การยกเลิกการพิมพ์

คุณสามารถยกเลิกการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์หรือจากแผงควบคุมการทำงานของเครื่อง

จากคอมพิวเตอร์

คุณสามารถยกเลิกการพิมพ์จากไอคอนเครื่องพิมพ์ที่ปรากฏในถาดระบบบนเดสก์ท็อป
1
ดับเบิลคลิกไอคอนเครื่องพิมพ์
เมื่อไอคอนเครื่องพิมพ์ไม่ปรากฏขึ้น
เปิดโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์ (การแสดงโฟลเดอร์เครื่องพิมพ์) คลิกขวาที่ไอคอนไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของเครื่องนี้ และคลิก [ดูงานที่กำลังพิมพ์อยู่ (See what's printing)] (หรือดับเบิลคลิกไอคอนของไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ของเครื่องนี้)
2
เลือกเอกสารที่คุณต้องการยกเลิก และคลิก [เอกสาร (Document)]  [ยกเลิก (Cancel)]
3
คลิก [ใช่ (Yes)]
ระบบจะเลิกการพิมพ์เอกสารที่เลือก
อาจมีการส่งหน้ากระดาษออกมาหลายหน้าหลังจากยกเลิกการพิมพ์
การยกเลิกจาก Remote UI
คุณยกเลิกการพิมพ์ได้จากหน้า [Job Status] บน Remote UI: การตรวจสอบสถานะปัจจุบันของเอกสารงานพิมพ์
การยกเลิกจากแอปพลิเคชัน
ในบางแอพพลิเคชั่น หน้าจอแบบที่แสดงต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นคุณสามารถยกเลิกการพิมพ์ได้โดยคลิก [ยกเลิก (Cancel)]

จากแผงควบคุมการทำงาน

ยกเลิกการพิมพ์โดยใช้  หรือ <Status Monitor (Status Monitor)>

กด  เพื่อยกเลิก

ถ้าหน้าจอแสดงรายการเอกสารเมื่อกด
เลือกเอกสารที่คุณต้องการยกเลิก และเลือก <ยกเลิก (Cancel)>  <ใช่ (Yes)>

ตรวจสอบสถานะงานพิมพ์ก่อนยกเลิก

<Status Monitor (Status Monitor)>  <งานทำสำเนา/พิมพ์ (Copy/Print Job)>  เลือกเอกสารในแท็บ <สถานะงานทำสำเนา/พิมพ์ (Copy/Print Job Status)>  <ยกเลิก (Cancel)>  <ใช่ (Yes)>
อาจมีการส่งหน้ากระดาษออกมาหลายหน้าหลังจากยกเลิกการพิมพ์
6CC7-057