UF004W

Prípravy na tlač pomocou služby Google Cloud Print

Ak chcete tlačiť pomocou služby Google Cloud Print, musíte najskôr získať konto Google a zaregistrovať zariadenie v službe Google Cloud Print.

Získanie konta Google

Ak už máte konto Google, zaregistrujte zariadenie.

Registrácia zariadenia v službe Google Cloud Print

Získanie konta Google

Najskôr získajte konto Google, aby ste mohli zaregistrovať zariadenie v službe Google Cloud Print.

Pomocou webového prehľadávača v počítači alebo mobilnom telefóne prejdite do služby Google Cloud Print a zaregistrujte požadované informácie.

* Obrazovka znázornená vyššie sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Registrácia zariadenia v službe Google Cloud Print

Zariadenie zaregistrujte v službe Google Cloud Print.

Počas registrácie sa vyžaduje overenie pomocou webového prehľadávača v počítači alebo v mobilnom zariadení. Keďže sa overovacia adresa URL vytlačí zo zariadenia, keď vykonáte postup overenia, pripravte obyčajný papier veľkosti A4 alebo Letter.

Dôležité
 • Na registráciu zariadenia a tlač pomocou služby Google Cloud Print sa vyžaduje pripojenie zariadenia k sieti LAN a internetové pripojenie. Pripojenie na internet môže byť spoplatnené.

 • Ak sa majiteľ zariadenia zmení, odstráňte zariadenie zo služby Google Cloud Print.

  Odstránenie zariadenia zo služby Google Cloud Print

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo PONUKA.

  Zobrazí sa obrazovka ponuky.

 3. Vyberte položku Webová služba (Web service) a stlačte tlačidlo OK.

  Displej LCD a ovládací panel

 4. Vyberte položku Nastavenie webových služieb (Web service setup) a stlačte tlačidlo OK.

 5. Pomocou tlačidiel NahorNadol vyberte položku Nastavenia služby cloud (Cloud settings) a stlačte tlačidlo OK.

 6. Vyberte položku Google Cloud Print – nastavenie (Google Cloud Print setup) a stlačte tlačidlo OK.

 7. Pomocou tlačidiel NahorNadol vyberte možnosť Registrovať v Google Cloud Print (Register with Google Cloud Print) a stlačte tlačidlo OK.

  Poznámka
  • Ak ste už zariadenie v službe Google Cloud Print zaregistrovali, zobrazí sa potvrdzujúca správa, aby ste zariadenie zaregistrovali znova.

 8. Po zobrazení obrazovky s potvrdením registrácie zariadenia pomocou tlačidiel NahorNadol vyberte možnosť Áno (Yes) a stlačte tlačidlo OK.

 9. Pomocou tlačidiel NahorNadol zvoľte jazyk pre obrazovku s nastaveniami tlače v službe Google Cloud Print a stlačte tlačidlo OK.

  Zobrazí sa potvrdzujúca správa, aby ste vytlačili overovaciu adresu URL.

 10. Vložte obyčajný papier veľkosti A4 alebo Letter.

  Vkladanie papiera

 11. Stlačte tlačidlo OK.

  Vytlačí sa overovacia adresa URL.

 12. Zabezpečte, aby sa overovacia adresa URL vytlačila, pomocou tlačidiel NahorNadol vyberte možnosť Áno (Yes) a stlačte tlačidlo OK.

 13. Pomocou webového prehľadávača v počítači alebo v mobilnom zariadení vykonajte postup overenia.

  Pomocou webového prehľadávača v počítači alebo v mobilnom zariadení prejdite na adresu URL a podľa pokynov na obrazovke vykonajte postup overenia.

  Poznámka
  • Pomocou konta Google, ktoré ste získali vopred, vykonajte postup overenia.

 14. Keď sa na displeji LCD zariadenia objaví správa o dokončení registrácie, stlačte tlačidlo OK.

  Po správnom dokončení postupu overenia sa zobrazia položky registrácie. Po dokončení postupu overenia môžete tlačiť údaje pomocou služby Google Cloud Print.

  Tlač z počítača alebo telefónu smartphone pomocou služby Google Cloud Print

  Ak postup overenia neprebehne správne a zobrazí sa chybové hlásenie, stlačte tlačidlo OK. Keď sa zobrazí potvrdzujúca správa, aby ste vytlačili overovaciu adresu URL, vytlačte ju a potom znova v počítači vykonajte postup overenia.

Odstránenie zariadenia zo služby Google Cloud Print

Ak sa majiteľ zariadeniazmení alebo ak chcete opätovne zaregistrovať zariadenie, podľa nasledujúceho postupu odstráňte zariadenie zo služby Google Cloud Print.

 1. Skontrolujte, či je multifunkčné zariadenie zapnuté.

  Kontrola zapnutia tlačiarne

 2. Stlačte tlačidlo PONUKA.

  Zobrazí sa obrazovka ponuky.

 3. Vyberte položku Webová služba (Web service) a stlačte tlačidlo OK.

  Displej LCD a ovládací panel

 4. Vyberte položku Nastavenie webových služieb (Web service setup) a stlačte tlačidlo OK.

 5. Pomocou tlačidiel NahorNadol vyberte položku Nastavenia služby cloud (Cloud settings) a stlačte tlačidlo OK.

 6. Vyberte položku Google Cloud Print – nastavenie (Google Cloud Print setup) a stlačte tlačidlo OK.

 7. Pomocou tlačidiel NahorNadol vyberte možnosť Odstrániť z Google Cloud Print (Delete from Google Cloud Print) a stlačte tlačidlo OK.

 8. Keď sa zobrazí správa s potvrdením na odstránenie zariadenia, pomocou tlačidiel NahorNadol vyberte možnosť Áno (Yes) a stlačte tlačidlo OK.

Na začiatok strany