FA044W

Súhrn správ a zoznamov

Zariadenie automaticky tlačí správy o odoslaní alebo prijatí faxov. Okrem toho môžete vytlačiť zoznam faxových alebo telefónnych čísel, prípadne zoznam aktuálnych nastavení.

Typ správ a zoznamov

Tlač správy alebo zoznamu

Typ správ a zoznamov

Správa alebo zoznam

Popis

SPRÁVA O AKTIVITE (ACTIVITY REPORT)

Zobrazuje prehľad posledných vykonaných faxových transakcií.

 • Správu SPRÁVA O AKTIVITE (ACTIVITY REPORT) môžete vytlačiť manuálne.

  Podrobné informácie o postupe tlače nájdete v časti Tlač správy alebo zoznamu.

 • V správe SPRÁVA O AKTIVITE (ACTIVITY REPORT) sa história už vytlačených faxov označí hviezdičkou (*).

 • Ak v ponuke Nastav. autom. tlače (Auto print settings) v časti Nastavenia faxu (Fax settings) vyberiete pre položku Správa o aktivite (Activity report) hodnotu Tlačiť (Print), zariadenie automaticky vytlačí správu SPRÁVA O AKTIVITE (ACTIVITY REPORT) s históriou 20 odoslaných a prijatých faxov.

  Nastav. autom. tlače (Auto print settings)

Zoznam telefónnych čísel

 • ZOZNAM TEL. ČÍSEL NA VYTÁČANIE Z PAMÄTE (MEMORY DIAL TELEPHONE NO. LIST)

 • ZOZNAM TEL. ČÍSEL NA SKUPINOVÚ VOĽBU (GROUP DIAL TELEPHONE NO. LIST)

Obsahuje zoznam uložených čísel a mien.

Môžete vytlačiť zoznam na kódované vytáčanie z pamäte a skupinovú voľbu.

Podrobné informácie o postupe tlače nájdete v časti Tlač správy alebo zoznamu.

ZOZNAM ÚDAJOV O POUŽÍVATEĽOVI (USER'S DATA LIST)

Obsahuje zoznam aktuálnych nastavení zariadenia a uložených informácií o odosielateľovi.

Podrobné informácie o postupe tlače nájdete v časti Tlač správy alebo zoznamu.

VÝPIS PAMÄTE (MEMORY LIST)

Obsahuje zoznam dokumentov aktuálne uložených v pamäti zariadenia.

Podrobné informácie o postupe tlače nájdete v časti Tlač správy alebo zoznamu.

Poznámka

ZOZNAM ODMIETANÝCH ČÍSEL (REJECTED NUMBER LIST)

Obsahuje zoznam odmietaných čísel.

Podrobné informácie o postupe tlače nájdete v časti Tlač správy alebo zoznamu.

HISTÓRIA VOLAJÚCICH (CALLER HISTORY)

Obsahuje zoznam histórie volajúcich.

Tento zoznam je k dispozícii v prípade, ak ste si objednali službu identifikácie volajúceho.

Podrobné informácie o postupe tlače nájdete v časti Tlač správy alebo zoznamu.

Tento zoznam nemusí byť podporovaný vo všetkých krajinách alebo oblastiach zakúpenia.

SPRÁVA O ODOSLANÍ (TX REPORT)/SPRÁVA–CHYBA ODOSL. (ERROR TX REPORT)

Obe tieto správy sa vytlačia po každom odoslaní faxu.

 • Pri zakúpení je zariadenie nastavené tak, že SPRÁVA–CHYBA ODOSL. (ERROR TX REPORT) sa tlačí iba v prípade chyby pri prenose.

  Výberom položky Správa o odoslaní (TX report) v ponuke Nastav. autom. tlače (Auto print settings) v časti Nastavenia faxu (Fax settings) môžete zariadenie nastaviť tak, aby správu SPRÁVA O ODOSLANÍ (TX REPORT) tlačilo po každom odoslaní dokumentu, alebo môžete tlač správy zakázať.

