<เครือข่าย (Network)>

การตั้งค่าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายจะปรากฏขึ้นพร้อมกับคำอธิบาย
ดอกจัน (*)
การตั้งค่าที่กำกับด้วย "*1" อาจไม่แสดงผล ขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณใช้ ตัวเลือก หรือรายการตั้งค่าอื่นๆ
การตั้งค่าที่กำกับด้วย "*2" จะไม่สามารถนำเข้าหรือส่งออก

<เลือก LAN (Select LAN)> *1

เมื่อเปลี่ยนการตั้งค่าจากการเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สายเป็นมีสาย คุณจำเป็นต้องระบุการตั้งค่า กลับกัน ถ้าเปลี่ยนการตั้งค่าจากการเชื่อมต่อ LAN แบบมีสายเป็นไร้สาย คุณจำเป็นต้องระบุการตั้งค่านี้ (คุณสามารถสับเปลี่ยนได้โดย <การตั้งค่า LAN ไร้สาย (Wireless LAN Settings)>) การเลือก LAN แบบผ่านสายหรือ LAN ไร้สาย

<การตั้งค่า LAN ไร้สาย (Wireless LAN Settings)> *1

ระบุการตั้งค่าสำหรับเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับ LAN แบบไร้สาย คุณยังสามารถดูการตั้งค่าปัจจุบันหรือระบุการตั้งค่าเพื่อให้ประหยัดการใช้พลังงาน
<การตั้งค่า SSID (SSID Settings)>
เลือกเพื่อกำหนดค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยระบุข้อมูลต่างๆ รวมถึง SSID หรือคีย์เครือข่ายโดยป้อนค่าด้วยตนเองจากแผงควบคุมการทำงาน
<เลือกจุดการเข้าถึง (Select Access Point)>
เราเตอร์ LAN แบบไร้สายที่สามารถเข้าถึงเครื่องจะถูกค้นหาโดยอัตโนมัติ ดังนั้นคุณจึงสามารถเลือกจากรายการได้ คุณต้องป้อนคีย์เครือข่ายด้วยตนเอง เช่น คีย์ WEP หรือ PSK การตั้งค่าการเชื่อมต่อโดยการเลือกเราเตอร์ไร้สาย
<กรอกด้วยตนเอง (Enter Manually)>
เลือกเพื่อกำหนดค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยการป้อน SSID ด้วยตนเอง ด้วยการใช้วิธีการนี้ คุณจะสามารถระบุการตั้งค่าการรับรองความถูกต้องและการเข้ารหัสโดยละเอียดได้ การตั้งค่าการเชื่อมต่อโดยการกำหนดการตั้งค่าโดยละเอียด
<โหมดปุ่มกด WPS (WPS Push Button Mode)>
เลือกเพื่อกำหนดค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยอัตโนมัติโดยใช้ปุ่มบนเราเตอร์แบบไร้สาย WPS การตั้งค่าการเชื่อมต่อโดยใช้โหมดกดปุ่ม WPS
<โหมดรหัส PIN WPS (WPS PIN Code Mode)>
เลือกเพื่อกำหนดค่าการเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยป้อนรหัส PIN สำหรับเราเตอร์แบบไร้สาย WPS การตั้งค่าการเชื่อมต่อโดยใช้ WPS โหมดรหัส PIN
<โหมดประหยัดพลังงาน (Power Save Mode)>
เลือกว่าจะให้เครื่องเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับสัญญาณที่ปล่อยจากเราเตอร์แบบไร้สาย
<ข้อมูลการเชื่อมต่อ (Connection Information)> *1
เลือกเพื่อดูการตั้งค่า LAN แบบไร้สายปัจจุบัน การตรวจดูการตั้งค่าเครือข่าย

