S309

Výmena kazety FINE

Keď sa objavia upozornenia alebo chyby týkajúce sa zostávajúcej hladiny atramentu, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie informujúce o chybe. Vykonajte príslušné opatrenia uvedené v hlásení.

Zobrazuje sa hlásenie

 Poznámka

 Informácie o kompatibilnej kazete FINE nájdete v tlačenej príručke Prvé spustenie.

Postup výmeny

Pokiaľ musíte vymeniť kazetu FINE, postupujte nasledujúcim spôsobom.

 Dôležité

Manipulácia s kazetou FINE

 Nedotýkajte sa elektrických kontaktov (A) ani dýzy tlačovej hlavy (B) na kazete FINE. Ak sa ich dotknete, zariadenie nemusí správne tlačiť.

 Vybratú kazetu FINE okamžite vymeňte za novú. Nenechávajte zariadenie bez kazety FINE.

 Kazetu FINE vymieňajte len za novú kazetu. Po vložení použitej kazety FINE sa môžu upchať dýzy.

Okrem toho pri použití takejto kazety FINE nebude zariadenie schopné správne informovať, kedy treba kazetu FINE vymeniť.

 Kazetu FINE po vložení nevyberajte zo zariadenia a nenechávajte ju vonku. Spôsobí to vyschnutie kazety FINE a pri jej opätovnom vložení nemusí zariadenie správne fungovať. Ak chcete zabezpečiť optimálnu kvalitu tlače, spotrebujte kazetu FINE do šiestich mesiacov odo dňa prvého použitia.

 Poznámka

 Ak sa v kazete FINE minie atrament, určitý čas môžete tlačiť s farebnou alebo čiernou kazetou FINE, v ktorej ostal atrament. V porovnaní s tlačou s oboma kazetami sa však môže znížiť kvalita tlače. Na dosiahnutie optimálnej kvality odporúčame použiť novú kazetu FINE.

Dokonca aj pri tlači len použitím jedného atramentu nechajte prázdnu kazetu FINE vloženú. Ak farebná kazeta FINE alebo čierna kazeta FINE nebude vložená, dôjde k chybe a zariadenie nebude môcť tlačiť.

Informácie o konfigurácií tohto nastavenia nájdete v časti Nastavenie kazety s atramentom, ktorá sa má používať.

 Farebný atrament sa môže spotrebúvať aj pri tlači čiernobielych dokumentov alebo pri zadaní čiernobielej tlače.

Farebný aj čierny atrament sa spotrebúvajú aj pri bežnom a hĺbkovom čistení tlačovej hlavy, ktoré sa môžu vyžadovať na zachovanie výkonu zariadenia. Keď sa v kazete FINE minie atrament, okamžite ju vymeňte za novú.

Užitočné informácie o atramente

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté, otvorte predný kryt (C) a potom aj výstupný zásobník papiera (D).

 1. Otvorte kryt výstupu papiera (E).

Keď sa držiak kazety FINE posunie na miesto vyhradené na výmenu, AUTOMATICKY SA OTVORÍ kryt hlavy (F).

 Upozornenie

 Držiak kazety FINE násilne nezastavujte ani neposúvajte. Nedotýkajte sa držiaka kazety FINE, kým sa úplne nezastaví.

 Dôležité

 Po otvorení krytu výstupu papiera sa automaticky otvorí kryt hlavy.

Ak ste počas výmeny kazety FINE zatvorili kryt hlavy, zatvorte kryt výstupu papiera a znova ho otvorte.

Pokus o násilné otvorenie krytu hlavy rukou môže spôsobiť poruchu zariadenia.

 Nedotýkajte sa kovových ani iných častí vnútri zariadenia.

 Ak kryt výstupu papiera necháte otvorený viac ako 10 minút, držiak kazety FINE sa posunie úplne doprava a rozsvieti sa indikátor Alarm. V takom prípade zatvorte kryt výstupu papiera a znova ho otvorte.

 1. Vyberte prázdnu kazetu FINE.

(1) Zatláčajte páčku zaistenia kazety s atramentom nadol, kým s kliknutím nezapadne na miesto.

(2) Vyberte kazetu FINE.

 Dôležité

 kazetou FINE zaobchádzajte opatrne. Predídete tak zašpineniu oblečenia alebo okolia.

