FA044W

Súhrn správ a zoznamov

Zariadenie automaticky tlačí správy o odoslaní alebo prijatí faxov. Okrem toho môžete vytlačiť zoznam faxových alebo telefónnych čísel, prípadne zoznam aktuálnych nastavení.

Typ správ a zoznamov

Tlač správy alebo zoznamu

Typ správ a zoznamov

Správa alebo zoznam

Popis

SPRÁVA O AKTIVITE (ACTIVITY REPORT)

Zobrazuje prehľad posledných vykonaných faxových transakcií.

 • Správu SPRÁVA O AKTIVITE (ACTIVITY REPORT) môžete vytlačiť manuálne.

  Podrobné informácie o postupe tlače nájdete v časti Tlač správy alebo zoznamu.

 • V správe SPRÁVA O AKTIVITE (ACTIVITY REPORT) sa história už vytlačených faxov označí hviezdičkou (*).

 • Ak v ponuke Nastavenia automatickej tlače (Auto print settings) v časti Nastavenia faxu (FAX settings) vyberiete pre položku Správa o aktivite (Activity report) hodnotu Tlačiť (Print), zariadenie automaticky vytlačí správu SPRÁVA O AKTIVITE (ACTIVITY REPORT) s históriou 20 odoslaných a prijatých faxov.

  Nastavenia automatickej tlače (Auto print settings)

Zoznam telefónnych čísel

 • ZOZN. TEL. Č. NA KÓDOVANÉ RÝCHLE VYTÁČ. (CODED SPEED DIAL TELEPHONE NO. LIST)

 • ZOZNAM TEL. ČÍSEL NA SKUPINOVÚ VOĽBU (GROUP DIAL TELEPHONE NO. LIST)

Obsahuje zoznam uložených čísel a mien.

Môžete vytlačiť zoznam kódovanej rýchlej voľby a skupinovej voľby.

Podrobné informácie o postupe tlače nájdete v časti Tlač správy alebo zoznamu.

ZOZNAM ÚDAJOV O POUŽÍVATEĽOVI (USER'S DATA LIST)

Obsahuje zoznam aktuálnych nastavení zariadenia a uložených informácií o odosielateľovi.

Podrobné informácie o postupe tlače nájdete v časti Tlač správy alebo zoznamu.

VÝPIS PAMÄTE (MEMORY LIST)

Obsahuje zoznam dokumentov aktuálne uložených v pamäti zariadenia.

Podrobné informácie o postupe tlače nájdete v časti Tlač správy alebo zoznamu.

Poznámka

ZOZNAM ODMIETANÝCH ČÍSEL (REJECTED NUMBER LIST)

Obsahuje zoznam odmietaných čísel.

Podrobné informácie o postupe tlače nájdete v časti Tlač správy alebo zoznamu.

HISTÓRIA VOLAJÚCICH (CALLER HISTORY)

Obsahuje zoznam histórie volajúcich.

Tento zoznam je k dispozícii v prípade, ak ste si objednali službu identifikácie volajúceho.

Podrobné informácie o postupe tlače nájdete v časti Tlač správy alebo zoznamu.

Tento zoznam nemusí byť podporovaný vo všetkých krajinách alebo oblastiach zakúpenia.

SPRÁVA O ODOSLANÍ (TX REPORT)/SPRÁVA–CHYBA ODOSL. (ERROR TX REPORT)

Obe tieto správy sa vytlačia po každom odoslaní faxu.

 • Pri zakúpení je zariadenie nastavené tak, že SPRÁVA–CHYBA ODOSL. (ERROR TX REPORT) sa tlačí iba v prípade chyby pri prenose.

  Výberom položky Správa o odoslaní (TX report) v ponuke Nastavenia automatickej tlače (Auto print settings) v časti Nastavenia faxu (FAX settings) môžete zariadenie nastaviť tak, aby správu SPRÁVA O ODOSLANÍ (TX REPORT) tlačilo po každom odoslaní dokumentu, alebo môžete tlač správy zakázať.

  V nastaveniach tlače môžete vybrať, aby sa spolu so správou vytlačila prvá strana faxu.

