FA011W

Nastavenie informácií o odosielateľovi

Môžete nastaviť informácie o odosielateľovi, napríklad dátum a čas, názov zariadenia a faxové alebo telefónne číslo.

Informácie o odosielateľovi

Nastavenie dátumu a času

Nastavenie posunu času (letného času)

Uloženie informácií o používateľovi

Informácie o odosielateľovi

Ak ste uložili názov zariadenia a faxové alebo telefónne číslo, spolu s dátumom a časom sa vytlačia na fax prijímateľa ako informácie o odosielateľovi.

 1. Dátum a čas prenosu

 2. Faxové alebo telefónne číslo zariadenia

 3. Názov zariadenia

 4. Meno uloženého prijímateľa sa vytlačí v prípade, ak sa faxy odosielajú pomocou kódovanej rýchlej voľby.

 5. Číslo strany

Poznámka
 • Uložené informácie o odosielateľovi môžete skontrolovať vytlačením zoznamu ZOZNAM ÚDAJOV O POUŽÍVATEĽOVI (USER'S DATA LIST).

  Súhrn správ a zoznamov

 • Pri posielaní čiernobielych faxov môžete vybrať, či sa informácie o odosielateľovi vytlačia mimo alebo vnútri obrazovej oblasti.

  Zadajte nastavenie Umiestnenie informácií TTI (TTI position) v ponuke Rozšírené nastavenia faxu (Advanced FAX settings) v časti Nastavenia faxu (FAX settings).

  Rozšírené nastavenia faxu (Advanced FAX settings)

 • Môžete vybrať niektorý z troch formátov tlače dátumu: RRRR/MM/DD (YYYY/MM/DD), MM/DD/RRRR (MM/DD/YYYY)DD/MM/RRRR (DD/MM/YYYY).

  V položke Formát zobrazenia dátumu (Date display format) v časti Nastav. používateľa zariadenia (Device user settings) vyberte formát tlače dátumu.

  Nastav. používateľa zariadenia

Nastavenie dátumu a času

V tejto časti nájdete informácie o tom, ako nastaviť dátum a čas.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo PONUKA (MENU).

  Zobrazí sa obrazovka ponuky.

 3. Vyberte položku Nastavenie (Setup) a stlačte tlačidlo OK.

 4. Vyberte položku Nastavenia zariadenia (Device settings) a stlačte tlačidlo OK.

 5. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte možnosť Nastav. používateľa zariadenia (Device user settings) a potom stlačte tlačidlo OK.

 6. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte možnosť Nastavenie dátumu a času (Date/time setting) a stlačte tlačidlo OK.

 7. Nastavte dátum a čas.

  Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA posuňte kurzor pod požadované miesto a pomocou tlačidiel NAHORNADOL zadajte dátum a čas.

  Obrázok: displej LCD

  Zadajte dátum a čas v 24-hodinovom formáte.

  Zadajte iba posledné dve číslice roku.

 8. Stlačte tlačidlo OK.

 9. Stlačením tlačidla FAXOVAŤ (FAX) sa vráťte na pohotovostnú obrazovku faxovania.

Nastavenie posunu času (letného času)

V niektorých krajinách sa používa systém posunu času (letný čas), pri ktorom sa čas na hodinách posúva v určitých obdobiach roka dopredu.

Môžete nastaviť, aby zariadenie automaticky posúvalo čas tak, že zadáte dátum a čas začiatku a konca posunu času (letného času).

Dôležité
 • Položka Nastavenie letného času (Summer time setting) nie je predvolene nastavená podľa najaktuálnejších informácií pre všetky krajiny alebo oblasti. Predvolené nastavenie musíte zmeniť podľa najaktuálnejších informácií pre svoju krajinu alebo oblasť.

Poznámka
 • Toto nastavenie nemusí byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach zakúpenia.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo PONUKA (MENU).

  Zobrazí sa obrazovka ponuky.