<การตั้งค่าการเชื่อมต่อโดยตรง (Direct Connection Settings)>

ตั้งค่าว่าจะเชื่อมต่อโดยตรงหรือไม่ การเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ จะทำให้สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องได้ แม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีจุดเข้าใช้งานหรือเราเตอร์ LAN แบบไร้สายก็ตาม การเชื่อมต่อโดยตรง (โหมดจุดเข้าใช้งาน)
<ใช้การเชื่อมต่อโดยตรง (Use Direct Connection)>
กำหนดว่าจะเชื่อมต่อโดยตรงหรือไม่
<การสิ้นสุดการเชื่อมต่อโดยตรง (Direct Connection Termination)>
ระบุเวลาเพื่อปลดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ หลังจากที่มีการเชื่อมต่อโดยตรง
<การตั้งค่าโหมดจุดเข้าใช้งาน (Access Point Mode Settings)>
กำหนดค่า SSID /คีย์เครือข่ายตามที่ต้องการ ถ้าคุณต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่หลายเครื่องเข้ากับเครื่องนี้พร้อมกัน คุณต้องกำหนดค่าทั้ง SSID และคีย์เครือข่ายตามที่ต้องการ

<การตั้งค่า TCP/IP (TCP/IP Settings)>

ระบุการตั้งค่าสำหรับการใช้เครื่องในเครือข่าย TCP/IP เช่น การตั้งค่าที่อยู่ IP
<การตั้งค่า IPv4 (IPv4 Settings)>
ระบุการตั้งค่าสำหรับการใช้เครื่องในเครือข่าย IPv4
<การตั้งค่าที่อยู่ IP (IP Address Settings)>
กำหนดค่าที่อยู่ IP ซึ่งใช้สำหรับการระบุอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ บนเครือข่าย TCP/IP คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่าที่ได้กำหนดไว้ได้เช่นกัน การตั้งค่าที่อยู่ IPv4
<การตั้งค่าตัวเลือก DHCP (DHCP Option Settings)>
ถ้าเปิดใช้งาน DHCP ให้ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อใช้ฟังก์ชัน DHCP ที่เป็นตัวเลือกเพื่อรับที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS หรือชื่อโดเมน การกำหนดค่า DNS
<คำสั่ง PING (PING Command)>
เลือกเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายหรือไม่ การทดสอบการเชื่อมต่อเครือข่าย
<การตั้งค่า IPv6 (IPv6 Settings)>
ระบุการตั้งค่าสำหรับการใช้เครื่องในเครือข่าย IPv6 การตั้งค่าที่อยู่ IPv6
<ใช้ IPv6 (Use IPv6)>
ระบุการตั้งค่าสำหรับการใช้เครื่องในเครือข่าย IPv6
<ตรวจสอบการตั้งค่า IPv6 (Check IPv6 Settings)>
คุณสามารถตรวจสอบที่อยู่ลิงก์ภายในที่ได้รับโดยอัตโนมัติ
<การตั้งค่าที่อยู่แบบไม่มีสถานะ (Stateless Address Settings)>
เปิดหรือปิดใช้งานที่อยู่แบบไม่เก็บสถานะ คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่าที่ได้กำหนดไว้ได้เช่นกัน
<การตั้งค่า DHCPv6 (DHCPv6 Settings)>
เปิดหรือปิดใช้งานที่อยู่แบบเก็บสถานะซึ่งได้รับผ่าน DHCPv6 คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่าที่ได้กำหนดไว้ได้เช่นกัน
<การตั้งค่าตัวเลือก DHCP (DHCP Option Settings)>
ถ้าเปิดใช้งาน DHCP ให้ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อใช้ฟังก์ชัน DHCP ที่เป็นตัวเลือกเพื่อรับที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS หรือชื่อโดเมน การกำหนดค่า DNS
<การตั้งค่า DNS (DNS Settings)>
ระบุการตั้งค่าสำหรับระบบชื่อโดเมน (Domain Name System (DNS)) ซึ่งจะให้ชื่อโฮสต์สำหรับการจำแนกที่อยู่ IP การกำหนดค่า DNS
