ข้ามไปยังข้อความหลัก

การจัดตำแหน่งหัวพิมพ์

หากแนวเส้นที่พิมพ์ออกมาไม่ตรงหรือผลการพิมพ์ไม่เป็นที่น่าพอใจให้ทำการปรับตำแหน่งหัวพิมพ์

ดูภาพยนตร์

หมายเหตุ

 • หากระดับหมึกเหลือน้อย แผ่นการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์อาจพิมพ์ออกมาได้ไม่ถูกต้อง

  หากระดับหมึกเหลือน้อย ให้ เติมตลับหมึก

สิ่งที่ต้องเตรียม: กระดาษธรรมดา A4 หรือ Letter หนึ่งแผ่น (รวมทั้งกระดาษรีไซเคิล)*

* ตรวจสอบว่าใช้กระดาษที่ขาวและสะอาดทั้งสองด้าน

 1. ตรวจสอบว่าเครื่องเปิดอยู่

 2. ป้อนกระดาษธรรมดาขนาด A4 หรือ Letter หนึ่งแผ่นบนเทรย์ด้านหลัง

 3. ดึงเทรย์ออกกระดาษออกมาและเปิดส่วนขยายของเทรย์ออกกระดาษ

 4. กดปุ่ม ตั้งค่า(Setup)

  ไอคอน (ตั้งค่า(Setup)) และ "1" ปรากฏบน LCD

 5. กดปุ่ม + จนกระทั่ง "5" ปรากฏบน LCD

 6. กดปุ่ม สีดำ(Black) หรือปุ่ม สี(Color)

  แผ่นการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์จะถูกจัดพิมพ์

  ข้อสำคัญ

  • อย่าแตะต้องส่วนต่างๆ ที่ถูกพิมพ์บนแผ่นการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์ หากแผ่นกระดาษเปรอะเปื้อนหรือยับ อาจสแกนอย่างไม่ถูกต้อง
  • หากไม่ได้พิมพ์แผ่นการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์ออกมาอย่างถูกต้อง กดปุ่ม Stop จากนั้นทำขั้นตอนนี้ใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก
 7. วางแผ่นการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์บนกระจกแท่นวาง

  วางแผ่นการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์โดยให้ด้านที่พิมพ์คว่ำลงและจัดแนวเครื่องหมาย ที่มุมด้านขวาล่างของแผ่นกระดาษให้ตรงกับเครื่องหมายการจัดตำแหน่ง

 8. ปิดฝาครอบเอกสารอย่างเบามือ จากนั้นกดปุ่ม สีดำ(Black) หรือปุ่ม สี(Color)

  เครื่องพิมพ์จะเริ่มทำการสแกนแผ่นการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์ และจะปรับตำแหน่งหัวพิมพ์โดยอัตโนมัติ

  การปรับตำแหน่งหัวพิมพ์จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อสัญญาณไฟ พลังงาน(ON) ติดสว่างหลังจากกะพริบ

  เอาแผ่นการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์บนกระจกแท่นวางออก

  ข้อสำคัญ

  • อย่าเปิดฝาครอบเอกสารหรือเอาแผ่นการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์บนกระจกแท่นวางออกจนกระทั่งการปรับตำแหน่งหัวพิมพ์เสร็จสมบูรณ์
  • หากการปรับตำแหน่งหัวพิมพ์ล้มเหลว สัญญาณไฟ เตือน(Alarm) จะติดสว่าง กดปุ่ม สีดำ(Black) หรือปุ่ม สี(Color) เพื่อปลดปล่อยข้อผิดพลาด จากนั้นดำเนินการกระทำที่เหมาะสม

หมายเหตุ

 • หากผลการพิมพ์ยังไม่เป็นที่น่าพอใจหลังจากการปรับตำแหน่งหัวพิมพ์ตามที่อธิบายข้างต้น ให้จัดตำแหน่งหัวพิมพ์ด้วยตนเองจากคอมพิวเตอร์

 • เมื่อต้องการพิมพ์และตรวจสอบค่าการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์ในปัจจุบัน ให้กดปุ่ม ตั้งค่า(Setup) จากนั้นกดปุ่ม + จนกระทั่ง "7" ปรากฏบน LCD และกดปุ่ม สีดำ(Black) หรือปุ่ม สี(Color)