ข้ามไปยังข้อความหลัก

การพิมพ์ลวดลายตรวจหัวฉีด

พิมพ์ลวดลายตรวจหัวพิมพ์เพื่อตรวจสอบว่าหัวฉีดจ่ายออกจากหัวพิมพ์ได้ถูกต้อง

ดูภาพยนตร์

หมายเหตุ

 • หากระดับหมึกเหลือน้อย ลวดลายตรวจหัวฉีดอาจพิมพ์ออกมาได้ไม่ถูกต้อง หากระดับหมึกเหลือน้อย ให้ เติมตลับหมึก

สิ่งที่ต้องเตรียม: กระดาษธรรมดา A4 หรือ Letter หนึ่งแผ่น

 1. ตรวจสอบว่าเครื่องเปิดอยู่

 2. ป้อนกระดาษธรรมดาขนาด A4 หรือ Letter หนึ่งแผ่นบนเทรย์ด้านหลัง

 3. ดึงเทรย์ออกกระดาษออกมาและเปิดส่วนขยายของเทรย์ออกกระดาษ

 4. กดปุ่ม ตั้งค่า(Setup)

  ไอคอน (ตั้งค่า(Setup)) และ "1" ปรากฏบน LCD

 5. กดปุ่ม สีดำ(Black) หรือปุ่ม สี(Color)

  ลวดลายตรวจหัวฉีดจะถูกจัดพิมพ์

  ห้ามดำเนินการอื่นใดจนกระทั่งเครื่องพิมพ์เสร็จสิ้นการพิมพ์ลวดลายตรวจหัวพิมพ์

 6. ตรวจสอบลวดลายตรวจหัวฉีด