ข้ามไปยังข้อความหลัก

มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

หากเกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ เช่น หากกระดาษหมดหรือติดค้าง ข้อความแก้ไขปัญหาจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ ปฏิบัติตามข้อความที่ระบุ

หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ข้อความจะปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และรหัสข้อผิดพลาดจะปรากฏบน LCD สำหรับข้อผิดพลาดบางอย่าง รหัสสนับสนุน (หมายเลขข้อผิดพลาด) จะปรากฏขึ้น

เมื่อรหัสสนับสนุนและข้อความแสดงขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์:

เมื่อรหัสข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น:

  • สัญญาณไฟ เตือน(Alarm) จะสว่างและมีรหัสข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น

  • สัญญาณไฟ พลังงาน(ON) และสัญญาณไฟ เตือน(Alarm) จะกะพริบสลับกันและมีรหัสข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น

รหัสข้อผิดพลาดจะปรากฏบน LCD ทีละตัว

หากรหัสข้อผิดพลาดเป็น "E03":

ตรวจสอบรหัสข้อผิดพลาดบน LCD และรหัสสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง ดูรายละเอียดในตารางด้านล่าง

รหัสระบุข้อผิดพลาด

รหัสสนับสนุน

สาเหตุ

การดำเนินการ

E02

1000

3442

3443

3444

3445

กระดาษในเครื่องพิมพ์หมด

การพิมพ์หน้าเดียวเสร็จสมบูรณ์หากคุณกำลังทำการพิมพ์สองหน้าด้วยตนเอง

  • หากเครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ:

  • หากคุณกำลังทำการพิมพ์สองหน้าด้วยตนเอง:

    เตรียมพิมพ์อีกหน้าตามคำแนะนำบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

E03

1300

กระดาษติด

E04

1470

ไม่ได้ติดตั้งคาร์ทริดอย่างถูกต้อง

E05

1403

1430

1471

1476

ไม่รู้จักคาร์ทริด

E07

1474

1475

ไม่ได้ติดตั้งคาร์ทริดที่เหมาะสม

E08

1700

1701

ตัวดูดซับหมึกใกล้จะเต็ม

E09

1890

วัตถุป้องกันหรือเทปอาจยังคงติดอยู่กับตัวยึดคาร์ทริด FINE

E14

1473

ไม่รู้จักคาร์ทริด

E15

1472

ไม่รู้จักคาร์ทริด

E57

2900

การสแกนแผ่นการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์ล้มเหลว

E60

1640

ระดับหมึกที่เหลืออยู่ในตลับใดตลับหนึ่งอาจถึงเส้นขีดล่างที่แสดงบนตลับหมึก

P02

5100

เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาด

P07

5B00

5B01

เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาด

P08

5200

5205

5206

เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาด

P03

P05

P06

P09

P22

P27

P28

P29

5011

5012

5050

5400

5700

6000

6800

6801

6930

6931

6932

6933

6936

6937

6938

6940

6941

6942

6943

6944

6945

6946

เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาด

ปิดเครื่องพิมพ์และถอดปลั๊กออก

เสียบสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์อีกครั้ง และเปิดเครื่องใหม่

หากขั้นตอนนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ให้ติดต่อศูนย์บริการ Canon ที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอรับการซ่อมแซม

P10

B202

B203

B204

B205

เครื่องพิมพ์เกิดข้อผิดพลาด

ปิดเครื่องพิมพ์และถอดปลั๊กออก

โปรดติดต่อศูนย์บริการ Canon ที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอรับการซ่อมแซม

หมายเหตุ