S720

Zadávanie čísel, písmen a symbolov

Zariadenie umožňuje zadávať znaky pomocou číselných tlačidiel. Tieto tlačidlá môžete používať na zadávanie rôznych informácií, napríklad názvu zariadenia alebo mena prijímateľa pri kódovanej rýchlej voľbe.

Prepnutie režimu zadávania znakov

Zariadenie podporuje tri režimy zadávania znakov: režim malých písmen, režim veľkých písmen a režim čísel. V jednotlivých vstupných režimoch môžete znaky zadávať pomocou číselných tlačidiel.

Každým stlačením tlačidla Tón (Tone) sa režim zadávania znakov zmení v tomto poradí: režim malých písmen (abc), režim veľkých písmen (ABC), režim čísel (123).

Obrázok: displej LCD

Aktuálny režim zadávania znakov sa zobrazuje v pravom dolnom rohu obrazovky (A).

 Poznámka

 Tento príklad opisuje postup pri zadávaní názvu zariadenia.

„Uloženie informácií o používateľovi“ v časti Nastavenie informácií o odosielateľovi

Zadávanie čísel, písmen a symbolov

Obrázok: displej LCD

Stlačením tlačidla Tón (Tone) zmeňte režim zadávania znakov.

Pomocou číselných tlačidiel zadajte požadované znaky.

Ak chcete vložiť medzeru, stlačením pravého tlačidla Funkcia (Function) vyberte možnosť Medzera (Space).

Ak chcete odstrániť posledný zadaný znak, stlačením stredného tlačidla Funkcia (Function) vyberte možnosť odstránenia.

Úprava zadaných čísel, písmen a symbolov

Obrázok: displej LCD

Pomocou tlačidla Doľava alebo Doprava posuňte kurzor pod miesto, ktoré chcete upraviť.

 Ak chcete vložiť medzeru

Stlačením pravého tlačidla Funkcia (Function) vyberte možnosť Medzera (Space). Medzeru môžete vložiť po znaku alebo medzi znaky.

 Ak chcete vložiť znak

Posuňte kurzor pod znak napravo od miesta vkladania a zadajte príslušný znak. Znak pod kurzorom sa posunie napravo a vloží sa nový znak.

 Ak chcete vymazať znak

Stlačením stredného tlačidla Funkcia (Function) vyberte možnosť odstránenia. Ak sa kurzor nachádza na konci skupiny znakov a vyberiete možnosť odstránenia, odstráni sa znak naľavo od kurzora (ako pomocou klávesu Backspace).

Zoznam znakov priradených jednotlivým číselným tlačidlám


Tlačidlo

Režim malých písmen
(abc)

Režim veľkých písmen
(ABC)

Režim čísel
(123)

Faxové alebo telefónne číslo

1

 

 

1

1

2

abcåäáàãâæç

ABCÅÄÁÀÃÂÆÇ

2

2

3

defëéèê

DEFËÉÈÊ

3

3

4

gh i ï í ì î

GH I Ï Í Ì Î

4

4

5

jkl

JKL

5

5

6

mnoñøöóòõô

MNOÑØÖÓÒÕÔ

6

6

7

pqrsþ

PQRSÞ

7

7

8

tuvüúùû

TUVÜÚÙÛ

8

8

9

wxyzý

WXYZÝ

9

9

0

 

 

0

0

#

- . SP*1 Hviezdička# ! " , ; : ^ ` _ = / | ' ? $ @ % & + ( ) [ ] { } < > \*2 ~*2

#

Tón

Prepnite do režimu zadávania znakov.

Tón

*1 Skratka SP znamená medzeru.

*2 Zobrazuje sa iba pri zadávaní znakov v nastaveniach siete LAN.

Na začiatok strany