การตรวจสอบสถานะการพิมพ์และไฟล์บันทึกข้อมูล

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการพิมพ์ปัจจุบันและไฟล์บันทึกข้อมูลของเอกสารที่พิมพ์ได้
เมื่อตั้งค่า <แสดงรายการบันทึกงาน (Display Job Log)> เป็น <ปิด (Off)> คุณจะไม่สามารถตรวจสอบไฟล์บันทึกข้อมูลการพิมพ์ได้ <แสดงรายการบันทึกงาน (Display Job Log)>
มีประโยชน์ในกรณีต่อไปนี้
เมื่อไม่มีการพิมพ์เอกสารเป็นเวลานาน คุณอาจต้องการดูรายการรอของเอกสารที่รอพิมพ์
เมื่อคุณไม่พบงานพิมพ์ที่คิดว่าพิมพ์ไปแล้ว คุณอาจต้องการดูว่าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นหรือไม่
1
เลือก <Status Monitor (Status Monitor)>
2
เลือก <งานทำสำเนา/พิมพ์ (Copy/Print Job)>
3
ตรวจสอบสถานะการพิมพ์และไฟล์บันทึกข้อมูล
ในการตรวจสอบสถานะการพิมพ์
1
เลือกเอกสารที่มีสถานะที่คุณต้องการตรวจสอบในแท็บ <สถานะงานทำสำเนา/พิมพ์ (Copy/Print Job Status)>
แสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร
ในการตรวจสอบไฟล์บันทึกข้อมูลการพิมพ์
1
เลือกเอกสารที่มีไฟล์บันทึกข้อมูลที่คุณต้องการตรวจสอบในแท็บ <พิมพ์บันทึกงาน (Print Job Log)>
<OK (OK)> จะปรากฏขึ้น เมื่อมีการพิมพ์เอกสารเสร็จสมบูรณ์ และ <ข้อผิดพลาด # (Error #)> ปรากฏขึ้นเมื่อพิมพ์เอกสารไม่สำเร็จ เนื่องจากถูกยกเลิกหรือเกิดข้อผิดพลาดบางประการ
แสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร
ชื่อเอกสารหรือชื่อผู้ใช้ของเอกสารที่ปรากฏอาจไม่แสดงถึงเอกสารหรือชื่อผู้ใช้จริง ๆ
เมื่อหมายเลขสามหลักปรากฏขึ้นในกรณีที่เกิด <ข้อผิดพลาด # (Error #)>
หมายเลขนี้จะแสดงรหัสข้อผิดพลาด การดำเนินการตอบสนองสำหรับแต่ละรหัสข้อผิดพลาด
6CC7-058