<ค่ากำหนด (Preferences)>

รายการ
คำอธิบาย
ส่วนนี้จะอธิบายการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับการดูจอแสดงภาพ
ส่วนนี้จะอธิบายการตั้งค่าแป้นพิมพ์ USB
ส่วนนี้จะอธิบายการตั้งค่าตัวจับเวลาและการตั้งค่าพลังงาน
ส่วนนี้จะอธิบายการตั้งค่าเครือข่าย
ส่วนนี้จะอธิบายการตั้งค่า USB และการตั้งค่าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ส่วนนี้จะอธิบายการตั้งค่าเพื่อปรับปรุงการช่วยสำหรับการเข้าถึง เช่น การสับเปลี่ยนสีของจอภาพและเวลาในการแสดงข้อความ
6CC7-08H