preskočiť na hlavný text

Nastavenie režimu prijímania

Nastavte spôsob prijímania faxov (režim prijímania).

Podrobné informácie o nastavení režimu prijímania:

Nastavenie režimu prijímania

Môžete vybrať príslušný režim.

Podrobné informácie o režime prijímania, ktorý možno vybrať:

Informácie o režime prijímania

Podrobné informácie o rozšírených nastaveniach režimu prijímania:

Rozšírené nastavenia režimu prijímania

Poznámka

 • Postupy súvisiace s prijímaním faxov sa líšia v závislosti od vybratého režimu prijímania.

  Podrobné informácie o spôsobe prijímania v závislosti od jednotlivých režimov prijímania:

  Prijímanie faxov

 • Ak chcete na faxy a hlasové hovory používať iba jednu telefónnu linku, musíte telefón alebo záznamník pripojiť ku konektoru externého zariadenia na tomto zariadení.

  Podrobné informácie o pripojení telefónu alebo záznamníka k zariadeniu:

  Základné pripojenie

Nastavenie režimu prijímania

V tejto časti nájdete informácie o tom, ako vybrať režim prijímania.

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

 2. Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ (FAX).

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka faxovania.

 3. Stlačte tlačidlo Ponuka (Menu).

  Zobrazí sa obrazovka Ponuka faxovania (FAX menu).

 4. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte položku Nast. režimu príjmu (Receive mode set.) a potom stlačte tlačidlo OK.

 5. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte požadovaný režim prijímania a stlačte tlačidlo OK.

  Zobrazí sa obrazovka s potvrdením, či chcete vybrať rozšírené nastavenia.

  Ak vyberiete možnosť Áno (Yes) a stlačíte tlačidlo OK, môžete určiť rozšírené nastavenia jednotlivých režimov prijímania.

  Rozšírené nastavenia režimu prijímania

  Poznámka

  • Hviezdička (*) na displeji LCD označuje aktuálne nastavenie.

  • Podrobné informácie o režime prijímania:

   Informácie o režime prijímania

  • Režim DRPD je dostupný iba v USA a Kanade.

  • Režim Prepnutie siete (Network switch) nemusí byť dostupný vo všetkých krajinách alebo oblastiach zakúpenia.

  • V časti Prijímanie faxov nájdete informácie o prijímaní faxov a postupy pre jednotlivé režimy prijímania.

Informácie o režime prijímania

Môžete vybrať režim prijímania vyhovujúci podmienkam používania faxu: či na faxovanie používate vyhradenú linku a pod.

Režim prijímania

Podmienky používania faxu

Prijímanie faxov

Režim priority telef. (TEL priority mode)

Keď prijímate hlavne hlasové hovory (pomocou telefónu alebo záznamníka pripojeného k zariadeniu):

Na prichádzajúci hovor bude telefón upozorňovať zvonením.

Zodvihnite slúchadlo.

Ak ide o hlasový hovor, začnite telefonický rozhovor.

Ak ide o fax, položte slúchadlo po tom, ako ho zariadenie začne prijímať.

Poznámka

 • Hoci je k zariadeniu pripojený telefón, v závislosti od typu alebo nastavení telefónu nemusí zvonením upozorňovať na prichádzajúci hovor.

DRPD alebo Prepnutie siete (Network switch)

Keď prijímate hlasové hovory (pomocou telefónu alebo záznamníka pripojeného k zariadeniu) a u poskytovateľa telefónnych služieb ste si objednali službu rozpoznania zvonenia:

Na prichádzajúci hovor bude telefón upozorňovať zvonením. Zariadenie rozpozná faxové volanie podľa zvonenia pre faxy.

Ak ide o fax, zariadenie ho prijme automaticky.

Ak zariadenie nerozpozná zvonenie pre faxy, telefón bude ďalej zvoniť.

Poznámka

 • Hoci je k zariadeniu pripojený telefón, v závislosti od typu alebo nastavení telefónu nemusí zvonením upozorňovať na prichádzajúci hovor.

Režim iba faxu (Fax only mode)

Keď neprijímate hlasové hovory:

Zariadenie automaticky prijme prichádzajúci fax.

Rozšírené nastavenia režimu prijímania

Môžete zadať rozšírené nastavenia jednotlivých režimov prijímania.

Poznámka

 • Hviezdička (*) na displeji LCD označuje aktuálne nastavenie.

 • Rozšírené nastavenie režimu Režim priority telef. (TEL priority mode)

  Môžete zadať nasledujúce položky nastavenia.

  • Prepn. na man./aut. (Manual/auto switch)

   Ak vyberiete položku ZAP. (ON), zariadenie automaticky prijme faxy po tom, čo externé zariadenie zvonilo určitý čas.

   Môžete zadať časový interval do spustenia automatického prijímania.

  • Jednoduchý príjem (User-friendly RX)

   Ak vyberiete položku ZAP. (ON), po zistení faxového signálu (signál CNG) zariadenie automaticky prepne z telefonického hovoru na príjem faxu, keď zodvihnete slúchadlo telefónu alebo keď sa aktivuje záznamník. Keď je k zariadeniu pripojený záznamník, výberom položky ZAP. (ON) nastavíte, aby sa zariadenie automaticky preplo na prijímanie faxov po aktivovaní záznamníka.

