Zmena nastavení zariadenia na displeji LCD

Zmena nastavení zariadenia na displeji LCD

Nastavenia faxu

Nastav. tlače

Nastavenia siete LAN

Nastav. používateľa zariadenia

Nastavenia tlače z mobil. telef.

Nastavenia Bluetooth

Nastavenia tlače PictBridge

Výber jazyka

Aktualizácia firmvéru

Obnoviť nastavenia

Ekologické nastavenia

Nastav. tichého rež.

Na začiatok strany