<การตั้งค่าที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS แบบ IPv4 (IPv4 DNS Server Address Settings)>
ระบุที่อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ DNS ในสภาพแวดล้อม IPv4
<การตั้งค่าชื่อโฮสต์/โดเมน DNS (DNS Host/Domain Name Settings)>
กำหนดชื่อโฮสต์ของเครื่องสำหรับลงทะเบียนใน DNS เซิร์ฟเวอร์ รวมถึงชื่อของโดเมนของเครื่อง สำหรับ IPv4 และ IPv6 แต่ละรายการ
<การตั้งค่าอัพเดต DNS ไดนามิค (DNS Dynamic Update Settings)>
เลือกว่าจะทำการอัปเดตระเบียน DNS แบบไดนามิกเมื่อที่อยู่ IP ของเครื่องมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ สำหรับ IPv4 และ IPv6 แต่ละรายการ
<การตั้งค่า mDNS (mDNS Settings)>
กำหนดการตั้งค่าสำหรับการใช้งานฟังก์ชัน DNS โดยไม่มี DNS เซิร์ฟเวอร์ สำหรับ IPv4 และ IPv6 แต่ละรายการ
<การตั้งค่า WINS (WINS Settings)>
ระบุการตั้งค่าสำหรับ Windows Internet Name Service (WINS) ซึ่งเตรียมชื่อคอมพิวเตอร์ (ชื่อ NetBIOS) สำหรับการจำแนกที่อยู่ IP ในสภาพแวดล้อมของเครือข่ายผสมแบบ NetBIOS และ TCP/IP การกำหนดค่า WINS
<การตั้งค่า LPD (LPD Settings)>
เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน LPD ซึ่งเป็นโปรโตคอลการพิมพ์ที่สามารถใช้ในระบบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือระบบปฏิบัติใดก็ได้ คุณยังสามารถตั้งค่าระยะเวลาหมดเวลาการรับ ซึ่งการพิมพ์จะถูกยกเลิกหลังจากช่วงเวลาดังกล่าว ถ้าการรับข้อมูลการพิมพ์ถูกขัดจังหวะ การกำหนดค่าโปรโตคอลการพิมพ์และฟังก์ชัน WSD
<การตั้งค่า RAW (RAW Settings)>
เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน RAW ซึ่งเป็นโปรโตคอลการพิมพ์แบบเฉพาะของ Windows คุณยังสามารถตั้งค่าระยะเวลาหมดเวลาการรับ ซึ่งการพิมพ์จะถูกยกเลิกหลังจากช่วงเวลาดังกล่าว ถ้าการรับข้อมูลการพิมพ์ถูกขัดจังหวะ การกำหนดค่าโปรโตคอลการพิมพ์และฟังก์ชัน WSD
<ตั้งค่า WSD (WSD Settings)>
เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเรียกดูและการรับข้อมูลอัตโนมัติสำหรับเครื่องพิมพ์หรือเครื่องสแกนโดยใช้โปรโตคอล WSD การกำหนดค่าโปรโตคอลการพิมพ์และฟังก์ชัน WSD
<ใช้โหมด FTP PASV (Use FTP PASV Mode)>
ระบุว่าจะใช้โหมด PASV สำหรับ FTP หรือไม่ ถ้าคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ FTP ผ่านไฟร์วอลล์ คุณต้องเลือกโหมด PASV การกำหนดค่าโหมด FTP PASV
<ใช้ HTTP (Use HTTP)>
เปิดหรือปิดใช้งาน HTTP ซึ่งจำเป็นสำหรับการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ เช่น เมื่อใช้ Remote UI หรือการพิมพ์ WSD การปิดใช้งานการสื่อสาร HTTP
<ใช้ IPSec (Use IPSec)> *1
เลือกว่าจะทำการสื่อสารแบบเข้ารหัสหรือไม่ โดยการสร้างเครือข่ายส่วนตัวแบบเสมือน (Virtual Private Network (VPN)) ผ่าน IPSec การกำหนดการตั้งค่า IPSec
<การตั้งค่าหมายเลขพอร์ต (Port Number Settings)>
เปลี่ยนหมายเลขพอร์ตสำหรับโปรโตคอลตามสภาพแวดล้อมเครือข่าย การเปลี่ยนหมายเลขพอร์ต
<ขนาด MTU (MTU Size)>
เลือกขนาดสูงสุดของแพคเก็ตที่เครื่องส่งหรือรับ การเปลี่ยนแปลงหน่วยการรับส่งสูงสุด