  Nastavenia automatickej tlače (Auto print settings)

  Poznámka
  • Prvá strana faxu sa nevytlačí pri farebnom prenose.

 • SPRÁVA O VIACNÁSOBNOM ODOSLANÍ (MULTI TRANSMISSION REPORT) sa vytlačí po postupnom odosielaní dokumentu (viacerým prijímateľom).

 • Ak sa pri odosielaní faxu vyskytne chyba, v správe SPRÁVA–CHYBA ODOSL. (ERROR TX REPORT) sa vytlačí číslo chyby (pri niektorých chybách sa vytlačí aj ich príčina).

  Podrobné informácie o číslach chýb nájdete v časti Chyby pri odosielaní faxov.

SPRÁVA O VIACNÁSOBNOM ODOSLANÍ (MULTI TRANSMISSION REPORT)

Táto správa sa vytlačí po postupnom odosielaní dokumentu (viacerým prijímateľom).

Potvrdzuje, či odoslanie všetkým prijímateľom prebehlo úspešne.

Postup tlače a číslo chyby je rovnaké ako pri správe SPRÁVA O ODOSLANÍ (TX REPORT).

SPRÁVA O PRÍJME (RX REPORT)

Táto správa sa vytlačí po každom prijatí faxu.

 • Pri zakúpení je zariadenie nastavené tak, že správu SPRÁVA O PRÍJME (RX REPORT) vôbec netlačí.

  Výberom položky Správa o príjme (RX report) v ponuke Nastavenia automatickej tlače (Auto print settings) v časti Nastavenia faxu (FAX settings) môžete zariadenie nastaviť tak, aby správu SPRÁVA O PRÍJME (RX REPORT) tlačilo po každom prijatí dokumentu alebo iba v prípade chyby.

  Nastavenia automatickej tlače (Auto print settings)

 • Ak sa pri prijímaní faxu vyskytne chyba, v správe SPRÁVA O PRÍJME (RX REPORT) sa vytlačí číslo chyby (pri niektorých chybách sa vytlačí aj ich príčina).

  Podrobné informácie o číslach chýb nájdete v časti Chyby pri prijímaní faxov.

SPRÁVA O VYMAZANÍ PAMÄTE (MEMORY CLEAR REPORT)

Obsahuje zoznam faxov odstránených z pamäte zariadenia v prípade, že sa faxy uložené v pamäti zariadenia odstránia po výpadku elektrickej energie alebo odpojení napájacieho kábla.

Keď je zariadenie zapnuté, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie Napájací kábel bol odpojený a neodoslané alebo prijaté dokumenty v pamäti sa stratili. Ak chcete vytlačiť zoznam stratených dokumentov, vložte papier a stlačte tlačidlo (The power cord has been unplugged and unsent/received docs in memory have been lost. Load paper and select to print a list of the lost docs). Správu SPRÁVA O VYMAZANÍ PAMÄTE (MEMORY CLEAR REPORT) vytlačíte stlačením tlačidla OK.

Tlač správy alebo zoznamu

Táto časť opisuje postup manuálnej tlače správy alebo zoznamu.

Manuálne môžete vytlačiť nasledujúcu správu alebo zoznam.

 • SPRÁVA O AKTIVITE (ACTIVITY REPORT)

 • Zoznam telefónnych čísel (ZOZN. TEL. Č. NA KÓDOVANÉ RÝCHLE VYTÁČ. (CODED SPEED DIAL TELEPHONE NO. LIST)/ZOZNAM TEL. ČÍSEL NA SKUPINOVÚ VOĽBU (GROUP DIAL TELEPHONE NO. LIST))

 • ZOZNAM ÚDAJOV O POUŽÍVATEĽOVI (USER'S DATA LIST)

 • VÝPIS PAMÄTE (MEMORY LIST)

 • ZOZNAM ODMIETANÝCH ČÍSEL (REJECTED NUMBER LIST)

 • HISTÓRIA VOLAJÚCICH (CALLER HISTORY)

  Poznámka
  • Režim HISTÓRIA VOLAJÚCICH (CALLER HISTORY) nemusí byť podporovaný vo všetkých krajinách alebo oblastiach zakúpenia.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Vložte papier.

