UG051W

Zobrazuje sa hlásenie

Táto časť popisuje niektoré chyby alebo hlásenia.

Poznámka
 • Na obrazovke počítača alebo na displeji LCD sa v prípade niektorých chýb alebo hlásení zobrazí kód podpory (číslo chyby). Podrobné informácie o chybách s kódmi podpory nájdete v časti Zoznam kódov podpory.

Ak sa na displeji LCD zobrazuje hlásenie, prečítajte si časť nižšie.

Ak sa na obrazovke počítača zobrazuje hlásenie, prečítajte si časť nižšie.

Na displeji LCD sa zobrazuje hlásenie

Skontrolujte hlásenie a vykonajte príslušné opatrenia.

 • Nie sú uložené podporované typy údajov. (Data of supported types are not saved.)

  • Na jednotke USB flash nie sú uložené žiadne obrazové údaje ani dokumenty, ktoré toto zariadenie dokáže prečítať.

  • Zariadenie nemusí súbor rozpoznať, ak názov súboru alebo cesta k priečinku obsahuje určité znaky. Používajte iba alfanumerické znaky.

  • Fotografické údaje upravované alebo spracované v počítači sa musia tlačiť z počítača.

  Poznámka
  • Ak vyberiete fotografiu, ktorá bola spracovaná v počítači, na displeji LCD sa zobrazí ikona „?“.

 • Nemožno tlačiť vybratý súbor PDF. Pri skenovaní súboru sa vyskytla chyba, formát sa nepodporuje alebo je súbor príliš veľký. (Cannot print the specified PDF file. An error has occurred while scanning the file, or the format is not supported, or the file is too large.)

  • Skontrolujte, či súbor PDF možno tlačiť z jednotky USB flash. Ďalšie informácie nájdete v časti Tlač dokumentov (súborov PDF) uložených na jednotke USB flash.

   Poznámka
   • Názvy súborov PDF sa zobrazia, aj keď ich nemožno vytlačiť z jednotky USB flash. Odporúča sa, aby ste skontrolovali, či ich možno vytlačiť. Ak sa na súbory PDF vzťahuje jedna z nasledujúcich podmienok, nemožno ich vytlačiť.

    • Pre súbor PDF, ktorý chcete tlačiť, sa nezobrazuje obrazovka Podrobnosti (Details).

    • V položke Vytvorené pomocou (Created with) na obrazovke Podrobnosti (Details) sa zobrazujú iné znaky ako názov zariadenia, IJ Scan Utility alebo My Image Garden.

    • Na obrazovke s ukážkou sa zobrazuje ikona „?”.

  • Údaje upravované alebo spracované v počítači sa musia tlačiť z počítača.

 • Vybratý súbor PDF obsahuje údaje, ktoré nemožno tlačiť. Niektoré časti sa nemusia vytlačiť. (The specified PDF file contains unprintable data. Some portions may not be printed.)

  Súbor PDF, ktorý obsahuje veľa grafiky alebo obrázkov s vysokým rozlíšením, môže tieto údaje stratiť, prípadne sa tlač môže zastaviť ešte pred dokončením. V takom prípade tlačte z počítača.

 • Failed to scan head alignment sheet.

  Nepodarilo sa naskenovať hárok na zarovnanie tlačovej hlavy.

  Stlačením tlačidla OK zrušte chybu a potom vykonajte opatrenia uvedené nižšie.

  • Skontrolujte, či je hárok na zarovnanie tlačovej hlavy nastavený v správnej polohe a so správnou orientáciou na plochom predlohovom skle.

  • Skontrolujte, či ploché predlohové sklo a hárok na zarovnanie tlačovej hlavy nie sú znečistené.

  • Skontrolujte, či sa typ a veľkosť položeného papiera hodia na automatické zarovnanie tlačovej hlavy.

   Na automatické zarovnanie tlačovej hlavy vždy používajte jeden hárok obyčajného papiera veľkosti A4 alebo Letter.

  • Skontrolujte, či nie sú upchaté dýzy tlačovej hlavy.

   Podľa vytlačenej vzorky na kontrolu dýz skontrolujte stav tlačovej hlavy.

   Tlač vzorky na kontrolu dýz

  Ak sa chyba neodstránila, pripojte zariadenie k počítaču a zarovnajte tlačovú hlavu v ovládači tlačiarne.

  Zarovnanie polohy tlačovej hlavy z počítača

 • Check the page size and select .

  Veľkosť vloženého papiera sa líši od veľkosti určenej v nastavení veľkosti papiera.

