FA006W

Nastavenia faxu

Táto časť opisuje položky nastavenia v ponuke Nastavenia faxu (FAX settings).

Používateľské nastavenia faxu (FAX user settings)

Rozšírené nastavenia faxu (Advanced FAX settings)

Nastavenia automatickej tlače (Auto print settings)

Nastavenie autom. ukladania (Auto save setting)

Kontrola zabezpečenia (Security control)

Jednoduché nastavenie (Easy setup)

Poznámka
 • Skôr než tieto nastavenia zmeníte, môžete vytlačiť ZOZNAM ÚDAJOV O POUŽÍVATEĽOVI (USER'S DATA LIST) a skontrolovať aktuálne nastavenia.

  Súhrn správ a zoznamov

Používateľské nastavenia faxu (FAX user settings)

 • Nastavenia inf. o používateľovi (User information settings)

  Umožňuje uložiť názov a faxové alebo telefónne číslo, ktoré sa vytlačia na odosielané faxy.

  Uloženie informácií o používateľovi

 • Typ telefónnej linky (Telephone line type)

  Umožňuje vybrať nastavenie typu telefónnej linky pre zariadenie.

  Nastavenie typu telefónnej linky

  Poznámka
  • Toto nastavenie nemusí byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach zakúpenia.

Rozšírené nastavenia faxu (Advanced FAX settings)

 • Automaticky opakovane vytočiť (Auto redial)

  Umožňuje povoliť alebo zakázať automatické opakované vytáčanie.

  Ak vyberiete možnosť ZAP. (ON), môžete zadať maximálny počet pokusov o opakované vytočenie a čas, ako dlho bude zariadenie čakať medzi jednotlivými pokusmi o opakované vytočenie.

 • Detekcia oznamovacieho tónu (Dial tone detect)

  Zabraňuje nesprávnemu prenosu v prípade, ak k prijímaniu a odosielaniu dochádza v rovnakom čase.

  Ak vyberiete možnosť ZAP. (ON), zariadenie odošle fax po potvrdení oznamovacieho tónu.

  Poznámka
  • Toto nastavenie nemusí byť dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach zakúpenia.

 • Nastavenia pauzy (Pause time settings)

  Umožňuje nastaviť trvanie pauzy po každom stlačení tlačidla Opakovať/pauza (Redial/Pause).

 • Umiestnenie informácií TTI (TTI position)

  Umožňuje vybrať umiestnenie informácií o odosielateľovi (do obrazovej oblasti alebo mimo nej).

 • Príjem na diaľku (Remote RX)

  Umožňuje povoliť alebo zakázať vzdialený príjem.

  Ak vyberiete možnosť ZAP. (ON), budete môcť zadať identifikáciu vzdialeného príjmu.

  Príjem na diaľku

 • Farebné odoslanie (Color transmission)

  Pri faxovaní farebných dokumentov pomocou podávača APD umožňuje vybrať, či sa skonvertujú na čiernobiele dokumenty v prípade, že faxové zariadenie prijímateľa nepodporuje farebné faxovanie.

  Ak vyberiete položku Odpojiť (Disconnect), zariadenie neodošle farebné dokumenty v prípade, že zariadenie prijímateľa nepodporuje farebné faxovanie.

 • Zmenšenie prijímaných obrázkov (RX image reduction)

  Umožňuje povoliť alebo zakázať automatické zmenšenie prichádzajúcich faxov, aby sa zmestili na vybratú veľkosť papiera.

  Ak vyberiete možnosť ZAP. (ON), budete môcť vybrať smer zmenšenia obrazu.

 • Nastavenia rozšírenej komunik. (Adv. communication settings)

  • ECM pri odoslaní (ECM TX)

   Umožňuje vybrať, či sa majú faxy odosielať v režime opravy chýb (ECM).

   Odosielanie a prijímanie faxov v režime ECM

  • ECM pri príjme (ECM RX)

   Umožňuje vybrať, či sa majú faxy prijímať v režime opravy chýb (ECM).

   Odosielanie a prijímanie faxov v režime ECM

  • Počiatočná rýchlosť odosielania (TX start speed)

   Umožňuje vybrať rýchlosť odosielania faxov.

   Čím je táto hodnota vyššia, tým vyššia je počiatočná rýchlosť odosielania faxov.

   Ak je stav telefónnej linky alebo pripojenie slabé, výberom nižšej počiatočnej rýchlosti odosielania môžete vyriešiť problémy s odosielaním.

  • Počiatočná rýchlosť príjmu (RX start speed)

   Umožňuje vybrať rýchlosť prijímania faxu.

   Čím je táto hodnota vyššia, tým vyššia je počiatočná rýchlosť prijímania faxov.

   Ak je stav telefónnej linky alebo pripojenie slabé, výberom nižšej počiatočnej rýchlosti prijímania môžete vyriešiť problémy s prijímaním.

Nastavenia automatickej tlače (Auto print settings)

 • Prijaté dokumenty (Received documents)

  Umožňuje vybrať, či sa má pri prijímaní faxov automaticky vytlačiť prijatý fax.