  Vkladanie papiera

 3. Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ (FAX).

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka faxovania.

 4. Stlačte ľavé tlačidlo Funkcia (Function).

  Zobrazí sa obrazovka ponuky faxovania.

 5. Vyberte položku Tlačiť správy/zoznamy (Print reports/lists) a stlačte tlačidlo OK.

 6. Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte správu alebo zoznam, ktorý chcete vytlačiť, a stlačte tlačidlo OK.

  • Po výbere položky Zoznam telefónnych čísel (Telephone number list):

   Pomocou tlačidiel NAHORNADOL vyberte možnosť Kódované rýchle vytáč. (Coded speed dial) alebo Skupinová voľba (Group dial) a potom stlačte tlačidlo OK.

   Ak vyberiete položku Kódované rýchle vytáč. (Coded speed dial), určte, či chcete zoznam ZOZN. TEL. Č. NA KÓDOVANÉ RÝCHLE VYTÁČ. (CODED SPEED DIAL TELEPHONE NO. LIST) vytlačiť zoradený abecedne podľa uložených názvov, a stlačte tlačidlo OK. Ak vyberiete možnosť Áno (Yes), zariadenie vytlačí zoznam ZOZN. TEL. Č. NA KÓDOVANÉ RÝCHLE VYTÁČ. (CODED SPEED DIAL TELEPHONE NO. LIST) s názvami cieľov v abecednom poradí. Ak vyberiete možnosť Nie (No), zariadenie vytlačí zoznam ZOZN. TEL. Č. NA KÓDOVANÉ RÝCHLE VYTÁČ. (CODED SPEED DIAL TELEPHONE NO. LIST) s uloženými položkami v číselnom poradí.

   Ak vyberiete možnosť Skupinová voľba (Group dial), zobrazí sa obrazovka s potvrdením. Vyberte možnosť Áno (Yes) a potom stlačte tlačidlo OK. Zariadenie vytlačí ZOZNAM TEL. ČÍSEL NA SKUPINOVÚ VOĽBU (GROUP DIAL TELEPHONE NO. LIST).

  • Po výbere inej položky než Zoznam telefónnych čísel (Telephone number list):

   Zobrazí sa obrazovka s potvrdením. Vyberte možnosť Áno (Yes) a potom stlačte tlačidlo OK.

   Zariadenie vytlačí vybratú správu alebo zoznam.

Chyby pri odosielaní faxov

Ak sa pri odosielaní faxu vyskytne chyba, v správe SPRÁVA–CHYBA ODOSL. (ERROR TX REPORT) sa vytlačí číslo chyby (pri niektorých chybách sa vytlačí aj ich príčina).

Číslam chýb zodpovedajú nasledujúce príčiny.

Číslo

Príčina

Opatrenie

#001

Dokument sa zasekol v podávači APD.

Dokument sa zasekol v podávači APD.

Po odstránení chyby zopakujte operáciu.

#003

Dokument je príliš dlhý.

Pokúsili ste sa odoslať dokument dlhší ako 400 mm/15,75 palca.

Z podávača APD nemožno odosielať dokumenty dlhšie ako 400 mm/15,75 palca.

Chyba #003 sa vytlačí aj v prípade, ak odosielanie strany trvá dlhý čas. Rozdeľte dokument alebo nastavte nižšiu kvalitu obrazu (rozlíšenie faxu) a dokument znovu odošlite.

#005

Bez odpovede.

Faxové zariadenie prijímateľa neodpovedá.

Požiadajte prijímateľa, aby skontroloval, či je telefónna linka správne pripojená.

#012

Vo faxovom zariadení prijímateľa nie je papier.

Vo faxovom zariadení prijímateľa nie je papier.

Požiadajte prijímateľa, aby vložil papier.

#017

Nezistil sa tón.

Zariadenie nemohlo zistiť oznamovací tón.

