FA038W

Odosielanie a prijímanie faxov v režime ECM

Zariadenie je nastavené tak, aby faxy odosielalo a prijímalo v režime ECM (Error Correction Mode – Režim opravy chýb). Ak je faxové zariadenie prijímateľa kompatibilné s režimom ECM, v režime ECM sa automaticky opravia chyby a opätovne odošle fax.

Poznámka
  • Ak faxové zariadenie odosielateľa alebo prijímateľa nie je kompatibilné s režimom ECM, fax sa odošle alebo prijme bez automatickej opravy chýb.

  • Ak chcete prijímať farebné faxy, uistite sa, že v ponuke Nastavenia rozšírenej komunik. (Adv. communication settings) ponuky Rozšírené nastavenia faxu (Advanced FAX settings) v časti Nastavenia faxu (FAX settings) je položka ECM pri príjme (ECM RX) nastavená na hodnotu ZAP. (ON).

    Rozšírené nastavenia faxu (Advanced FAX settings)

    Ak chcete zakázať odosielanie a prijímanie v režime ECM, položky ECM pri odoslaní (ECM TX)ECM pri príjme (ECM RX) v ponuke Nastavenia rozšírenej komunik. (Adv. communication settings) nastavte na hodnotu VYP. (OFF).

  • Po povolení režimu ECM môže prenos trvať dlhšie.

Na začiatok strany