  V nastaveniach tlače môžete vybrať, aby sa spolu so správou vytlačila prvá strana faxu.

  Nastav. autom. tlače (Auto print settings)

  Poznámka
  • Prvá strana faxu sa nevytlačí pri farebnom prenose.

 • SPRÁVA O VIACNÁSOBNOM ODOSLANÍ (MULTI TRANSMISSION REPORT) sa vytlačí po postupnom odosielaní dokumentu (viacerým prijímateľom).

 • Ak sa pri odosielaní faxu vyskytne chyba, v správe SPRÁVA–CHYBA ODOSL. (ERROR TX REPORT) sa vytlačí číslo chyby (pri niektorých chybách sa vytlačí aj ich príčina).

  Podrobné informácie o číslach chýb nájdete v časti Chyby pri odosielaní faxov.

SPRÁVA O VIACNÁSOBNOM ODOSLANÍ (MULTI TRANSMISSION REPORT)

Táto správa sa vytlačí po postupnom odosielaní dokumentu (viacerým prijímateľom).

Potvrdzuje, či odoslanie všetkým prijímateľom prebehlo úspešne.

Postup tlače a číslo chyby je rovnaké ako pri správe SPRÁVA O ODOSLANÍ (TX REPORT).

SPRÁVA O PRÍJME (RX REPORT)

Táto správa sa vytlačí po každom prijatí faxu.

 • Pri zakúpení je zariadenie nastavené tak, že správu SPRÁVA O PRÍJME (RX REPORT) vôbec netlačí.

  Výberom položky Správa o príjme (RX report) v ponuke Nastav. autom. tlače (Auto print settings) v časti Nastavenia faxu (Fax settings) môžete zariadenie nastaviť tak, aby správu SPRÁVA O PRÍJME (RX REPORT) tlačilo po každom prijatí dokumentu alebo iba v prípade chyby.

  Nastav. autom. tlače (Auto print settings)

 • Ak sa pri prijímaní faxu vyskytne chyba, v správe SPRÁVA O PRÍJME (RX REPORT) sa vytlačí číslo chyby (pri niektorých chybách sa vytlačí aj ich príčina).

  Podrobné informácie o číslach chýb nájdete v časti Chyby pri prijímaní faxov.

Tlač správy alebo zoznamu

Táto časť opisuje postup manuálnej tlače správy alebo zoznamu.

Manuálne môžete vytlačiť nasledujúcu správu alebo zoznam.

 • SPRÁVA O AKTIVITE (ACTIVITY REPORT)

 • Zoznam telefónnych čísel (ZOZNAM TEL. ČÍSEL NA VYTÁČANIE Z PAMÄTE (MEMORY DIAL TELEPHONE NO. LIST)/ZOZNAM TEL. ČÍSEL NA SKUPINOVÚ VOĽBU (GROUP DIAL TELEPHONE NO. LIST))

 • ZOZNAM ÚDAJOV O POUŽÍVATEĽOVI (USER'S DATA LIST)

 • VÝPIS PAMÄTE (MEMORY LIST)

 • ZOZNAM ODMIETANÝCH ČÍSEL (REJECTED NUMBER LIST)

 • HISTÓRIA VOLAJÚCICH (CALLER HISTORY)

  Poznámka
  • Režim HISTÓRIA VOLAJÚCICH (CALLER HISTORY) nemusí byť podporovaný vo všetkých krajinách alebo oblastiach zakúpenia.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Vložte papier.

  Vkladanie papiera

 3. Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ (FAX).

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka faxovania.

 4. Stlačte tlačidlo Ponuka (Menu).

  Zobrazí sa obrazovka Ponuka faxovania (FAX menu).

 5. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Tlačiť správy/zozn. (Print reports/lists) a potom stlačte tlačidlo OK.