 Prázdnu kazetu FINE znehodnoťte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi týkajúcimi sa znehodnocovania spotrebného materiálu.

 1. Pripravte novú kazetu FINE.

(1) Vyberte kazetu FINE z obalu a opatrne odstráňte ochrannú pásku (G).

 Dôležité

 Ak budete kazetou FINE triasť, môže sa z nej vyliať atrament a zašpiniť vaše ruky a okolie. kazetou FINE zaobchádzajte opatrne.

 Dávajte pozor, aby ste svoje ruky a okolie nezašpinili atramentom nachádzajúcim sa na odstránenej ochrannej páske.

 Ochrannú pásku po odstránení opätovne nenasadzujte. Znehodnoťte ju v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi týkajúcimi sa znehodnocovania spotrebného materiálu.

 Nedotýkajte sa elektrických kontaktov ani dýzy tlačovej hlavy na kazete FINE. Ak sa ich dotknete, zariadenie nemusí správne tlačiť.

 1. Vkladá sa doň kazeta FINE.

(1) Novú kazetu FINE vkladajte priamo do držiaka kazety FINE, kým sa nedotkne zadnej strany.

Farebná kazeta FINE sa vkladá do ľavej zásuvky a čierna kazeta FINE do pravej zásuvky.

 Dôležité

 Kazetu FINE vkladajte opatrne, aby nenarazila na elektrické kontakty na držiaku kazety FINE.

(2) Zatlačením páčky zaistenia kazety s atramentom nahor zaistite kazetu FINE na mieste.

Keď začujete kliknutie páčky zaistenia kazety s atramentom, kazeta FINE je zaistená na mieste.

 Dôležité

 Skontrolujte, či je kazeta FINE správne vložená.

 Ak nie je vložená farebná kazeta FINE aj čierna kazeta FINE, zariadenie nemôže tlačiť. Vždy vložte obe kazety.

 1. Zatvorte kryt výstupu papiera (H).

 Poznámka

 Ak sa po zatvorení krytu výstupu papiera zobrazí chybové hlásenie, vykonajte príslušné opatrenia.

Zobrazuje sa hlásenie

 Keď po výmene kazety FINE začnete tlačiť, zariadenie automaticky spustí čistenie tlačovej hlavy. Kým zariadenie neskončí čistenie tlačovej hlavy, nevykonávajte iné činnosti.

 Ak je tlačová hlava nezarovnaná, čo možno určiť podľa nezarovnaných rovných čiar na výtlačku alebo podobných príznakov, upravte polohu tlačovej hlavy.

Zarovnanie tlačovej hlavy

 Zariadenie môže počas tejto operácie vydávať zvuky.

Na začiatok strany
S309

Výmena kazety FINE

Keď sa objavia upozornenia alebo chyby týkajúce sa zostávajúcej hladiny atramentu, na displeji LCD sa zobrazí hlásenie informujúce o chybe. Vykonajte príslušné opatrenia uvedené v hlásení.

Zobrazuje sa hlásenie

 Poznámka

 Informácie o kompatibilnej kazete FINE nájdete v tlačenej príručke Prvé spustenie.

Postup výmeny

Pokiaľ musíte vymeniť kazetu FINE, postupujte nasledujúcim spôsobom.

 Dôležité

Manipulácia s kazetou FINE

 Nedotýkajte sa elektrických kontaktov (A) ani dýzy tlačovej hlavy (B) na kazete FINE. Ak sa ich dotknete, zariadenie nemusí správne tlačiť.

 Vybratú kazetu FINE okamžite vymeňte za novú. Nenechávajte zariadenie bez kazety FINE.

 Kazetu FINE vymieňajte len za novú kazetu. Po vložení použitej kazety FINE sa môžu upchať dýzy.

Okrem toho pri použití takejto kazety FINE nebude zariadenie schopné správne informovať, kedy treba kazetu FINE vymeniť.

 Kazetu FINE po vložení nevyberajte zo zariadenia a nenechávajte ju vonku. Spôsobí to vyschnutie kazety FINE a pri jej opätovnom vložení nemusí zariadenie správne fungovať. Ak chcete zabezpečiť optimálnu kvalitu tlače, spotrebujte kazetu FINE do šiestich mesiacov odo dňa prvého použitia.