  Vložte papier rovnakej veľkosti, aká je určená v nastavení veľkosti papiera, a potom stlačte tlačidlo OK.

 • Napájanie sa naposledy nevyplo správne. Pri vypínaní napájania stlačte tlačidlo . (Power was not turned off correctly the last time. Press the button when turning power off.).

  Naposledy ste pravdepodobne odpojili napájací kábel, kým bolo zariadenie zapnuté.

  Stlačením tlačidla OK zrušte stav chyby.

  Poznámka
 • Napáj. kábel sa odpojil a neodos- lané alebo prijaté dok. uložené v pamäti sa stratili. (The power cord has been unplugged and unsent/received docs in memory have been lost.)

  Došlo k výpadku elektrickej energie alebo bol odpojený napájací kábel, kým boli v pamäti zariadenia uložené faxy.

  Dôležité
  • Po výpadku elektrickej energie alebo odpojení napájacieho kábla sa odstránia všetky faxy uložené v pamäti zariadenia.

  • Podrobné informácie o tom, ako odpojiť napájací kábel, nájdete v časti Poznámka k odpojeniu napájacieho kábla.

  Stlačte tlačidlo OK.

  Po stlačení tlačidla OK sa vytlačí zoznam faxov odstránených z pamäte zariadenia (SPRÁVA O VYMAZANÍ PAMÄTE (MEMORY CLEAR REPORT)).

  Podrobné informácie nájdete v časti Súhrn správ a zoznamov.

Zobrazuje sa chyba týkajúca sa automatickej obojstrannej tlače

Zobrazuje sa chyba týkajúca sa odpojenia napájacieho kábla

Napájací kábel ste pravdepodobne odpojili, kým bolo zariadenie zapnuté.

Skontrolujte chybové hlásenie zobrazené na monitore počítača a kliknite na tlačidlo OK.

Zariadenie začne tlačiť.

Informácie o tom, ako odpojiť napájací kábel, nájdete v časti Poznámka k odpojeniu napájacieho kábla.

Dôležité
 • Po odpojení zástrčky napájacieho kábla sa odstránia všetky faxy uložené v pamäti zariadenia.

Chyba zápisu/Chyba výstupu/Chyba komunikácie

 • Kontrola č. 1: Ak nesvietia žiadne indikátory na ovládacom paneli, skontrolujte, či je zástrčka napájacieho kábla spoľahlivo zasunutá, a potom zapnite zariadenie.

  Keď bliká ktorýkoľvek indikátor na ovládacom paneli, zariadenie sa spúšťa. Počkajte, kým indikátor na ovládacom paneli neprestane blikať a nezostane svietiť.

 • Kontrola č. 2: Skontrolujte, či je v ovládači tlačiarne správne konfigurovaný port tlačiarne.

  * V nasledujúcich pokynoch znaky „XXX“ označujú názov zariadenia.

  1. Použitím správcovských oprávnení sa prihláste ako používateľ.

  2. V ponuke Štart (Start) vyberte nasledujúce položky.

   • V systéme Windows 7 vyberte v ponuke Štart (Start) položku Zariadenia a tlačiarne (Devices and Printers).

   • V systéme Windows Vista vyberte ponuku Štart (Start) > Ovládací panel (Control Panel) > Hardvér a zvuk (Hardware and Sound) > Tlačiarne (Printers).

   • V systéme Windows XP vyberte ponuku Štart (Start) > položky Ovládací panel (Control Panel) > Tlačiarne a iný hardvér (Printers and Other Hardware) > Tlačiarne a faxy (Printers and Faxes).

  3. Otvorte okno s vlastnosťami ovládača tlačiarne pre vaše zariadenie.

   • V systéme Windows 7 kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu „Canon XXX Printer“ (kde „XXX“ je názov zariadenia) a vyberte možnosť Vlastnosti tlačiarne (Printer properties).

   • V systéme Windows Vista alebo Windows XP kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu „Canon XXX Printer“ (kde „XXX“ je názov zariadenia) a vyberte možnosť Vlastnosti (Properties).

  4. Kliknite na kartu Porty (Ports) a skontrolujte nastavenia portu.

   Skontrolujte, či je v stĺpci Tlačiareň (Printer) zobrazená tlačiareň Canon XXX Printer a či je pre možnosť Tlačiť s použitím nasledovných portov (Print to the following port(s)) vybratý port s názvom USBnnn (kde „n“ je číslo).

