การส่งต่อเอกสารที่ได้รับโดยอัตโนมัติ

เครื่องสามารถส่งต่อเอกสารที่ได้รับทั้งหมดไปยังปลายทางที่ระบุไว้ แม้ว่าคุณจะไม่อยู่ในสำนักงานก็ตาม คุณยังสามารถรับข้อมูลแฟกซ์ได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา

การกำหนดการตั้งค่าสำหรับเอกสารที่ต้องการส่งต่อโดยอัตโนมัติ

ขณะที่เปิดใช้งานคุณลักษณะการส่งต่อ เอกสารทั้งหมดที่จะได้รับจะถูกส่งต่อโดยอัตโนมัติ
<เมนู (Menu)>  <การตั้งค่าฟังก์ชัน (Function Settings)> <รับ/ส่งต่อ (Receive/Forward)> <การตั้งค่าแฟกซ์ (Fax Settings)> <การตั้งค่าการส่งต่อ (Forwarding Settings)> <ฟังก์ชันการส่งต่อ (Forwarding Function)>  เลือก <เปิด (On)> ใน <ใช้ฟังก์ชันการส่งต่อ (Use Forwarding Function)>  <ปลายทางที่ส่งต่อ (Forwarding Destination)>  เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับปลายทางการส่งต่อเป้าหมายในสมุดรายชื่อ แล้วเลือก <นำไปใช้ (Apply)>  <นำไปใช้ (Apply)>  

การพิมพ์เอกสารสำหรับส่งต่อ

ถ้าคุณต้องการตรวจสอบเอกสารที่จะส่งต่อด้วยตนเอง คุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องพิมพ์เอกสารนั้นเมื่อมีการส่งต่อ หรือพิมพ์เฉพาะเอกสารที่ส่งต่อไม่สำเร็จ
<เมนู (Menu)> <การตั้งค่าฟังก์ชัน (Function Settings)> <รับ/ส่งต่อ (Receive/Forward)> <การตั้งค่าแฟกซ์ (Fax Settings)> <การตั้งค่าการส่งต่อ (Forwarding Settings)>  <พิมพ์ภาพ (Print Images)>  เลือก <เปิด (On)> หรือ <เมื่อเกิดข้อผิดพลาดเท่านั้น (Only When Error Occurs)>  

การพิมพ์/การส่งใหม่/การลบเอกสารที่ไม่สามารถส่งได้

คุณสามารถจัดเก็บเอกสารที่ส่งต่อไม่สำเร็จไว้ในหน่วยความจำ และพิมพ์ ส่งใหม่ หรือลบเอกสารนั้น

การจัดเก็บเอกสารที่ส่งต่อไม่สำเร็จไว้ในหน่วยความจำ

<เมนู (Menu)> <การตั้งค่าฟังก์ชัน (Function Settings)> <รับ/ส่งต่อ (Receive/Forward)> <การตั้งค่าแฟกซ์ (Fax Settings)> <การตั้งค่าการส่งต่อ (Forwarding Settings)>  <เก็บภาพในหน่วยความจำ (Store Images in Memory)>  <เมื่อเกิดข้อผิดพลาดเท่านั้น (Only When Error Occurs)>  

การพิมพ์/การส่งใหม่/การลบเอกสารที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำ

1
เลือก <Status Monitor (Status Monitor)>
2
เลือก <การส่งต่อแฟกซ์ผิดพลาด (Fax Forwarding Errors)>
3
เลือกเอกสารที่คุณต้องการพิมพ์/ส่งใหม่/ลบ
แสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร
เมื่อต้องการพิมพ์เอกสาร ให้เลือก <พิมพ์ (Print)>  <ใช่ (Yes)>
เมื่อต้องการส่งเอกสารใหม่ ให้เลือก <ส่งต่อ (Forward)> เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับปลายทางเป้าหมาย แล้วเลือก <นำไปใช้ (Apply)>
เมื่อต้องการลบเอกสาร ให้เลือก <ลบ (Delete)> <ใช่ (Yes)>
6CC7-04X