preskočiť na hlavný text

Prijímanie faxov

Táto časť opisuje prípravy potrebné na prijímanie faxov a spôsob ich prijímania.

Prípravy na prijatie faxu

Podľa nasledujúceho postupu sa pripravte na prijatie faxu.

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

 2. Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ (FAX).

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka faxovania.

 3. Skontrolujte nastavenie režimu prijímania.

  Skontrolujte nastavenie režimu prijímania zobrazené na pohotovostnej obrazovke faxovania.

  Obrázok: displej LCD

  Poznámka

 4. Vložte papier.

  Vložte hárky obyčajného papiera.

 5. V prípade potreby zadajte nastavenia papiera.

  Zmena nastavení papiera

  Týmto dokončíte prípravu na prijatie faxu.

  Po prijatí sa fax automaticky vytlačí na vložený papier.

Prijímanie faxov

Operácie súvisiace s prijímaním sa líšia v závislosti od vybratého režimu prijímania.

Poznámka

Po výbere položky Režim priority telef. (TEL priority mode):

 • Ak je prichádzajúci hovor faxom:

  Na prichádzajúci hovor bude telefón upozorňovať zvonením.

  Zodvihnite slúchadlo. Ak začujete tón faxu, po doznení počkajte aspoň päť sekúnd a potom položte slúchadlo.

  Zariadenie prijme fax.

  Poznámka

  • Ak sa zariadenie neprepne na režim prijímania faxov, stlačte tlačidlo FAXOVAŤ (FAX) a potom tlačidlo Farebne (Color) alebo Čiernobielo (Black), čím prijmete fax.

  • Ak chcete faxy prijímať bez zodvihnutia slúchadla, nastavte položku Prepn. na man./aut. (Manual/auto switch) rozšíreného nastavenia na hodnotu ZAP. (ON). Položka Čas začatia príjmu (RX start time) umožňuje zadať, koľko sekúnd musí uplynúť, kým sa zariadenie prepne na režim prijímania faxov.

  • Ak sa nachádzate v Hongkongu a objednali ste si službu dvojitého vyzváňania, v prípade prichádzajúceho hovoru s typickým zvonením pre faxy telefón zazvoní toľkokrát, koľko zazvonení ste nastavili. Potom sa zariadenie automaticky prepne na režim prijímania faxov bez toho, aby ste museli zodvihnúť slúchadlo.

   Počet zazvonení telefónu do prepnutia na režim prijímania faxov možno zmeniť.

  • Nastavte, aby zariadenie umožňovalo inicializovať prijímanie faxov z pripojeného telefónu (vzdialený príjem).

   Príjem na diaľku

  • Ak je k zariadeniu pripojený záznamník:

   • Ak je záznamník nastavený na režim odpovedania na hovory, nastavte položku Jednoduchý príjem (User-friendly RX) rozšíreného nastavenia na hodnotu ZAP. (ON). Ak ide o fax, zariadenie ho prijme automaticky.

   • Ak je v záznamníku vypnutý režim odpovedania na hovory, zodvihnite slúchadlo. Ak začujete tón faxu, po doznení počkajte aspoň päť sekúnd a potom položte slúchadlo.

   • Ak je položka Prepn. na man./aut. (Manual/auto switch) rozšíreného nastavenia nastavená na hodnotu ZAP. (ON), nastavte v položke Čas začatia príjmu (RX start time) dlhší čas, než je čas, pred ktorým zaznie zo záznamníka správa s odpoveďou. Po výbere tohto nastavenia odporúčame, aby ste do záznamníka zavolali napríklad pomocou mobilného telefónu a skontrolovali, či sa v záznamníku úspešne nahrávajú správy.

   • Nastavte záznamník do režimu odpovedania na hovory a nasledujúcim spôsobom upravte jeho nastavenie:

    - Trvanie celej správy by nemalo presiahnuť 15 sekúnd.

    - V správe oznámte volajúcemu, ako odoslať fax.

 • Ak je prichádzajúci hovor hlasovým hovorom:

  Na prichádzajúci hovor bude telefón upozorňovať zvonením.

  Zodvihnite slúchadlo a začnite telefonický hovor.

  Poznámka

  • Ak sa počas telefonických hovorov zariadenie neočakávane prepína na režim prijímania faxov, nastavte položku Jednoduchý príjem (User-friendly RX) rozšíreného nastavenia na hodnotu VYP. (OFF).

  • Ak je položka Prepn. na man./aut. (Manual/auto switch) rozšíreného nastavenia nastavená na hodnotu ZAP. (ON), musíte prichádzajúci hovor prijať zodvihnutím slúchadla v rámci časového intervalu zadaného v položke Čas začatia príjmu (RX start time). V opačnom prípade sa zariadenie prepne na režim prijímania faxov.

Po výbere položky Režim iba faxu (Fax only mode):

 • Ak je prichádzajúci hovor faxom:

  Zariadenie prijme fax automaticky.

  Poznámka

  • Ak je k zariadeniu pripojený telefón, bude na prichádzajúci hovor upozorňovať zvonením.

  • Počet zazvonení telefónu môžete zmeniť pomocou položky Zvon. prich. hovoru (Incoming ring) rozšíreného nastavenia.

Po výbere položky DRPD alebo Prepnutie siete (Network switch):

 • Ak je prichádzajúci hovor faxom:

  Na prichádzajúci hovor bude telefón upozorňovať zvonením.

  Po rozpoznaní zvonenia pre faxy zariadenie automaticky prijme fax.

  Poznámka

 • Ak je prichádzajúci hovor hlasovým hovorom:

  Na prichádzajúci hovor bude telefón upozorňovať zvonením.

  Pokiaľ zariadenie nerozpozná zvonenie pre faxy, telefón bude ďalej zvoniť.

  Zodvihnite slúchadlo a začnite telefonický hovor.

  Poznámka

  • Ak chcete využívať túto funkciu, musíte si objednať kompatibilnú službu, ktorú poskytuje váš poskytovateľ telefónnych služieb.

  • Informácie o službe DRPD

   Na zariadení musíte vybrať príslušné zvonenie.

   Nastavenie zvonenia pre funkciu DRPD (iba pre USA a Kanadu)

  • Informácie o službe prepínania sietí

   Názov tejto služby sa líši v závislosti od krajiny alebo oblasti zakúpenia. V niektorých krajinách alebo oblastiach zakúpenia nemusí byť toto nastavenie k dispozícii.