Prehľad zariadenia

Hlavné súčasti a základné úkony

Hlavné súčasti

Informácie o zdroji napájania zariadenia

Displej LCD a ovládací panel

Zadávanie čísel, písmen a symbolov

Vkladanie papiera a originálov

Vkladanie papiera

Umiestnenie originálov

Zapojenie disku USB flash

Výmena kazety FINE

Výmena kazety FINE

Kontrola stavu atramentu

Údržba

Keď je tlač nejasná alebo sa tlačia nesprávne farby

Vykonávanie údržby z počítača

Čistenie zariadenia

Zmena nastavení zariadenia

Zmena nastavení zariadenia z počítača

Zmena nastavení zariadenia na displeji LCD

Informácie o sieťovom pripojení

Užitočné informácie o sieťovom pripojení

Sieťová komunikácia

Zmena a potvrdenie sieťových nastavení

Obrazovky sieťového pripojenia v aplikácii IJ Network Tool

Ďalšie obrazovky v aplikácii IJ Network Tool

Príloha k sieťovej komunikácii

Tipy na zaručenie optimálnej kvality tlače

Užitočné informácie o atramente

Kľúčové body na úspešný priebeh tlače

Po vložení papiera nezabudnite vybrať nastavenia papiera

Zrušenie tlačovej úlohy

Hlavné opatrenia na zachovanie kvality tlače

Opatrenia na bezpečnú prepravu zariadenia

Zákonné obmedzenia týkajúce sa používania výrobku a obrázkov

Technické parametre

Na začiatok strany