   Ak vyberiete položku VYP. (OFF), zariadenie neprepne z telefonického hovoru na príjem faxu automaticky, ani keď zariadenie zistí faxový signál (signál CNG). Ak nechcete, aby zariadenie automaticky prepínalo tieto funkcie počas hovoru, vyberte položku VYP. (OFF).

  Poznámka

  • Ak sa nachádzate v Hongkongu a objednali ste si službu dvojitého vyzváňania, v režime Režim priority telef. (TEL priority mode) je k dispozícii počet zazvonení externého zariadenia zadaný pomocou položky Zvon. prich. hovoru (Incoming ring) v ponuke Režim iba faxu (Fax only mode).

   Ak chcete určiť počet zazvonení externého zariadenia v režime Režim priority telef. (TEL priority mode), v ponuke Ponuka faxovania (FAX menu) nastavte položku Nast. režimu príjmu (Receive mode set.) na hodnotu Režim iba faxu (Fax only mode), pomocou položky Zvon. prich. hovoru (Incoming ring) určte počet zazvonení externého zariadenia a potom nastavenie Nast. režimu príjmu (Receive mode set.) prepnite na možnosť Režim priority telef. (TEL priority mode).

  • Ak sa nachádzate v Hongkongu a objednali ste si službu dvojitého vyzváňania, odporúčame nastaviť položku Prepn. na man./aut. (Manual/auto switch) na hodnotu VYP. (OFF).

 • Rozšírené nastavenie režimu Režim iba faxu (Fax only mode)

  Môžete zadať nasledujúcu položku nastavenia.

  • Zvon. prich. hovoru (Incoming ring)

   Môžete určiť počet zazvonení externého zariadenia pri prichádzajúcom hovore.

 • Rozšírené nastavenie režimu DRPD

  Môžete zadať nasledujúce položky nastavenia.

  • DRPD: zvon.pre faxy (DRPD: FAX ring pat.)

   Umožňuje nastaviť typické zvonenie hovoru, ktoré bude zariadenie považovať za faxové volanie.

   Ak ste si objednali službu rozpoznania typického zvonenia (DRPD), nastavte zvonenie tak, aby sa zhodovalo so zvonením priradeným vaším poskytovateľom telefónnych služieb.

   Nastavenie zvonenia pre funkciu DRPD (iba pre USA a Kanadu)

  • Zvon. prich. hovoru (Incoming ring)

   Môžete určiť počet zazvonení externého zariadenia pri prichádzajúcom hovore.

 • Rozšírené nastavenie režimu Prepnutie siete (Network switch)

  Môžete zadať nasledujúcu položku nastavenia.

  • Zvon. prich. hovoru (Incoming ring)

   Môžete určiť počet zazvonení externého zariadenia pri prichádzajúcom hovore.

Nastavenie zvonenia pre funkciu DRPD (iba pre USA a Kanadu)

Ak ste si u svojho poskytovateľa telefónnych služieb objednali službu rozpoznania typického zvonenia (Distinctive Ring Pattern Detection – DRPD), poskytovateľ telefónnych služieb priradí vašej telefónnej linke dve alebo viac telefónnych čísel s typickým zvonením, čo vám umožní používať rôzne čísla pre faxové prenosy a hlasové volania na jednej telefónnej linke. Zariadenie bude automaticky monitorovať zvonenia a v prípade zvonenia upozorňujúceho na faxový prenos automaticky prijme fax.

Ak chcete používať funkciu DRPD, podľa nasledujúceho postupu nastavte zvonenie pre faxy, ktoré sa zhoduje so zvonením prideleným vaším poskytovateľom telefónnych služieb.

Poznámka

 • Podrobné informácie o tejto službe získate od svojho poskytovateľa telefónnych služieb.

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

 2. Stlačte tlačidlo FAXOVAŤ (FAX).

  Zobrazí sa pohotovostná obrazovka faxovania.

 3. Stlačte tlačidlo Ponuka (Menu).

  Zobrazí sa obrazovka Ponuka faxovania (FAX menu).

 4. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte položku Nast. režimu príjmu (Receive mode set.) a potom stlačte tlačidlo OK.

 5. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť DRPD a stlačte tlačidlo OK.

  Zobrazí sa obrazovka s potvrdením, či chcete vybrať rozšírené nastavenia.

 6. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť Áno (Yes) a potom stlačte tlačidlo OK.

 7. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte možnosť DRPD: zvon.pre faxy (DRPD: FAX ring pat.) a stlačte tlačidlo OK.

  Zobrazí sa obrazovka DRPD: zvon.pre faxy (DRPD: FAX ring pat.)

 8. Pomocou tlačidiel DOĽAVADOPRAVA vyberte zvonenie, ktoré poskytovateľ telefónnych služieb pridelil vášmu faxovému číslu, a stlačte tlačidlo OK.

  Obrázok: displej LCD

  Vyberte možnosť Normálne zvonenie (Normal ring), Dvojité zvonenie (Double ring), Krátke–krátke–dlhé (Short-short-long) alebo Krátke–dlhé–krátke (Short-long-short).

  Poznámka

  • Hviezdička (*) na displeji LCD označuje aktuálne nastavenie.

 9. Stlačením tlačidla FAXOVAŤ (FAX) sa vráťte na pohotovostnú obrazovku faxovania.