

คุณสามารถพิมพ์รายการแบบอักษรที่สามารถใช้ได้ในโหมด PCL หรือ PS
รายการแบบอักษร PCL
คุณสามารถตรวจสอบรายการแบบอักษรที่ใช้งานได้ในโหมด PCL
รายการแบบอักษร PS
คุณสามารถตรวจสอบรายการแบบอักษรที่ใช้งานได้ในโหมด PS
6CC7-0C4