FA041W

Odstránenie dokumentu uloženého v pamäti zariadenia

Z pamäte zariadenia môžete odstrániť konkrétny dokument alebo všetky dokumenty naraz.

Odstránenie konkrétneho dokumentu uloženého v pamäti zariadenia

Odstránenie všetkých dokumentov uložených v pamäti zariadenia

Poznámka

Odstránenie konkrétneho dokumentu uloženého v pamäti zariadenia

Dokument identifikujte a odstráňte podľa nasledujúceho postupu.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ (FAX).

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka faxovania.

 3. Stlačte tlačidlo Ponuka (Menu).

  Zobrazí sa obrazovka Ponuka faxovania (FAX menu).

 4. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Údaje v pamäti (Memory reference) a potom stlačte tlačidlo OK.

  Poznámka
  • Ak v pamäti zariadenia nie sú uložené žiadne dokumenty, na displeji LCD zobrazí sa hlásenie Žiadne dokum. v pamäti (No documents in memory).

 5. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Odstrániť vybr. dok. (Del. specified doc.) a stlačte tlačidlo OK.

  Zobrazí sa obrazovka výberu dokumentu.

  Obrázok: displej LCD
  Poznámka
  • Číslo transakcie od 0001 do 4999 označuje odosielané dokumenty. Číslo transakcie od 5001 do 9999 označuje prijímané dokumenty.

  • Jednotlivé značky pred číslom transakcie označujú nasledujúce skutočnosti:

   Bez značky: čiernobiely dokument.

   : farebný dokument.

   : označuje dokument počas prenosu.

   : označuje dokument odoslaný pomocou funkcie postupného odosielania.

  • Stlačením tlačidla alebo Tón (Tone) sa číslo transakcie zobrazené na displeji LCD zmení na čas transakcie, prípadne faxové alebo telefónne číslo.

 6. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte číslo transakcie dokumentu (č. TX/RX), ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte tlačidlo OK.

  Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.

 7. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Áno (Yes) a potom stlačte tlačidlo OK.

  Konkrétny dokument sa odstráni z pamäte zariadenia.

  Poznámka
  • Ak sa identifikovaný dokument nenachádza v pamäti zariadenia, zobrazí sa hlásenie Žiadny dokument (No document) a na zariadení sa objaví predchádzajúca obrazovka.

  • Stlačením tlačidla Stop sa vrátite na pohotovostnú obrazovku faxovania.

Odstránenie všetkých dokumentov uložených v pamäti zariadenia

Všetky dokumenty uložené v pamäti zariadenia odstránite podľa nasledujúceho postupu.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ (FAX).

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka faxovania.

 3. Stlačte tlačidlo Ponuka (Menu).

  Zobrazí sa obrazovka Ponuka faxovania (FAX menu).

 4. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Údaje v pamäti (Memory reference) a potom stlačte tlačidlo OK.

  Poznámka
  • Ak v pamäti zariadenia nie sú uložené žiadne dokumenty, na displeji LCD zobrazí sa hlásenie Žiadne dokum. v pamäti (No documents in memory).

 5. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Odstrániť všet. dok. (Delete all docs) a stlačte tlačidlo OK.

  Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.

 6. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Áno (Yes) a potom stlačte tlačidlo OK.

  Odstránia sa všetky dokumenty uložené v pamäti zariadenia.

Na začiatok strany