 6. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte správu alebo zoznam, ktorý chcete vytlačiť, a stlačte tlačidlo OK.

  • Po výbere položky Zoznam tel. čísel (TEL number list):

   Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Vytáčanie z pamäte (Memory dial) alebo Skupinová voľba (Group dial) a stlačte tlačidlo OK.

   Ak vyberiete položku Vytáčanie z pamäte (Memory dial), určte, či chcete ZOZNAM TEL. ČÍSEL NA VYTÁČANIE Z PAMÄTE (MEMORY DIAL TELEPHONE NO. LIST) vytlačiť zoradený abecedne podľa uložených názvov, a stlačte tlačidlo OK. Ak vyberiete možnosť Áno (Yes), zariadenie vytlačí ZOZNAM TEL. ČÍSEL NA VYTÁČANIE Z PAMÄTE (MEMORY DIAL TELEPHONE NO. LIST) s názvami cieľov v abecednom poradí. Ak vyberiete možnosť Nie (No), zariadenie vytlačí ZOZNAM TEL. ČÍSEL NA VYTÁČANIE Z PAMÄTE (MEMORY DIAL TELEPHONE NO. LIST) s uloženými položkami v číselnom poradí.

   Ak keď vyberiete možnosť Skupinová voľba (Group dial), zariadenie vytlačí ZOZNAM TEL. ČÍSEL NA SKUPINOVÚ VOĽBU (GROUP DIAL TELEPHONE NO. LIST).

  • Po výbere inej položky než Zoznam tel. čísel (TEL number list):

   Stlačte tlačidlo OK.

   Zariadenie vytlačí vybratú správu alebo zoznam.

  Poznámka
  • Keď sa na displeji LCD zobrazí hlásenie Zmeňte papier (Change the paper) Obyč. papier A4/LTR/LGL (A4/LTR/LGL Plain paper), nastavenia papiera sú nesprávne.

   V ponuke Nastav. fax. papiera (FAX paper settings) nastavte položku Veľkosť strany (Page size) na hodnotu A4, Letter, LTR alebo Legal. V položke Typ média (Media type) nastavte typ Obyč. papier (Plain paper).

   * Niektoré veľkosti strán nie sú dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach zakúpenia.

Chyby pri odosielaní faxov

Ak sa pri odosielaní faxu vyskytne chyba, v správe SPRÁVA–CHYBA ODOSL. (ERROR TX REPORT) sa vytlačí číslo chyby (pri niektorých chybách sa vytlačí aj ich príčina).

Číslam chýb zodpovedajú nasledujúce príčiny.

Číslo

Príčina

Opatrenie

#001

Dokument sa zasekol v podávači APD.

Dokument sa zasekol v podávači APD.

Po odstránení chyby zopakujte operáciu.

#003

Dokument je príliš dlhý.

Pokúsili ste sa odoslať dokument dlhší ako 400 mm/15,75 palca.

Z podávača APD nemožno odosielať dokumenty dlhšie ako 400 mm/15,75 palca.

Chyba #003 sa vytlačí aj v prípade, ak odosielanie strany trvá dlhý čas. Rozdeľte dokument alebo nastavte nižšiu kvalitu obrazu (rozlíšenie faxu) a dokument znovu odošlite.

#005

Bez odpovede.

Faxové zariadenie prijímateľa neodpovedá.

Požiadajte prijímateľa, aby skontroloval, či je telefónna linka správne pripojená.

#012

Skúste to znovu.

Vo faxovom zariadení prijímateľa nie je papier.

Požiadajte prijímateľa, aby vložil papier.

#017

Nezistil sa tón.

Zariadenie nemohlo zistiť oznamovací tón.

Položka Detekcia ozn. tónu (Dial tone detect) v ponuke Rozšír. nastav. faxu (Adv. FAX settings) v časti Nastavenia faxu (Fax settings) je nastavená na hodnotu ZAP. (ON). Nastavte ju na hodnotu VYP. (OFF).

