preskočiť na hlavný text

Výmena kazety s atramentom

Keď sa vyskytnú upozornenia alebo chyby týkajúce sa zostávajúceho množstva atramentu, indikátor Alarm bude blikať na oranžovo, aby vás informoval o chybe. Spočítajte počet bliknutí a vykonajte príslušné opatrenia.

Poznámka

 • Informácie o kompatibilnej kazete s atramentom nájdete v tlačenej príručke Informácie o bezpečnosti a dôležité informácie.
 • Ak sa aj napriek dostatočnej hladine atramentu vytlačia nejasné farby alebo biele pruhy, pozrite si časť Postup pri údržbe.

Postup výmeny

Pokiaľ musíte vymeniť kazetu s atramentom, postupujte nasledujúcim spôsobom.

Dôležité

 • Po vybratí kazety s atramentom ju okamžite vymeňte za novú. Nenechávajte tlačiareň bez kazety s atramentom.
 • Kazety s atramentom vymieňajte len za nové kazety. Po vložení použitej kazety s atramentom sa môžu upchať dýzy. Okrem toho pri použití takejto kazety s atramentom nebude tlačiareň schopná správne informovať o čase výmeny kazety s atramentom.
 • Kazetu s atramentom po vložení nevyberajte z tlačiarne a nenechávajte ju vonku. Spôsobí to vyschnutie kazety s atramentom a pri jej opätovnom vložení nemusí tlačiareň správne fungovať. Ak chcete zabezpečiť optimálnu kvalitu tlače, spotrebujte kazetu s atramentom do šiestich mesiacov odo dňa prvého použitia.

Poznámka

 • Farebný atrament sa môže spotrebúvať aj pri tlači čiernobielych dokumentov alebo pri zadaní čiernobielej tlače.

  Oba druhy atramentu sa spotrebúvajú aj pri bežnom a hĺbkovom čistení tlačovej hlavy, ktoré sa môžu vyžadovať na zachovanie výkonu tlačiarne. Ak sa v kazete s atramentom minie atrament, okamžite ju vymeňte za novú.

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

 2. Otvorte vrchný kryt.

  Držiak tlačovej hlavy sa posunie na miesto vyhradené na výmenu.

  Upozornenie

  • Násilne nezastavujte ani neposúvajte držiak tlačovej hlavy. Nedotýkajte sa držiaka tlačovej hlavy, kým sa úplne nezastaví.

  Dôležité

  • Na vrchný kryt neklaďte žiadne predmety. Po otvorení vrchného krytu môžu spadnúť do zadného zásobníka a spôsobiť poruchu tlačiarne.
  • Nedotýkajte sa kovových ani iných častí vnútri tlačiarne.
  • Ak bol vrchný kryt otvorený minimálne 10 minút, držiak tlačovej hlavy sa posunie doprava. V takom prípade zatvorte a znovu otvorte vrchný kryt.
 3. Vyberte kazetu s atramentom, ktorej indikátor rýchlo bliká.

  Stlačte úchytku (A) a zdvihnutím vyberte kazetu s atramentom.

  Dôležité

  • Okrem kaziet s atramentom sa nedotýkajte žiadnych iných častí.
  • kazetou s atramentom zaobchádzajte opatrne. Predídete tak zašpineniu oblečenia alebo okolia.
  • Prázdnu kazetu s atramentom znehodnoťte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi týkajúcimi sa znehodnocovania spotrebného materiálu.

  Poznámka

  • Naraz nevyberajte viac ako jednu kazetu s atramentom. Pri výmene dvoch alebo viacerých kaziet s atramentom vymieňajte kazety s atramentom jednu po druhej.
  • Podrobné informácie o rýchlosti blikania indikátora atramentu nájdete v časti Kontrola stavu atramentu pomocou indikátorov atramentu.
 4. Pripravte novú kazetu s atramentom.

  1. Z obalu vyberte novú kazetu s atramentom, úplne odstráňte oranžovú pásku () a potom úplne odstráňte ochrannú fóliu ().

   Dôležité

   • kazetou s atramentom zaobchádzajte opatrne. Nehádžte ju na zem ani na ňu nevyvíjajte nadmerný tlak.
   • Ak oranžová páska ostane na vzduchovom otvore v tvare písmena Y (B), atrament môže vystreknúť alebo tlačiareň nemusí správne tlačiť.
  2. Kazetu s atramentom držte tak, aby oranžový ochranný kryt (C) smeroval nahor, a zároveň dávajte pozor, aby ste neblokovali vzduchový otvor v tvare písmena Y (B).

  3. Nadvihnite zarážku na oranžovom ochrannom kryte (C) a OPATRNE ho odstráňte.

   Dôležité

   • Nestláčajte boky kazety s atramentom. Ak je vzduchový otvor v tvare písmena Y (B) blokovaný a stlačíte boky kazety s atramentom, atrament môže vystreknúť.
   • Nedotýkajte sa vnútornej časti oranžového ochranného krytu (C) ani otvoreného kanálika zásobovania atramentom (D). Ak sa ich dotknete, môžete si ruky zašpiniť atramentom.
   • Ochranný kryt (C) po odstránení opätovne nenasadzujte. Znehodnoťte ju v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi týkajúcimi sa znehodnocovania spotrebného materiálu.
 5. Vložte novú kazetu s atramentom.

  1. Prednú časť kazety s atramentom vložte pod uhlom do tlačovej hlavy.

   Skontrolujte, či sa umiestnenie kazety s atramentom zhoduje so štítkom.

  2. Zatláčajte na vrchnú časť kazety s atramentom, kým kazeta s atramentom pevne nezapadne na miesto.

   Skontrolujte, či sa indikátor atramentu rozsvietil načerveno.

  Dôležité

  • Ak je kazeta s atramentom vložená nesprávne, nebudete môcť tlačiť. Kazetu s atramentom vložte správne otočenú podľa štítka na držiaku tlačovej hlavy.
  • Kým nebudú vložené všetky kazety s atramentom, nebudete môcť tlačiť. Vložte všetky kazety s atramentom.
 6. Zatvorte vrchný kryt.

  Poznámka

  • Ak po zatvorení vrchného krytu indikátor Alarm naďalej bliká na oranžovo, vykonajte príslušné opatrenia.

  • Keď po výmene kazety s atramentom začnete tlačiť, tlačiareň automaticky spustí čistenie tlačovej hlavy. Kým tlačiareň neskončí čistenie tlačovej hlavy, nevykonávajte iné činnosti. Počas čistenia bude indikátor NAPÁJANIE (POWER) blikať na bielo.
  • Ak je tlačová hlava nezarovnaná, čo možno určiť podľa nezarovnaných rovných čiar na výtlačku alebo podobných príznakov, upravte polohu tlačovej hlavy.