FA035W

Odmietnutie prijatia faxu

Zariadenie možno nastaviť tak, aby odmietalo faxy bez informácií o odosielateľovi alebo faxy od konkrétnych odosielateľov.

Vyberte niektorú z nasledujúcich podmienok odmietnutia faxov.

Podľa nasledujúceho postupu vyberte podmienku odmietnutia faxu.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo Nastavenie (Setup).

  Zobrazí sa obrazovka Ponuka nastavenia (Setup menu).

 3. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Nastavenia faxu (Fax settings) a stlačte tlačidlo OK.

 4. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte položku Kontrola zabezpeč. (Security control) a potom stlačte tlačidlo OK.

 5. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Odmiet. príjmu faxu (FAX RX reject) a stlačte tlačidlo OK.

 6. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť ZAP. (ON) a stlačte tlačidlo OK.

 7. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte podmienku odmietnutia faxu a potom stlačte tlačidlo OK.

  Žiadne inf. o odos. (No sender info.)

  Umožňuje odmietnuť faxy, ktoré neobsahujú identifikáciu volajúceho.

  Nenast.vytáč. z pam. (Memory dial unset)

  Umožňuje odmietnuť faxy od odosielateľov, ktorým nie sú priradené kódy na kódované vytáčanie z pamäte.

  Odmietané čísla (Rejected numbers)

  Umožňuje odmietnuť faxy od odosielateľov, ktorých čísla sú v zariadení uložené ako odmietané.

  Podrobné informácie o uložení odmietnutého čísla nájdete v časti Uloženie odmietnutého čísla.

Poznámka
 • Hviezdička (*) na displeji LCD označuje aktuálne nastavenie.

 • Keď zariadenie odmietne prijať fax, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie Odmietnutý príjem (Reception rejected).

 • Faxy bez identifikácie volajúceho sa odmietnu aj v prípade, ak je vybratá iná možnosť ako Žiadne inf. o odos. (No sender info.)

Uloženie odmietnutého čísla

Podľa nasledujúceho postupu môžete uložiť odmietnuté číslo.

 1. Po zobrazení obrazovky s potvrdením uloženia odmietnutého čísla vyberte pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA možnosť Áno (Yes) a potom stlačte tlačidlo OK.

 2. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte kód voľby, ktorý chcete uložiť, a potom stlačte tlačidlo OK.

 3. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte spôsob uloženia a potom stlačte tlačidlo OK.

  Odmietnuté číslo uložte podľa príslušného spôsobu uloženia.

  • Z den. hovor. (odch.) (From call log (OUT))

   Po výbere spôsobu uloženia sa zobrazí obrazovka výberu faxového alebo telefónneho čísla z denníkov odchádzajúcich hovorov.

   Obrázok: displej LCD
   1. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte príslušné faxové alebo telefónne číslo a potom stlačte tlačidlo OK.

   2. Znova stlačte tlačidlo OK.

  • Z den. hovor. (prich.) (From call log (IN))

   Po výbere spôsobu uloženia sa zobrazí obrazovka výberu faxového alebo telefónneho čísla alebo mena z denníkov prichádzajúcich hovorov.

   Obrázok: displej LCD
   1. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte príslušné faxové alebo telefónne číslo alebo meno a potom stlačte tlačidlo OK.

   2. Znova stlačte tlačidlo OK.

   Poznámka
   • V niektorých krajinách alebo oblastiach zakúpenia nemusí byť tento spôsob uloženia k dispozícii.

  • Priame zadanie (Direct entry)

   Po výbere spôsobu uloženia sa zobrazí obrazovka uloženia faxového alebo telefónneho čísla.

   Obrázok: displej LCD

   Pomocou číselných tlačidiel zadajte faxové alebo telefónne číslo, ktoré chcete uložiť, a potom stlačte tlačidlo OK.

Poznámka
 • Ak chcete uložiť ďalšie odmietnuté číslo, pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte ďalší kód voľby a potom uložte odmietnuté číslo.

  Môžete uložiť až 10 odmietaných čísel.

 • Stlačením tlačidla FAXOVAŤ (FAX) sa vráťte na pohotovostnú obrazovku faxovania.

 • Môžete vytlačiť ZOZNAM ODMIETANÝCH ČÍSEL (REJECTED NUMBER LIST).

  Súhrn správ a zoznamov

 • Ak chcete zmeniť uložené odmietnuté číslo, počas tej istej operácie zobrazte obrazovku uloženia faxového alebo telefónneho čísla, zmeňte odmietnuté číslo a potom stlačte tlačidlo OK.

 • Ak chcete odstrániť uložené odmietnuté číslo, počas tej istej operácie zobrazte obrazovku uloženia faxového alebo telefónneho čísla, opakovaným stláčaním tlačidla Naspäť (Back) odstráňte odmietnuté číslo a potom stlačte tlačidlo OK.

 • Odmietnuté číslo môžete uložiť v položke Odmietané čísla (Rejected numbers) ponuky Registrácia tel.čísla (TEL no. registration) v časti Nastavenia faxu (Fax settings).

Na začiatok strany