ข้ามไปยังข้อความหลัก

ขั้นตอนการบำรุงรักษา

หากผลงานพิมพ์ไม่ชัดเจน สีผิดเพี้ยน หรือไม่พอใจในผลการพิมพ์ (เช่น เส้นที่พิมพ์ออกมาไม่ตรง) ให้ปฏิบัติขั้นตอนการบำรุงรักษาด้านล่าง

ข้อสำคัญ

 • อย่าล้างหรือเช็ดหัวพิมพ์ เนื่องจากอาจทำให้เกิดปัญหากับคาร์ทริดได้

หมายเหตุ

ในกรณีที่ผลงานพิมพ์ไม่ชัดเจนหรือไม่สม่ำเสมอ:

 1. ขั้นตอนที่ 1 พิมพ์ลวดลายตรวจหัวฉีด

  จากเครื่องพิมพ์

  จากคอมพิวเตอร์

 2. ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบลวดลายตรวจหัวฉีด

 3. หากมีเส้นขาดหายหรือเส้นสีขาวแนวนอนในลวดลายพิมพ์

 4. ขั้นตอนที่ 3 ทำความสะอาดหัวพิมพ์

  จากเครื่องพิมพ์

  จากคอมพิวเตอร์

  หลังจากทำความสะอาดหัวพิมพ์ ให้พิมพ์และตรวจสอบลวดลายตรวจหัวฉีด: ขั้นตอนที่ 1

 5. หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 3 แล้วสองครั้ง:

 6. ขั้นตอนที่ 4 ทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียด

  จากเครื่องพิมพ์

  จากคอมพิวเตอร์

  หลังจากทำความสะอาดหัวพิมพ์อย่างละเอียด ให้พิมพ์และตรวจสอบลวดลายตรวจหัวฉีด: ขั้นตอนที่ 1

 7. หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขหลังจากดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 ให้ดำเนินการล้างระบบหมึก

  การล้างระบบหมึกจะใช้หมึกเป็นปริมาณมาก การล้างระบบหมึกบ่อยๆ ทำให้หมึกถูกใช้ไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นให้ดำเนินการล้างระบบหมึกเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น

  ข้อสำคัญ

  • หากดำเนินการล้างระบบหมึกเมื่อระดับหมึกที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอ อาจก่อให้เกิดความล้มเหลวได้ ควรตรวจสอบระดับหมึกที่เหลืออยู่ก่อนดำเนินการล้างระบบหมึก

  จากเครื่องพิมพ์

  จากคอมพิวเตอร์

  หากยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หัวพิมพ์อาจได้รับความเสียหาย ติดต่อศูนย์บริการ

ในกรณีที่ผลงานพิมพ์ไม่สม่ำเสมอ เช่น แนวเส้นไม่ตรง:

 1. ขั้นตอน จัดตำแหน่งหัวพิมพ์

  จากเครื่องพิมพ์

  จากคอมพิวเตอร์