  Ak vyberiete položku Netlačiť (Do not print), prijatý fax sa uloží do pamäte zariadenia.

  Podrobné informácie o prijatom faxe uloženom do pamäte zariadenia:

  Dokument uložený v pamäti zariadenia

 • Správa o aktivite (Activity report)

  Umožňuje vybrať, či sa má automaticky tlačiť SPRÁVA O AKTIVITE (ACTIVITY REPORT).

  Ak vyberiete položku Tlačiť (Print), zariadenie automaticky vytlačí správu SPRÁVA O AKTIVITE (ACTIVITY REPORT) s históriou 20 odoslaných a prijatých faxov.

  Podrobné informácie o postupe manuálnej tlače správy SPRÁVA O AKTIVITE (ACTIVITY REPORT):

  Súhrn správ a zoznamov

 • Správa o odoslaní (TX report)

  Umožňuje vybrať, či sa má po odoslaní faxu automaticky vytlačiť SPRÁVA O ODOSLANÍ (TX REPORT)/SPRÁVA–CHYBA ODOSL. (ERROR TX REPORT).

  Ak chcete správu vytlačiť, vyberte položku Tlačiť len pri chybe (Print error only) alebo Tlačiť pri každom odoslaní (Print for each TX).

  Po výbere položky Tlačiť len pri chybe (Print error only) alebo Tlačiť pri každom odoslaní (Print for each TX) môžete v nastaveniach tlače vybrať, aby sa spolu so správou vytlačila prvá strana faxu.

 • Správa o príjme (RX report)

  Umožňuje vybrať, či sa má po prijatí faxu automaticky vytlačiť SPRÁVA O PRÍJME (RX REPORT).

  Ak chcete správu SPRÁVA O PRÍJME (RX REPORT) vytlačiť, vyberte položku Tlačiť len pri chybe (Print error only) alebo Tlačiť pri každom príjme (Print for each RX).

 • Tlač pri nedostatku atramentu (Print when out of ink)

  Umožňuje nastaviť, či sa má po minutí atramentu pokračovať v tlači prijatého faxu bez jeho uloženia do pamäte zariadenia.

  Keďže sa však minul atrament, nemusí sa vytlačiť časť faxu alebo celý fax.

Nastavenie autom. ukladania (Auto save setting)

Umožňuje vybrať, či sa má prijatý fax automaticky uložiť na disk USB flash.

Automatické ukladanie prijatých faxov na disk USB flash

Kontrola zabezpečenia (Security control)

 • Opakované zadanie fax. čísla (FAX number re-entry)

  Ak vyberiete možnosť ZAP. (ON), môžete nastaviť, aby zariadenie odosielalo faxy až po dvojnásobnom zadaní čísla pomocou číselných tlačidiel. Použitím tohto nastavenia môžete zabrániť nesprávnemu odoslaniu faxov.

  Ako predísť nesprávnemu odoslaniu faxov

 • Kontrola informácií o príjme faxu (Check RX FAX information)

  Ak vyberiete možnosť ZAP. (ON), zariadenie bude kontrolovať, či sa informácie o faxovom zariadení prijímateľa zhodujú s vytočeným číslom. Ak sa zhodujú s číslom, zariadenie začne odosielať faxy.

  Ako predísť nesprávnemu odoslaniu faxov

 • Nastavenie tlačidla zavesenia (Hook key setting)

  Ak vyberiete možnosť Povoliť (Enable), môžete používať tlačidlo Zavesiť (Hook).

 • Odmietnutie príjmu faxu (FAX reception reject)

  Ak vyberiete možnosť ZAP. (ON), zariadenie odmietne prijať faxy bez informácií o odosielateľovi alebo faxy od konkrétnych odosielateľov.

  Odmietnutie prijatia faxu

 • Odmietnutie volajúceho (Caller rejection)

  Ak ste si objednali službu identifikácie volajúceho, zariadenie zisťuje identifikáciu odosielateľa. Ak identifikácia odosielateľa vyhovuje podmienke určenej v tomto nastavení, zariadenie odmietne telefonický hovor alebo prijatie faxu od odosielateľa.

  Ak na obrazovke s potvrdením objednania vyberiete možnosť Áno (Yes), môžete zadať nastavenia odmietnutia.

  Používanie služby identifikácie volajúceho na odmietnutie hovorov

  Poznámka
  • Toto nastavenie nemusí byť podporované vo všetkých krajinách alebo oblastiach zakúpenia. Overte si u svojho poskytovateľa telefónnych služieb, či takúto službu poskytuje.

Jednoduché nastavenie (Easy setup)

Zariadenie musí byť nastavené v závislosti od typu telefónnej linky a používať funkciu faxovania. Postupujte podľa pokynov na displeji LCD.

Poznámka
 • Môžete zadať jednotlivé nastavenia alebo rozšírené nastavenie.

  Podrobné informácie o zadaní nastavenia:

  Prípravy na faxovanie

Na začiatok strany