การรับเอกสารที่ได้รับไว้ในเครื่อง (การรับเข้าหน่วยความจำ)

 
คุณสามารถจัดเก็บแฟกซ์ที่ได้รับไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง แล้วพิมพ์ในภายหลัง คุณลักษณะนี้สามารถป้องกันบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตมิให้สามารถดูเอกสารที่เป็นความลับโดยไม่ได้ตั้งใจ

การเก็บเอกสารไว้ในหน่วยความจำ

ในการบันทึกเอกสารที่ได้รับไปยังหน่วยความจำ ให้กำหนด <ใช้ล็อคหน่วยความจำ (Use Memory Lock)> เป็น <เปิด (On)> คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าเพิ่มเติม เช่น การตั้งค่าความปลอดภัย และการตั้งค่าเวลา ซึ่งระบุระยะเวลาในระหว่างวันที่ทำการบันทึกเอกสารที่ได้รับลงในหน่วยความจำ
<เมนู (Menu)>  <การตั้งค่าฟังก์ชัน (Function Settings)>  <รับ/ส่งต่อ (Receive/Forward)>  <การตั้งค่าธรรมดา (Common Settings)>  <ตั้งค่ากล่องขาเข้าแฟกซ์/I-Fax (Set Fax/I-Fax Inbox)>  <การตั้งค่าล็อคหน่วยความจำแฟกซ์ (Fax Memory Lock Settings)>  เลือก <เปิด (On)> ใน <ใช้ล็อคหน่วยความจำ (Use Memory Lock)>  กำหนดการตั้งค่าแต่ละรายการ  <นำไปใช้ (Apply)>  
<พิมพ์รายงาน (Report Print)>
ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์รายงานผลการรับทุกครั้งที่มีการจัดเก็บเอกสารไว้ในหน่วยความจำ ในการพิมพ์รายงาน ให้เลือก <เปิด (On)> คุณยังสามารถตั้งค่า <รายงานผลการรับ (RX Result Report)> เป็น <เปิด (On)> รายงานผลการรับ
<เวลาล็อคหน่วยความจำ (Memory Lock Time)>
ระบุช่วงเวลาระหว่างวันที่มีการจัดเก็บเอกสารที่ได้รับไว้ในหน่วยความจำ ถ้าคุณไม่ได้ตั้งค่าช่วงเวลา เครื่องจะจัดเก็บเอกสารทั้งหมดไว้ในหน่วยความจำ เมื่อเปิดใช้งานการรับเข้าหน่วยความจำ

การพิมพ์เอกสารในหน่วยความจำ

ในการพิมพ์เอกสารที่ได้รับในหน่วยความจำ ให้ตั้งค่า <ใช้ล็อคหน่วยความจำ (Use Memory Lock)> เป็น <ปิด (Off)> เอกสารทั้งหมดในหน่วยความจำจะถูกพิมพ์
คุณไม่สามารถเลือกเอกสารที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการพิมพ์
ถ้ามีการระบุเวลาเพื่อปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ เอกสารจะถูกพิมพ์โดยอัตโนมัติในเวลาที่ระบุ
<เมนู (Menu)>  <การตั้งค่าฟังก์ชัน (Function Settings)>  <รับ/ส่งต่อ (Receive/Forward)> <การตั้งค่าธรรมดา (Common Settings)> <ตั้งค่ากล่องขาเข้าแฟกซ์/I-Fax (Set Fax/I-Fax Inbox)>  <การตั้งค่าล็อคหน่วยความจำแฟกซ์ (Fax Memory Lock Settings)>  เลือก <ปิด (Off)> ใน <ใช้ล็อคหน่วยความจำ (Use Memory Lock)>  <นำไปใช้ (Apply)>  

การตรวจสอบ/การส่งต่อ/การลบเอกสารในหน่วยความจำ

คุณสามารถตรวจสอบเค้าร่างของเอกสารแต่ละฉบับที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำได้ ซึ่งรวมถึงหมายเลขแฟกซ์ของผู้ส่ง และจำนวนหน้าที่ส่ง คุณยังสามารถเลือกและส่งต่อเอกสารที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ และลบเอกสารที่ไม่จำเป็นออกได้ตามต้องการ
1
เลือก <Status Monitor (Status Monitor)>
2
เลือก <งานรับ (RX Job)>
3
ในแท็บ <สถานะงานรับ (RX Job Status)> ให้เลือกเอกสารที่คุณต้องการตรวจสอบ/ส่งต่อ/ลบ
แสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร
ในการส่งต่อเอกสาร ให้เลือก <ส่งต่อ (Forward)> และระบุปลายทางที่เหมาะสม
เมื่อต้องการลบเอกสาร ให้เลือก <ลบ (Delete)> <ใช่ (Yes)>
6CC7-04W