<การตั้งค่า SNMP (SNMP Settings)>

ระบุการตั้งค่าสำหรับการตรวจสอบและการควบคุมเครื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้กับ SNMP การตรวจสอบและการควบคุมเครื่องด้วย SNMP
<การตั้งค่า SNMPv1 (SNMPv1 Settings)>
เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน SNMPv1 เมื่อเปิดใช้งาน SNMPv1 ให้ระบุชื่อกลุ่มและสิทธิในการเข้าถึงอ็อบเจ็กต์ Management Information Base (MIB)
<การตั้งค่า SNMPv3 (SNMPv3 Settings)>
เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน SNMPv3 ใช้ Remote UIเพื่อระบุการตั้งค่าโดยละเอียดที่จะใช้เมื่อเปิดใช้งาน SNMPv3
<ขอรับข้อมูลการจัดการเครื่องพิมพ์จากโฮสต์ (Acquire Printer Mngt. Info. from Host)>
เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการตรวจสอบข้อมูลการจัดการเครื่องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์เครือข่ายที่ใช้งานซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้กับ SNMP
<จัดรูปแบบHost Resources MIBเป็นRFC2790 (Format Host Rsrcs. MIB to RFC2790)>
ระบุว่าจะต้องเป็นไปตามรายละเอียดเฉพาะขั้นสูง (RFC2790) ของโปรโตคอลหรือไม่ เมื่อตรวจสอบสถานะเครื่องจากซอฟต์แวร์ที่เข้ากันได้กับ SNMP

<ใช้พอร์ตพิเศษ (Use Dedicated Port)>

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานพอร์ตพิเศษ พอร์ตพิเศษจะนำมาใช้เมื่อมีการพิมพ์ การส่งแฟกซ์ หรือการสแกนใช้ WG Scan Utility และเมื่อเรียกดูหรือระบุการตั้งค่าเครื่องผ่านเครือข่าย

<วิธีรับรองความถูกต้องพอร์ตพิเศษ (Dedicated Port Auth. Method)>

ระบุว่าจะจำกัดวิธีการรับรองความถูกต้องให้เป็นวิธีแบบปลอดภัยหรือไม่ เมื่อใช้พอร์ตพิเศษ ถ้าเลือก <โหมด 2 (Mode 2)> วิธีการรับรองความถูกต้องจะถูกจำกัดให้เป็นวิธีการแบบปลอดภัย
ถ้าเลือก <โหมด 2 (Mode 2)> คุณจะไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อจากซอฟต์แวร์การจัดการอุปกรณ์หรือไดรเวอร์ได้ในบางกรณี

<เวลาที่ต้องรอสำหรับเริ่มต้นเชื่อมต่อ (Wait Time for Conn. at Startup)>

ระบุเวลาคอยสำหรับการเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย เลือกการตั้งค่าตามสภาพแวดล้อมของเครือข่าย การกำหนดเวลารอสำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่าย

