S719

Displej LCD a ovládací panel

Zariadenie môžete používať na vytváranie kópií, odosielanie a prijímanie faxov, skenovanie originálov alebo tlač fotografií uložených na jednotke USB flash bez použitia počítača.

Jednotlivé funkcie zariadenia môžete tiež využívať pomocou obrazovky ponúk a obrazovky nastavení na displeji LCD.


Môžete vybrať režim kopírovania, skenovania alebo faxovania.

Požadovaný režim možno vybrať stlačením tlačidla režimu (A) na ovládacom paneli.

Na jednotlivých obrazovkách režimu možno vyberať rozličné funkcie alebo meniť nastavenia pomocou tlačidiel Funkcia (Function) (B) alebo tlačidiel Nahor, Nadol, DoľavaDoprava (C).

Stlačením tlačidla PONUKA (MENU) (D) zobrazíte ponuku, ktorá poskytuje prístup k funkcii tlače fotografií alebo rôznym funkciám kopírovania. Pomocou tejto ponuky môžete vykonávať údržbu zariadenia a meniť jeho nastavenia.

Na obrazovke s ponukou alebo nastaveniami môžete pomocou tlačidiel Nahor, Nadol, DoľavaDoprava vybrať príslušnú položku alebo možnosť a stlačením tlačidla OK (E) pokračovať v postupe.

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo Naspäť (Back) (F).

Rozsvieti sa indikátor na tlačidle vybratého režimu alebo tlačidle PONUKA (MENU).

Používanie tlačidiel Funkcia (Function)

V prípade potreby sa v spodnej časti obrazovky zobrazia ponuky funkcií (G). Stlačením príslušného tlačidla Funkcia (Function) (H), (I) alebo (J) zobrazíte jeho funkciu, napríklad obrazovku s nastaveniami.

Počet ponúk funkcií a ich obsah sa líši v závislosti od konkrétnej obrazovky. Skontrolujte ponuky funkcií zobrazené v spodnej časti obrazovky a vyberte požadovanú položku.


Príklad: pohotovostná obrazovka faxovania

(H) Stlačením ľavého tlačidla Funkcia (Function) vyberte položku Zozn. funkcií (Function list). Zobrazí sa obrazovka ponuky faxovania.

Obrázok: displej LCD

(I) Stlačte stredné tlačidlo Funkcia (Function). Zobrazí sa obrazovka Nastavenia režimu príjmu (Receive mode settings).

Obrázok: displej LCD

(J) Stlačením pravého tlačidla Funkcia (Function) vyberte položku Kval.odos.obr. (TX image qlty) Zobrazí sa obrazovka Nastav. kvality odosiel. obr. (TX image quality settings)

Obrázok: displej LCD

Na začiatok strany