การจำกัดฟังก์ชัน USB

USB คือวิธีที่สะดวกในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงและจัดเก็บหรือย้ายตำแหน่งข้อมูล แต่ USB ก็ยังเป็นบ่อเกิดของปัญหาข้อมูลรั่วไหล หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม คุณควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อใช้งานอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ส่วนนี้จะอธิบายวิธีการจำกัดการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB ของเครื่องและวิธีการห้ามมิให้ใช้งานอุปกรณ์หน่วยความจำ USB
 
ถ้าหน้าจอเข้าสู่ระบบปรากฏขึ้น ให้ป้อนรหัสและ PIN ของผู้จัดการระบบ การเข้าสู่ระบบของเครื่อง

การจำกัดการเชื่อมต่อ USB กับคอมพิวเตอร์

คุณสามารถปิดใช้งาน USB พอร์ตสำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ซึ่งอยู่ที่ด้านซ้ายของเครื่องได้ หากปิดใช้งานพอร์ตนี้ เครื่องจะไม่สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB ได้ การตั้งค่านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อ USB พอร์ตด้านขวา ซึ่งใช้สำหรับต่ออุปกรณ์หน่วยความจำแบบ USB
<เมนู (Menu)>  <ค่ากำหนด (Preferences)>  <การเชื่อมต่อภายนอก (External Interface)>  <การตั้งค่า USB (USB Settings)>  เลือก <ปิด (Off)> ใน <ใช้เป็นอุปกรณ์ USB (Use as USB Device)>  <นำไปใช้ (Apply)>  เริ่มต้นเครื่องอีกครั้ง

การจำกัดฟังก์ชันสแกนไปยัง USB

คุณสามารถปิดใช้งานการจัดเก็บข้อมูลต้นฉบับที่สแกนไปยังอุปกรณ์หน่วยความจำ USB
<เมนู (Menu)>  <การตั้งค่าฟังก์ชัน (Function Settings)> <จัดเก็บ/เข้าถึงไฟล์ (Store/Access Files)>  <การตั้งค่าสื่อบันทึกหน่วยความจำ (Memory Media Settings)>  เลือก <ปิด (Off)> ใน <ใช้ฟังก์ชันสแกน (Use Scan Function)>  <นำไปใช้ (Apply)>  เริ่มต้นเครื่องอีกครั้ง

การจำกัดฟังก์ชันการพิมพ์จาก USB

คุณสามารถปิดใช้งานการพิมพ์ข้อมูลจากอุปกรณ์หน่วยความจำ USB คุณไม่สามารถพิมพ์ข้อมูลในอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ได้
<เมนู (Menu)>  <การตั้งค่าฟังก์ชัน (Function Settings)> <จัดเก็บ/เข้าถึงไฟล์ (Store/Access Files)> <การตั้งค่าสื่อบันทึกหน่วยความจำ (Memory Media Settings)>  เลือก <ปิด (Off)> ใน <ใช้ฟังก์ชันพิมพ์ (Use Print Function)>  <นำไปใช้ (Apply)>  เริ่มต้นเครื่องอีกครั้ง
6CC7-080