 3. Vyberte položku Nastavenie (Setup) a stlačte tlačidlo OK.

 4. Vyberte položku Nastavenia zariadenia (Device settings) a stlačte tlačidlo OK.

 5. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte možnosť Nastav. používateľa zariadenia (Device user settings) a potom stlačte tlačidlo OK.

 6. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte možnosť Nastavenie letného času (Summer time setting) a stlačte tlačidlo OK.

 7. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte možnosť ZAP. (ON) a potom stlačte tlačidlo OK.

  Letný čas deaktivujete výberom možnosti VYP. (OFF).

 8. Nastavte dátum a čas, kedy začína letný čas.

  1. Nastavte dátum, kedy začína letný čas.

   Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte príslušnú položku nastavenia a pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA zmeňte jej nastavenie. Pomocou tlačidla OK potom potvrďte výber.

   Obrázok: displej LCD
  2. Nastavte čas (v 24-hodinovom formáte), kedy začína letný čas.

   Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA posuňte kurzor pod požadované miesto a pomocou tlačidiel NAHORNADOL zadajte čas. Potom stlačte tlačidlo OK.

   Pred jednociferné číslo vložte nulu.

   Obrázok: displej LCD
 9. Nastavte dátum a čas, kedy končí letný čas.

  1. Nastavte dátum, kedy končí letný čas.

   Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte príslušnú položku nastavenia a pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA zmeňte jej nastavenie. Pomocou tlačidla OK potom potvrďte výber.

   Obrázok: displej LCD
  2. Nastavte čas (v 24-hodinovom formáte), kedy končí letný čas.

   Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA posuňte kurzor pod požadované miesto a pomocou tlačidiel NAHORNADOL zadajte čas. Potom stlačte tlačidlo OK.

   Pred jednociferné číslo vložte nulu.

   Obrázok: displej LCD
 10. Stlačením tlačidla FAXOVAŤ (FAX) sa vráťte na pohotovostnú obrazovku faxovania.

Uloženie informácií o používateľovi

V tejto časti nájdete informácie o tom, ako uložiť informácie o používateľovi.

Poznámka
 • Pred odoslaním faxu nezabudnite svoje meno a faxové alebo telefónne číslo zadať v položkách Názov jednotky (Unit name)Telefónne číslo jednotky (Unit TEL) na obrazovke Nastavenia inf. o používateľovi (User information settings) (platí iba pre USA).

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo PONUKA (MENU).

  Zobrazí sa obrazovka ponuky.

 3. Vyberte položku Nastavenie (Setup) a stlačte tlačidlo OK.

 4. Vyberte položku Nastavenia zariadenia (Device settings) a stlačte tlačidlo OK.

 5. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte možnosť Nastavenia faxu (FAX settings) a stlačte tlačidlo OK.

 6. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte možnosť Používateľské nastavenia faxu (FAX user settings) a stlačte tlačidlo OK.

 7. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte možnosť Nastavenia inf. o používateľovi (User information settings) a stlačte tlačidlo OK.

  Zobrazí sa obrazovka na uloženie názvu zariadenia a faxového alebo telefónneho čísla.

 8. Zadajte názov zariadenia.

  1. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL premiestnite kurzor na položku Názov jednotky (Unit name).

  2. Zadajte názov zariadenia.

   Obrázok: displej LCD
  Poznámka
 9. Zadajte faxové alebo telefónne číslo zariadenia.

  1. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL premiestnite kurzor na položku Telefónne číslo jednotky (Unit TEL).

  2. Zadajte faxové alebo telefónne číslo zariadenia.

   Obrázok: displej LCD
  Poznámka
  • Môžete zadať faxové alebo telefónne číslo pozostávajúce až z 20 číslic vrátane medzier.

  • Podrobné informácie o zadávaní alebo odstraňovaní znakov:

   Zadávanie čísel, písmen a symbolov

 10. Stlačením tlačidla OK dokončite uloženie.

 11. Stlačením tlačidla FAXOVAŤ (FAX) sa vráťte na pohotovostnú obrazovku faxovania.

Na začiatok strany