   Poznámka
   • Pokiaľ sa zariadenie používa prostredníctvom siete LAN, názov portu zariadenia sa zobrazí vo formáte „CNBJNP_xxxxxxxxxx“. „xxxxxxxxxx“ je reťazec znakov vytvorený z adresy MAC alebo reťazec znakov zadaný používateľom pri inštalácii zariadenia.

   • Ak je nastavenie nesprávne:

    Znova nainštalujte ovládače MP Drivers.

   • Hoci je zariadenie pripojené k počítaču pomocou kábla USB a je vybratý port s názvom USBnnn, tlač sa nespustí:

    Kliknite na tlačidlo Štart (Start) a postupne vyberte položky Všetky programy (All programs), Canon Utilities, Canon My Printer, Canon My Printer a potom vyberte položku Diagnose and Repair Printer. Podľa pokynov na obrazovke nastavte správny port tlačiarne a potom vyberte názov zariadenia.

    Ak sa problém nevyriešil, znova nainštalujte ovládače MP Drivers.

   • Tlač sa nespustí, aj keď je vybratý port s názvom „CNBJNP_xxxxxxxxxx“ (zariadenie sa používa prostredníctvom siete LAN):

    Spustite aplikáciu IJ Network Tool a vyberte port „CNBJNP_xxxxxxxxxx“, ktorý ste skontrolovali v kroku č. 4. Potom pomocou možnosti Priradiť port (Associate Port) v ponuke Nastavenia (Settings) priraďte port tlačiarni.

    Ak sa problém nevyriešil, znova nainštalujte ovládače MP Drivers.

 • Kontrola č. 3: Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené k počítaču.

 • Ak je zariadenie pripojené k počítaču pomocou kábla USB, skontrolujte, či je kábel USB spoľahlivo zasunutý do zariadenia aj počítača, a potom skontrolujte nasledujúce skutočnosti:

  • Ak používate zariadenie na prenos signálu, napríklad rozbočovač USB, odpojte ho, pripojte multifunkčné zariadenie priamo k počítaču a znova sa pokúste spustiť tlač. Ak sa tlač spustí normálne, problém spôsobilo zariadenie na prenos signálu. Podrobnejšie informácie získate od predajcu zariadenia na prenos signálu.

  • Problém môže spôsobovať aj kábel USB. Vymeňte kábel USB a pokúste sa znova spustiť tlač.

  Pokiaľ zariadenie používate v sieti LAN, skontrolujte, či je zariadenie pripojené k sieti pomocou kábla LAN a správne nastavené.

 • Kontrola č. 4: Skontrolujte, či sú správne nainštalované ovládače MP Drivers.

  Odinštalujte ovládače MP Drivers podľa pokynov v časti Odstránenie nepotrebných ovládačov MP Drivers. Do diskovej jednotky počítača vložte inštalačný disk a znova nainštalujte ovládače MP Drivers.

 • Kontrola č. 5: Ak je zariadenie pripojené k počítaču pomocou kábla USB, skontrolujte stav zariadenia v počítači.

  Podľa nasledujúceho postupu skontrolujte stav zariadenia.

  1. Podľa postupu nižšie otvorte Správcu zariadení v počítači.

   Ak sa zobrazí obrazovka Kontrola používateľských kont (User Account Control), riaďte sa jej pokynmi.

   • V systéme Windows 7 alebo Windows Vista kliknite na položky Ovládací panel (Control Panel), Hardvér a zvuk (Hardware and Sound) a Správca zariadení (Device Manager).

   • V systéme Windows XP kliknite na položky Ovládací panel (Control Panel), Výkon a údržba (Performance and Maintenance), Systém (System) a potom kliknite na tlačidlo Správca zariadení (Device Manager) na karte Hardvér (Hardware).

  2. Dvakrát kliknite na položku Radiče Univerzálnej sériovej zbernice (Universal Serial Bus controllers) a potom na položku Podpora tlače pomocou portu USB (USB Printing Support).

   Ak sa nezobrazí obrazovka Vlastnosti podpory tlače pomocou portu USB (USB Printing Support Properties), skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené k počítaču.

   Kontrola č. 3: Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené k počítaču.

  3. Kliknite na kartu Všeobecné (General) a skontrolujte, či sa nevyskytol problém so zariadením.

   Ak sa zobrazí hlásenie o chybe zariadenia, podrobnosti o jej odstránení nájdete v Pomocníkovi systému Windows.

Iné chybové hlásenia

 • Kontrola: Ak sa chybové hlásenie zobrazí mimo monitora stavu tlačiarne, skontrolujte nasledujúce skutočnosti:

  • Údaje nemožno dočasne ukladať z dôvodu nedostatočného miesta na disku (Could not spool successfully due to insufficient disk space)

   Odstránením nepotrebných súborov zvýšte množstvo voľného miesta na disku.

