<รูปแบบแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ (English Keyboard Layout)>

กำหนดเค้าโครงของคีย์บอร์ด USB หากเชื่อมต่อไว้กับเครื่อง ค่าเริ่มต้นจากโรงงานจะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคที่ซื้อเครื่อง
<เมนู (Menu)>  <ค่ากำหนด (Preferences)>  <รูปแบบแป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษ (English Keyboard Layout)>  เลือก <รูปแบบ USA (USA Layout)> หรือ <รูปแบบ UK (UK Layout)>  
6CC7-08K