preskočiť na hlavný text

Prijímanie do pamäte

Ak zariadenie nemohlo vytlačiť prijatý fax, uloží ho do pamäte zariadenia. Rozsvieti sa indikátor Pamäť FAXOV (FAX Memory) a na displeji LCD sa zobrazí hlásenie Prijaté do pamäte (Received in memory).

Dôležité

 • Po odpojení zástrčky napájacieho kábla sa odstránia všetky faxy uložené v pamäti zariadenia. Keď zariadenie zapnete nabudúce, po zobrazení obrazovky s potvrdením stlačte tlačidlo OK. Vytlačí sa zoznam faxov odstránených z pamäte zariadenia (SPRÁVA O VYMAZANÍ PAMÄTE (MEMORY CLEAR REPORT)).

Ak zariadenie prijme fax v jednej z nasledujúcich situácií, prijatý fax sa automaticky uloží do pamäte zariadenia.

 • Zariadenie je nastavené na ukladanie prijatých faxov do pamäte:

  Ak je pre položku Prijaté dokumenty (Received documents) v ponuke Nastav. autom. tlače (Auto print settings) v časti Nastavenia faxu (Fax settings) vybratá možnosť Netlačiť (Do not print), prijaté faxy sa uložia do pamäte zariadenia.

  Faxy uložené v pamäti zariadenia môžete vytlačiť z obrazovky Údaje v pamäti (Memory reference) v časti Ponuka faxovania (FAX menu).

  Tlač dokumentu uloženého v pamäti zariadenia

  Poznámka

  • Ak chcete prijaté faxy tlačiť automaticky, v ponuke Nastav. autom. tlače (Auto print settings) v časti Nastavenia faxu (Fax settings) nastavte položku Prijaté dokumenty (Received documents) na hodnotu Tlačiť (Print).

   Nastav. autom. tlače (Auto print settings)

 • zariadení sa vyskytla chyba:

  Ak ste v ponuke Nastav. autom. tlače (Auto print settings) v časti Nastavenia faxu (Fax settings) nastavili položku Prijaté dokumenty (Received documents) na hodnotu Tlačiť (Print), prijatý fax sa vytlačí automaticky. Prijatý fax sa však nevytlačí v prípade, že sa vyskytne niektorá z nasledujúcich chýb. Namiesto toho sa uloží do pamäte zariadenia.

  Po odstránení chyby sa fax uložený v pamäti zariadenia automaticky vytlačí.

  • Množstvo zostávajúceho atramentu nepostačuje na tlač faxu:

   Vymeňte kazetu FINE.

   Výmena kazety FINE

   Poznámka

   • Zariadenie môžete nastaviť tak, aby prijaté faxy vytlačilo aj napriek minutiu atramentu.

    Pre položku Tlač–minutie atram. (Print when no ink) v ponuke Nastav. autom. tlače (Auto print settings) v časti Nastavenia faxu (Fax settings) vyberte možnosť Tlačiť (Print).

    Keďže sa však minul atrament, nemusí sa vytlačiť časť faxu alebo celý fax.

    Obsah faxu sa ani neuloží do pamäte zariadenia.

    Ak sa už minul atrament, odporúčame, aby ste položku Prijaté dokumenty (Received documents) v ponuke Nastav. autom. tlače (Auto print settings) v časti Nastavenia faxu (Fax settings) nastavili na hodnotu Netlačiť (Do not print), čím sa prijatý fax uloží v pamäti zariadenia. Po výmene kazety FINE a nastavení položky Prijaté dokumenty (Received documents) v ponuke Nastav. autom. tlače (Auto print settings) na hodnotu Tlačiť (Print) sa fax uložený v pamäti zariadenia vytlačí automaticky.

    Nastav. autom. tlače (Auto print settings)

  • Minul sa papier:

   Vložte papier a stlačte tlačidlo OK.

  • Vložený papier má inú veľkosť než veľkosť určenú v nastavení Veľkosť strany (Page size):

   Vložte rovnakú veľkosť papiera, aká je určená v nastavení Veľkosť strany (Page size), a potom stlačte tlačidlo OK.

  • V položke Veľkosť strany (Page size) je nastavená iná veľkosť ako A4, Letter, LTR alebo Legal:

   V položke Veľkosť strany (Page size) nastavte veľkosť A4, Letter, LTR alebo Legal.

   Zmena nastavení papiera

   Poznámka

   • Niektoré veľkosti strán nie sú dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach zakúpenia.

  • V položke Typ média (Media type) je nastavený iný typ ako Obyč. papier (Plain paper):

   V položke Typ média (Media type) nastavte typ Obyč. papier (Plain paper).

   Zmena nastavení papiera

 • Stlačením tlačidla Stop ste zrušili tlač faxu:

  Stlačením tlačidla FAXOVAŤ (FAX) obnovte tlač faxu.

Poznámka

 • Zariadenie môže do pamäte zariadenia uložiť maximálne 50 strán* faxov (maximálne 20 dokumentov).

  * Pri použití tabuľky ITU-T č. 1 (štandardný režim)

 • Ak sa pri prijímaní do pamäte zaplní pamäť zariadenia, v pamäti budú uložené len strany, ktoré už boli prijaté. Prijaté faxy uložené v pamäti zariadenia vytlačte alebo uložte na disk USB flash, odstráňte ich z pamäte zariadenia a požiadajte odosielateľa o opätovné odoslanie faxov.

  Dokument uložený v pamäti zariadenia