  • Údaje nemožno dočasne ukladať z dôvodu nedostatočnej pamäte (Could not spool successfully due to insufficient memory)

   Ukončením iných spustených aplikácií zvýšte dostupnú pamäť.

   Ak naďalej nemožno tlačiť, reštartujte počítač a skúste zopakovať tlač.

  • Nepodarilo sa nájsť ovládač tlačiarne (Printer driver could not be found)

   Podľa pokynov v časti Odstránenie nepotrebných ovládačov MP Drivers odinštalujte ovládač tlačiarne a potom ho znova nainštalujte.

  • Nemožno tlačiť: názov aplikácie (Could not print Application name) – názov súboru“

   Po dokončení aktuálnej tlačovej úlohy skúste tlačiť znovu.

Zobrazuje sa obrazovka Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program

Približne počas desiatich rokov od nainštalovania programu Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program sa pravidelne každý mesiac zobrazí obrazovka s potvrdením odoslania informácií o používaní tlačiarne a aplikačného softvéru.

Prečítajte si pokyny na obrazovke a postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Obrázok: obrazovka Programu rozšíreného prieskumu používania atramentových tlačiarní, skenerov alebo faxov v systéme Windows
 • Ak súhlasíte s účasťou v programe prieskumu:

  Kliknite na tlačidlo Súhlasím (Agree) a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Informácie o používaní tlačiarne sa odošlú prostredníctvom internetu. Ak ste postupovali podľa pokynov na obrazovke, informácie sa začnú automaticky odosielať počnúc nasledujúcim prieskumom a obrazovka s potvrdením sa už nezobrazí.

  Poznámka
  • Pri odosielaní informácií sa môže zobraziť obrazovka s upozornením, napríklad obrazovka na zabezpečenie internetu. V takom prípade skontrolujte, či je názov programu IJPLMUI.exe, a potom ho povoľte.

  • Ak zrušíte začiarknutie políčka Nabudúce odoslať automaticky (Send automatically from the next time), informácie sa nebudú automaticky odosielať počnúc nasledujúcim prieskumom a v čase nasledujúceho prieskumu sa zobrazí obrazovka s potvrdením. Ak chcete, aby sa informácie odosielali automaticky, pozrite si odsek Zmena nastavenia obrazovky s potvrdením:.

 • Ak nesúhlasíte s účasťou v programe prieskumu:

  Kliknite na tlačidlo Nesúhlasím (Do not agree). Obrazovka s potvrdením sa zatvorí a prieskum sa momentálne preskočí. Obrazovka s potvrdením sa znovu zobrazí po jednom mesiaci.

 • Odinštalovanie programu Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program:

  Ak chcete odinštalovať program Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program, kliknite na tlačidlo Odinštalovať (Uninstall) a pokračujte podľa pokynov na obrazovke.

 • Zmena nastavenia obrazovky s potvrdením:

  1. V ponuke Štart (Start) vyberte nasledujúce položky.

   • V systéme Windows 7 alebo Windows Vista vyberte ponuku Štart (Start) > Ovládací panel (Control Panel) > Programy (Programs) > Programy a súčasti (Programs and Features).

   • V systéme Windows XP vyberte ponuku Štart (Start) > položky Ovládací panel (Control Panel) > Pridanie alebo odstránenie programov (Add or Remove Programs).

    Poznámka
    • V systéme Windows 7 alebo Windows Vista sa pri inštalácii, odinštalovaní alebo spúšťaní softvéru môže zobraziť dialógové okno s potvrdením alebo varovaním.

     Toto dialógové okno sa zobrazí v prípade, ak sa na vykonanie úlohy vyžadujú správcovské oprávnenia.

     Ak ste prihlásení ako správca, postupujte podľa pokynov na obrazovke.

  2. Vyberte položku Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.

  3. Vyberte možnosť Zmeniť (Change).

   Ak postupujete podľa pokynov na obrazovke a vyberiete možnosť Áno (Yes), obrazovka s potvrdením sa zobrazí v čase nasledujúceho prieskumu.

   Ak vyberiete možnosť Nie (No), informácie sa budú odosielať automaticky.

   Poznámka
   • Ak vyberiete možnosť Odinštalovať (Uninstall) (alebo Odstrániť (Remove) v systéme Windows XP), program Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program sa odinštaluje. Pokračujte podľa pokynov na obrazovke.

Na začiatok strany