FA001W

Problémy pri odosielaní faxov

Nedá sa odoslať fax

Nedá sa postupne odosielať použitím opakovaného vytáčania alebo sa nedá vytočiť číslo pomocou číselných tlačidiel

Pri odosielaní faxov sa často vyskytujú chyby

Nedá sa odoslať fax

 • Kontrola č. 1: Je zariadenie zapnuté?

  • Ak je zariadenie vypnuté, nemôžete odosielať faxy. Stlačením tlačidla ZAP. (ON) zapnite zariadenie.

  • Ak ste odpojili napájací kábel bez vypnutia zariadenia (svieti indikátor NAPÁJANIE (POWER)), znovu ho zapojte, čím sa zariadenie automaticky zapne.

  • Ak ste odpojili napájací kábel po vypnutí zariadenia pomocou tlačidla ZAP. (ON) (indikátor NAPÁJANIE (POWER) nesvieti), znovu ho zapojte a stlačením tlačidla ZAP. (ON) zapnite zariadenie.

  • Ak sa zariadenie vyplo v dôsledku prerušenia napájania alebo z podobných príčin, automaticky sa zapne po obnovení napájania.

  Dôležité
  • Skôr ako odpojíte napájací kábel, uistite sa, že nesvieti indikátor NAPÁJANIE (POWER). Potom odpojte napájací kábel.

   Po výpadku elektrickej energie alebo odpojení napájacieho kábla sa odstránia všetky faxy uložené v pamäti zariadenia.

   Podrobné informácie o tom, ako odpojiť napájací kábel, nájdete v časti Poznámka k odpojeniu napájacieho kábla.

 • Kontrola č. 2: Odosiela sa dokument z pamäte alebo sa prijal fax do pamäte?

  Keď sa na displeji LCD zobrazuje hlásenie o odosielaní alebo prijímaní, znamená to, že sa z pamäte zariadenia odosiela alebo sa do nej prijíma fax. Počkajte, kým sa odosielanie alebo prijímanie nedokončí.

 • Kontrola č. 3: Je pamäť zariadenia plná?

  Po vymazaní obsahu pamäte fax znova odošlite.

  Odstránenie dokumentu uloženého v pamäti zariadenia

 • Kontrola č. 4: Je správne nastavený typ telefónnej linky?

  Skontrolujte nastavenie typu telefónnej linky a v prípade potreby ho zmeňte.

  Nastavenie typu telefónnej linky

 • Kontrola č. 5: Nastavili ste položku Nastav. zavesenia (On-hook setting) na hodnotu Zakázať (Disable)?

  Pred manuálnym odoslaním faxu vyberte pre položku Nastav. zavesenia (On-hook setting) v ponuke Kontrola zabezpeč. (Security control) v časti Nastavenia faxu (Fax settings) hodnotu Povoliť (Enable) a vytočte číslo. Prípadne číslo vytočte pomocou telefónu pripojeného k zariadeniu.

  Kontrola zabezpeč. (Security control)

 • Kontrola č. 6: Je položka Detekcia ozn. tónu (Dial tone detect) nastavená na hodnotu ZAP. (ON)?

  Po chvíli odošlite fax znova.

  Ak fax napriek tomu nemožno odoslať, vyberte pre položku Detekcia ozn. tónu (Dial tone detect) v ponuke Rozšír. nastav. faxu (Adv. FAX settings) v časti Nastavenia faxu (Fax settings) hodnotu VYP. (OFF).

  Rozšír. nastav. faxu (Adv. FAX settings)

 • Kontrola č. 7: Je faxové číslo správne uložené na vytáčanie z pamäte?

  Skontrolujte faxové alebo telefónne číslo prijímateľa, opravte faxové alebo telefónne číslo priradené kódu na vytáčanie z pamäte a potom znovu odošlite dokument.

  Zmena uložených informácií

  Poznámka
  • Informácie týkajúce sa vytáčania z pamäte môžete skontrolovať vytlačením zoznamu ZOZNAM TEL. ČÍSEL NA VYTÁČANIE Z PAMÄTE (MEMORY DIAL TELEPHONE NO. LIST).

   Súhrn správ a zoznamov

 • Kontrola č. 8: Objavuje sa počas prenosu chyba?

 • Kontrola č. 9: Je dokument umiestnený správne?

  Vyberte dokument a znovu ho umiestnite na ploché predlohové sklo alebo do podávača APD.

  Umiestnenie originálov

 • Kontrola č. 10: Objavuje sa chyba tlačiarne?

  Skontrolujte, či sa na displeji LCD zobrazilo chybové hlásenie. Keď sa na displeji LCD zobrazí chybové hlásenie, pozrite si príčinu.

  Keď sa zobrazí chybové hlásenie s kódom podpory, pozrite si časť Zoznam kódov podpory.

  Keď sa zobrazí chybové hlásenie bez kódu podpory, pozrite si časť Zobrazuje sa hlásenie.

  Ak sa ponáhľate, stlačením tlačidla Stop zrušte hlásenie a potom odošlite fax.

 • Kontrola č. 11: Je správne pripojená telefónna linka?

  Znovu pripojte kábel telefónnej linky ku konektoru telefónnej linky.

  Základné pripojenie

  Ak je telefónna linka pripojená správne, ide o problém s telefónnou linkou. Obráťte sa na svojho poskytovateľa telefónnych služieb a výrobcu terminálového alebo telefónneho adaptéra.

Nedá sa postupne odosielať použitím opakovaného vytáčania alebo sa nedá vytočiť číslo pomocou číselných tlačidiel

 • Kontrola: Vybrali ste prijímateľa z histórie opakovaného vytáčania alebo ste číslo vytočili pomocou číselných tlačidiel?

  Pri postupnom odosielaní môžete jednotlivých prijímateľov vytočiť výberom z histórie opakovaného vytáčania alebo pomocou číselných tlačidiel.

  Ak ste už číslo vytočili výberom čísla z histórie opakovaného vytáčania alebo pomocou číselného tlačidla, vyberte prijímateľa v zozname kódovaného vytáčania z pamäte.

Pri odosielaní faxov sa často vyskytujú chyby

 • Kontrola: Skontrolujte stav alebo pripojenie telefónnej linky.

  Ak je telefónna linka alebo pripojenie slabé, znížením počiatočnej rýchlosti odosielania môžete túto chybu napraviť.

  Počiatočnú rýchlosť odosielania znížte v položke Počiat. rýchl. odos. (TX start speed) v ponuke Rozšír. komunikácia (Adv. communication) ponuky Rozšír. nastav. faxu (Adv. FAX settings) v časti Nastavenia faxu (Fax settings).

  Rozšír. nastav. faxu (Adv. FAX settings)

Na začiatok strany