Rozšír. nastav. faxu (Adv. FAX settings)

#018

Linka bola obsadená.

Vytočené faxové alebo telefónne číslo je obsadené.

Chvíľu počkajte a znovu sa pokúste vytočiť číslo.

#022

Číslo je odstránené.

Faxové alebo telefónne číslo uložené na vytáčanie z pamäte je nesprávne.

Skontrolujte faxové alebo telefónne číslo prijímateľa, opravte faxové alebo telefónne číslo priradené kódu na vytáčanie z pamäte a potom znovu odošlite dokument.

Zmena uložených informácií

#037

Pamäť je plná.

Zariadenie nemohlo odoslať fax, pretože pamäť zariadenia je plná.

Po vymazaní obsahu pamäte fax znova odošlite.

Dokument uložený v pamäti zariadenia

#059

Prenos bol zrušený z dôvodu nezodpovedajúcich faxových informácií.

Prenos bol zrušený, pretože zariadenie nedokázalo zistiť informácie o faxovom zariadení prijímateľa alebo sa informácie nezhodovali s vytočeným číslom. Toto hlásenie sa zobrazí v prípade, ak je položka Kontr.inf. o príj.faxu (Check RX FAX info) v ponuke Kontrola zabezpeč. (Security control) v časti Nastavenia faxu (Fax settings) nastavená na hodnotu ZAP. (ON).

Podrobné informácie nájdete v časti Odoslanie faxov po kontrole informácií (kontrola informácií o prijímateľovi).

#085

Skúste to znovu a odošlite čiernobiely fax.

Faxové zariadenie prijímateľa nepodporuje farebné faxy.

Odošlite čiernobiely dokument.

#099

Počas prenosu ste stlačili tlačidlo Stop.

Prenos dokumentu bol zrušený stlačením tlačidla Stop. V prípade potreby ho znovu odošlite.

#412

Fax sa nemohol odoslať z počítača.

Fax sa nemohol odoslať z počítača (iba v systéme Windows). Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené k počítaču, a zopakujte operáciu.

Chyby pri prijímaní faxov

Ak sa pri prijímaní faxu vyskytne chyba, v správe SPRÁVA O PRÍJME (RX REPORT) sa vytlačí číslo chyby (pri niektorých chybách sa vytlačí aj ich príčina).

Číslam chýb zodpovedajú nasledujúce príčiny.

Číslo

Príčina

Opatrenie

#003

Príjem strany trvá príliš dlho.

Požiadajte odosielateľa, aby rozdelil fax alebo nastavil nižšiu kvalitu obrazu (rozlíšenie faxu) a fax znovu odoslal.

#005

Bez odpovede.

Pri manuálnom prijímaní faxu nemohlo zariadenie rozpoznať signály z faxového zariadenia odosielateľa.

Požiadajte odosielateľa, aby fax znovu odoslal alebo nastavil zariadenie na automatické prijatie faxu.

#037

Pamäť je plná.

Zariadenie nemohlo prijať fax, pretože pamäť zariadenia je plná.

Po vymazaní obsahu pamäte požiadajte odosielateľa, aby opätovne odoslal fax. Pozrite si časť Dokument uložený v pamäti zariadenia.

#046

Príjem bol odmietnutý z dôvodu zadanej podmienky odmietnutia faxu.

Príjem bol odmietnutý, pretože fax spĺňa podmienku odmietnutia zadanú v položke Odmiet. príjmu faxu (FAX RX reject) v ponuke Kontrola zabezpeč. (Security control) v časti Nastavenia faxu (Fax settings).

Podrobné informácie nájdete v časti Odmietnutie prijatia faxu.

#099

Počas prijímania ste stlačili tlačidlo Stop.

Príjem dokumentu bol zrušený stlačením tlačidla Stop. V prípade potreby požiadajte odosielateľa, aby fax znovu odoslal.

Na začiatok strany