Položka Detekcia oznamovacieho tónu (Dial tone detect) v ponuke Rozšírené nastavenia faxu (Advanced FAX settings) v časti Nastavenia faxu (FAX settings) je nastavená na hodnotu ZAP. (ON). Nastavte ju na hodnotu VYP. (OFF).

Rozšírené nastavenia faxu (Advanced FAX settings)

#018

Linka bola obsadená.

Vytočené faxové alebo telefónne číslo je obsadené.

Chvíľu počkajte a znovu sa pokúste vytočiť číslo.

#022

Číslo je odstránené.

Faxové alebo telefónne číslo uložené ako rýchla voľba je nesprávne.

Skontrolujte faxové alebo telefónne číslo prijímateľa, opravte faxové alebo telefónne číslo priradené kódu rýchlej voľby a potom znovu odošlite dokument.

Zmena uložených informácií

#037

Pamäť je plná.

Zariadenie nemohlo odoslať fax, pretože pamäť zariadenia je plná.

Po vymazaní obsahu pamäte fax znova odošlite.

Dokument uložený v pamäti zariadenia

#059

Prenos bol zrušený z dôvodu nezodpovedajúcich faxových informácií.

Prenos bol zrušený, pretože zariadenie nedokázalo zistiť informácie o faxovom zariadení prijímateľa alebo sa informácie nezhodovali s vytočeným číslom. Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, ak je položka Kontrola informácií o príjme faxu (Check RX FAX information) v ponuke Kontrola zabezpečenia (Security control) v časti Nastavenia faxu (FAX settings) nastavená na hodnotu ZAP. (ON).

Podrobné informácie nájdete v časti Odoslanie faxov po kontrole informácií (kontrola informácií o prijímateľovi).

#085

Skúste to znovu a odošlite čiernobiely fax.

Faxové zariadenie prijímateľa nepodporuje farebné faxy.

Odošlite čiernobiely dokument.

#099

Počas prenosu ste stlačili tlačidlo Stop.

Prenos dokumentu bol zrušený stlačením tlačidla Stop. V prípade potreby ho znovu odošlite.

#412

Fax sa nemohol odoslať z počítača.

Fax sa nemohol odoslať z počítača (iba v systéme Windows). Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené k počítaču, a zopakujte operáciu.

Chyby pri prijímaní faxov

Ak sa pri prijímaní faxu vyskytne chyba, v správe SPRÁVA O PRÍJME (RX REPORT) sa vytlačí číslo chyby (pri niektorých chybách sa vytlačí aj ich príčina).

Číslam chýb zodpovedajú nasledujúce príčiny.

Číslo

Príčina

Opatrenie

#003

Príjem strany trvá príliš dlho.

Požiadajte odosielateľa, aby rozdelil fax alebo nastavil nižšiu kvalitu obrazu (rozlíšenie faxu) a fax znovu odoslal.

#005

Bez odpovede.

Pri manuálnom prijímaní faxu nemohlo zariadenie rozpoznať signály z faxového zariadenia odosielateľa.

Požiadajte odosielateľa, aby fax znovu odoslal alebo nastavil zariadenie na automatické prijatie faxu.

#037

Pamäť je plná.

Zariadenie nemohlo prijať fax, pretože pamäť zariadenia je plná.

Po vymazaní obsahu pamäte požiadajte odosielateľa, aby opätovne odoslal fax. Pozrite si časť Dokument uložený v pamäti zariadenia.

#046

Príjem bol odmietnutý z dôvodu zadanej podmienky odmietnutia faxu.

Príjem bol odmietnutý, pretože fax spĺňa podmienku odmietnutia zadanú v položke Odmietnutie príjmu faxu (FAX reception reject) v ponuke Kontrola zabezpečenia (Security control) v časti Nastavenia faxu (FAX settings).

Podrobné informácie nájdete v časti Odmietnutie prijatia faxu.

#099

Počas prijímania ste stlačili tlačidlo Stop.

Príjem dokumentu bol zrušený stlačením tlačidla Stop. V prípade potreby požiadajte odosielateľa, aby fax znovu odoslal.

Na začiatok strany