preskočiť na hlavný text

Zmena nastavení papiera

Zariadenie tlačí prijaté faxy na papier, ktorý ste predtým vložili do zariadenia. Pomocou ovládacieho panela môžete zmeniť nastavenia papiera určeného na tlač faxov. Skontrolujte, či nastavenia vyhovujú vloženému papieru.

Dôležité

 • Ak sa veľkosť vloženého papiera líši od veľkosti určenej v nastavení veľkosti papiera, prijaté faxy sa uložia do pamäte zariadenia a na displeji LCD sa zobrazia hlásenia Skontrolujte veľk. strany (Check page size)Stlačte tlačidlo [OK] (Press [OK]). V takom prípade vložte papier rovnakej veľkosti, aká je určená v nastavení veľkosti papiera, a potom stlačte tlačidlo OK.

  Stlačením tlačidla Stop môžete zrušiť toto hlásenie a dokumenty uložené v pamäti zariadenia vytlačiť neskôr.

  Tlač dokumentu uloženého v pamäti zariadenia

 • Ak nie je vložený papier alebo ak sa počas tlače minul, prijaté faxy sa uložia do pamäte zariadenia a na displeji LCD sa zobrazia hlásenia Vložte papier (Load paper)Vložte papier a stlačte tlačidlo [OK] (Load paper and press [OK]). V takom prípade vložte papier a stlačte tlačidlo OK.

  Stlačením tlačidla Stop môžete zrušiť toto hlásenie a dokumenty uložené v pamäti zariadenia vytlačiť neskôr.

  Tlač dokumentu uloženého v pamäti zariadenia

Poznámka

 • Ak odosielateľ odošle dokument s väčšou veľkosťou než Letter alebo Legal, napríklad dokument veľkosti 11 x 17 palcov, zariadenie odosielateľa môže odosielaný fax automaticky zmenšiť, rozdeliť alebo odoslať len časť originálu.

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

 2. Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ (FAX).

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka faxovania.

 3. Stlačte tlačidlo Ponuka (Menu).

  Zobrazí sa obrazovka Ponuka faxovania (FAX menu).

 4. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Nastav. fax. papiera (FAX paper settings) a stlačte tlačidlo OK.

 5. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte požadovanú položku nastavenia a stlačte tlačidlo OK.

 6. Zadajte nastavenia.

  Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA upravte jednotlivé položky nastavenia a stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa nasledujúca položka nastavenia.

  Po vykonaní všetkých nastavení alebo po stlačení tlačidla FAXOVAŤ (FAX) sa na displeji LCD zobrazí pohotovostná obrazovka faxovania.

  Poznámka

  • Hviezdička (*) na displeji LCD označuje aktuálne nastavenie.

  • Veľkosť strany (Page size)

   Vyberte veľkosť strany z možností A4, Letter, LTR alebo Legal.

   Poznámka

   • Niektoré veľkosti strán nie sú dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach zakúpenia.

  • Typ média (Media type)

   Uistite sa, že je vybratá možnosť Obyčajný papier (Plain paper).

   Ak je vybratý iný typ média než Obyčajný papier (Plain paper), pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Obyčajný papier (Plain paper).

  • Obojstranné (2-sided)

   Vyberte obojstrannú alebo jednostrannú tlač.

   Ak vyberiete možnosť ZAP. (ON), zobrazí sa obrazovka s potvrdením.

   Po stlačení tlačidla OK môžete zadať stranu zošita. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte požadovanú stranu zošita a stlačte tlačidlo OK.

   Poznámka

   • Obojstranná tlač je dostupná pre čiernobiele faxy. Farebné faxy sa bez ohľadu na toto nastavenie vytlačia iba na jednu stranu papiera.

   • Ak je navyše v položke Veľkosť strany (Page size) zvolená možnosť Legal, prijaté faxy sa bez ohľadu na toto nastavenie vytlačia iba na jednu stranu papiera.