 Poznámka

 Ak sa v kazete FINE minie atrament, určitý čas môžete tlačiť s farebnou alebo čiernou kazetou FINE, v ktorej ostal atrament. V porovnaní s tlačou s oboma kazetami sa však môže znížiť kvalita tlače. Na dosiahnutie optimálnej kvality odporúčame použiť novú kazetu FINE.

Dokonca aj pri tlači len použitím jedného atramentu nechajte prázdnu kazetu FINE vloženú. Ak farebná kazeta FINE alebo čierna kazeta FINE nebude vložená, dôjde k chybe a zariadenie nebude môcť tlačiť.

Informácie o konfigurácií tohto nastavenia nájdete v časti Nastavenie kazety s atramentom, ktorá sa má používať.

 Farebný atrament sa môže spotrebúvať aj pri tlači čiernobielych dokumentov alebo pri zadaní čiernobielej tlače.

Farebný aj čierny atrament sa spotrebúvajú aj pri bežnom a hĺbkovom čistení tlačovej hlavy, ktoré sa môžu vyžadovať na zachovanie výkonu zariadenia. Keď sa v kazete FINE minie atrament, okamžite ju vymeňte za novú.

Užitočné informácie o atramente

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté, otvorte predný kryt a potom aj výstupný zásobník papiera.

 1. Otvorte kryt výstupu papiera.

 Upozornenie

 Držiak kazety FINE násilne nezastavujte ani neposúvajte. Nedotýkajte sa držiaka kazety FINE, kým sa úplne nezastaví.

 Dôležité

 Po otvorení krytu výstupu papiera sa automaticky otvorí kryt hlavy.

Ak ste počas výmeny kazety FINE zatvorili kryt hlavy, zatvorte kryt výstupu papiera a znova ho otvorte.

Pokus o násilné otvorenie krytu hlavy rukou môže spôsobiť poruchu zariadenia.

 Nedotýkajte sa kovových ani iných častí vnútri zariadenia.

 Ak kryt výstupu papiera necháte otvorený viac ako 10 minút, držiak kazety FINE sa posunie úplne doprava a rozsvieti sa indikátor Alarm. V takom prípade zatvorte kryt výstupu papiera a znova ho otvorte.

 1. Vyberte prázdnu kazetu FINE.

 Dôležité

 kazetou FINE zaobchádzajte opatrne. Predídete tak zašpineniu oblečenia alebo okolia.

 Prázdnu kazetu FINE znehodnoťte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi týkajúcimi sa znehodnocovania spotrebného materiálu.

 1. Pripravte novú kazetu FINE.

 Dôležité

 Ak budete kazetou FINE triasť, môže sa z nej vyliať atrament a zašpiniť vaše ruky a okolie. kazetou FINE zaobchádzajte opatrne.

 Dávajte pozor, aby ste svoje ruky a okolie nezašpinili atramentom nachádzajúcim sa na odstránenej ochrannej páske.

 Ochrannú pásku po odstránení opätovne nenasadzujte. Znehodnoťte ju v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi týkajúcimi sa znehodnocovania spotrebného materiálu.

 Nedotýkajte sa elektrických kontaktov ani dýzy tlačovej hlavy na kazete FINE. Ak sa ich dotknete, zariadenie nemusí správne tlačiť.

 1. Vkladá sa doň kazeta FINE.

 Dôležité

 Kazetu FINE vkladajte opatrne, aby nenarazila na elektrické kontakty na držiaku kazety FINE.

 Dôležité

 Skontrolujte, či je kazeta FINE správne vložená.

 Ak nie je vložená farebná kazeta FINE aj čierna kazeta FINE, zariadenie nemôže tlačiť. Vždy vložte obe kazety.

 1. Zatvorte kryt výstupu papiera.

 Poznámka

 Ak sa po zatvorení krytu výstupu papiera zobrazí chybové hlásenie, vykonajte príslušné opatrenia.

Zobrazuje sa hlásenie

 Keď po výmene kazety FINE začnete tlačiť, zariadenie automaticky spustí čistenie tlačovej hlavy. Kým zariadenie neskončí čistenie tlačovej hlavy, nevykonávajte iné činnosti.

 Ak je tlačová hlava nezarovnaná, čo možno určiť podľa nezarovnaných rovných čiar na výtlačku alebo podobných príznakov, upravte polohu tlačovej hlavy.

Zarovnanie tlačovej hlavy

 Zariadenie môže počas tejto operácie vydávať zvuky.

Na začiatok strany