preskočiť na hlavný text

Dokument uložený v pamäti zariadenia

Ak sa odosielanie faxu nedokončí alebo ak sa zariadeniu nepodarí vytlačiť prijaté faxy, tieto faxy sa uložia do pamäte zariadenia.

Ak počas odosielania faxu nastane chyba, dokument sa neuloží do pamäte zariadenia.

V nasledujúcich prípadoch nemôže zariadenie vytlačiť prijatý fax a automaticky ho uloží v pamäti.

 • Množstvo zostávajúceho atramentu nepostačuje na tlač faxu.

 • Minul sa papier.

 • Vložený papier má inú veľkosť než veľkosť určenú v nastavení Veľkosť strany (Page size).

 • V položke Veľkosť strany (Page size) je nastavená iná veľkosť ako A4, Letter, LTR alebo Legal.

  Poznámka

  • Niektoré veľkosti strán nie sú dostupné vo všetkých krajinách alebo oblastiach zakúpenia.

 • V položke Typ média (Media type) je nastavený iný typ ako Obyč. papier (Plain paper).

 • V ponuke Nastav. autom. tlače (Auto print settings) v časti Nastavenia faxu (Fax settings) je položka Prijaté dokumenty (Received documents) nastavená na hodnotu Netlačiť (Do not print).

 • Stlačením tlačidla Stop ste zrušili tlač prijatého faxu.

Dôležité

 • Po odpojení napájacieho kábla zariadenia sa odstránia všetky faxy uložené v pamäti zariadenia.

  Podrobné informácie o tom, ako odpojiť napájací kábel, nájdete v časti Poznámka k odpojeniu napájacieho kábla.

Faxy uložené v pamäti zariadenia môžete vytlačiť alebo odstrániť. Prijaté faxy uložené v pamäti zariadenia môžete tiež uložiť na disk USB flash.

Poznámka

 • Pri kontrole, tlači alebo odstraňovaní dokumentu uloženého v pamäti zariadenia ho identifikujte podľa čísla prenosu. Ak nepoznáte číslo prenosu cieľového dokumentu, najskôr vytlačte zoznam dokumentov (VÝPIS PAMÄTE (MEMORY LIST)).

  Podrobné informácie o tlači z položky VÝPIS PAMÄTE (MEMORY LIST) nájdete v časti Tlač dokumentu uloženého v pamäti zariadenia.