<การตั้งค่าไดรเวอร์ Ethernet (Ethernet Driver Settings)>

เลือกประเภท Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) และโหมดการสื่อสารของ Ethernet (สื่อสารสองทิศทางครึ่งอัตรา/สื่อสารสองทิศทางเต็มอัตรา) คุณยังสามารถดูที่อยู่ MAC ของ LAN แบบใช้สายได้อีกด้วย
<ตรวจวัดอัตโนมัติ (Auto Detect)>
เลือกว่าจะให้ตรวจจับโหมดการสื่อสารและประเภทของ Ethernet โดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง การกำหนดการตั้งค่าอีเทอร์เน็ต
เมื่อ <โหมดการสื่อสาร (Communication Mode)> ถูกตั้งค่าเป็น <สื่อสารสองทิศทางครึ่งอัตรา (Half Duplex)> คุณจะไม่สามารถเลือก <1000BASE-T (1000BASE-T)>
<ที่อยู่ MAC (MAC Address)>
ตรวจสอบที่อยู่ MAC ของเครื่องพิมพ์นี้ ซึ่งตัวเลขจะไม่ซ้ำกันสำหรับอุปกรณ์การสื่อสารแต่ละอุปกรณ์ การดูที่อยู่ MAC และข้อมูลสำหรับ LAN แบบมีสาย

<ใช้ IEEE 802.1X (Use IEEE 802.1X)> *1*2

เปิดหรือปิดใช้งานการรับรอง IEEE 802.1X การกำหนดการตั้งค่าการรับรองความถูกต้องสำหรับ IEEE 802.1X

<การตั้งค่าไฟร์วอลล์ (Firewall Settings)>

หากไม่มีการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม บุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสารอื่นๆ ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายได้ เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ให้ระบุการตั้งค่าสำหรับตัวกรองแพคเก็ต ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่จะจำกัดการสื่อสารสำหรับอุปกรณ์ที่มีที่อยู่ IP หรือที่อยู่ MAC ที่ระบุ
<ตัวกรองที่อยู่ IPv4 (IPv4 Address Filter)>
เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการตั้งค่าสำหรับการกรองแพคเก็ตที่ส่งหรือรับจากอุปกรณ์ที่มีที่อยู่ IPv4 ที่ระบุ การระบุที่อยู่ IP สำหรับการตั้งค่าไฟร์วอลล์
<ตัวกรองที่อยู่ IPv6 (IPv6 Address Filter)>
เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการตั้งค่าสำหรับการกรองแพคเก็ตที่ส่งหรือรับจากอุปกรณ์ที่มีที่อยู่ IPv6 ที่ระบุ การระบุที่อยู่ IP สำหรับการตั้งค่าไฟร์วอลล์
<ตัวกรองที่อยู่ MAC (MAC Address Filter)>
เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการตั้งค่าสำหรับการกรองแพคเก็ตที่ส่งหรือรับจากอุปกรณ์ที่มีที่อยู่ MAC ที่ระบุ การระบุที่อยู่ MAC สำหรับการตั้งค่าไฟร์วอลล์

<การจัดการการตั้งค่าอุปกรณ์ (Device Settings Management)>

ระบุว่าจะใช้ปลั๊กอิน imageWARE Enterprise Management Console (iW Management Console) เพื่อจัดการข้อมูลเครื่อง เช่น การตั้งค่าและปลายทางในสมุดที่อยู่หรือไม่ สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับ imageWARE Enterprise Management Console (iW Management Console) โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Canon ที่คุณสะดวกที่สุด การกำหนดการตั้งค่าสำหรับสื่อสารระหว่างเครื่องและปลั๊กอิน

<RMT-SW (RMT-SW)>

ปล่อยสวิตช์นี้ให้ตั้งค่าเป็น <ปิด (Off)> เมื่อพนักงานบริการทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์จากระยะไกล คุณอาจได้รับการร้องขอให้ตั้งค่าสวิตช์นี้เป็น <เปิด (On)>

<การตั้งค่าเริ่มต้นเครือข่าย (Initialize Network Settings)>

เลือกเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่ายให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน <กำหนดค่าเริ่มต้นเมนู (Initialize Menu)>
6CC7-08R