ข้อความหรือตัวเลขซึ่งเริ่มต้นด้วย "#" (รหัสข้อผิดพลาด) แสดงขึ้น

เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลของเครื่อง หรือมีตัวเลข (รหัสข้อผิดพลาด) ที่ขึ้นต้นด้วย "#" ปรากฏขึ้น ให้ดูส่วนต่อไปนี้เพื่อทราบวิธีแก้ไขปัญหา
6CC7-0CJ