การกำหนดการตั้งค่าอีเทอร์เน็ต

 
อีเทอร์เน็ตเป็นมาตรฐานสำหรับการสื่อสารข้อมูลในเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) คุณสามารถกำหนดโหมดการสื่อสารและประเภทของอีเทอร์เน็ตได้ โดยทั่วไปแล้ว สามารถใช้งานเครื่องได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มแรก แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเครือข่ายของคุณได้
1
เลือก <เมนู (Menu)> ในหน้าจอ Home (Home) หน้าจอ Home (Home)
2
เลือก <ค่ากำหนด (Preferences)>  <เครือข่าย (Network)>
ถ้าหน้าจอเข้าสู่ระบบปรากฏขึ้น ให้ป้อน ID และ PIN ที่ถูกต้อง การเข้าสู่ระบบของเครื่อง
3
เลือก <การตั้งค่าไดรเวอร์ Ethernet (Ethernet Driver Settings)>
4
เลือกว่าจะตั้งค่า Ethernet โดยอัตโนมัติหรือตั้งค่าเอง
ถ้าการตรวจจับอัตโนมัติถูกเปิด เครื่องพิมพ์จะตรวจจับและตั้งค่าโหมดการเชื่อมต่อ Ethernet และประเภทที่สามารถใช้ได้โดยอัตโนมัติ
การกำหนดการตั้งค่าอีเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติ
เลือก <เปิด (On)> ใน <ตรวจวัดอัตโนมัติ (Auto Detect)>
การกำหนดการตั้งค่าอีเทอร์เน็ตด้วยตนเอง
1
เลือก <ปิด (Off)> ใน <ตรวจวัดอัตโนมัติ (Auto Detect)>
2
<โหมดการสื่อสาร (Communication Mode)>  เลือกโหมดการสื่อสาร
<สื่อสารสองทิศทางครึ่งอัตรา (Half Duplex)>
ส่งและรับข้อมูลการสื่อสารโดยสลับไปมา เลือกตัวเลือกนี้เมื่อเครื่องเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์เครือข่ายโดยใช้การสื่อสารสองทิศทางครึ่งอัตรา
<สื่อสารสองทิศทางเต็มอัตรา (Full Duplex)>
ส่งและรับข้อมูลการสื่อสารพร้อมกัน ใช้การตั้งค่านี้สำหรับสภาพแวดล้อมส่วนใหญ่
3
<ประเภท Ethernet (Ethernet Type)>  เลือกประเภทอีเทอร์เน็ต
4
เลือก <นำไปใช้ (Apply)>
5
เปิดเครื่องพิมพ์ใหม่
ปิดเครื่อง รออย่างน้อย 10 วินาที แล้วค่อยเปิดใหม่
6CC7-010