การบำรุงรักษา

บทนี้จะอธิบายถึงการบำรุงรักษาเครื่อง รวมถึงวิธีทำความสะอาดเครื่องและการปรับคุณภาพงานพิมพ์

การทำความสะอาดขั้นพื้นฐาน

การเปลี่ยนอุปกรณ์สิ้นเปลือง/ชิ้นส่วนอะไหล่

 

การปรับและการจัดการเครื่อง

 
6CC7-09J