<การเชื่อมต่อภายนอก (External Interface)>

การตั้งค่าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ USB จะปรากฏขึ้นพร้อมกับคำอธิบาย

<การตั้งค่า USB (USB Settings)>

ระบุว่าจะเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการใช้พอร์ต USB หรืออุปกรณ์หน่วยความจำ USB
<ใช้เป็นอุปกรณ์ USB (Use as USB Device)>
เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานพอร์ต USB ซึ่งใช้ในการเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์ การจำกัดการเชื่อมต่อ USB กับคอมพิวเตอร์
<ใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB (Use USB Storage Device)>
ระบุว่าจะใช้อุปกรณ์หน่วยความจำ USB หรือไม่
6CC7-08S