S503

Zarovnanie tlačovej hlavy

Ak sa rovné čiary vytlačia nezarovnané alebo ak je výsledok tlače neuspokojivý, upravte polohu tlačovej hlavy.

 Poznámka

 Ak je v kazete nedostatok atramentu, hárok na zarovnanie tlačovej hlavy sa nevytlačí správne. Vymeňte kazetu FINE, v ktorej je nedostatok atramentu.

Výmena kazety FINE


Musíte si pripraviť: hárok obyčajného papiera (vrátane recyklovaného papiera) veľkosti A4 alebo Letter*

* Použite biely papier, ktorý je čistý na obidvoch stranách.

  1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.

  1. Do predného zásobníka vložte obyčajný papier veľkosti A4 alebo Letter.

  1. Otvorte vysúvaciu časť výstupného zásobníka, otvorte výstupný zásobník papiera a predĺžte podperu výstupného zásobníka.

  1. Vytlačte hárok na zarovnanie tlačovej hlavy.

(1) Stlačte tlačidlo PONUKA (MENU).

(2) Vyberte možnosť Nastavenie (Setup) a stlačte tlačidlo OK.

Displej LCD a ovládací panel

Zobrazí sa obrazovka ponuky nastavenia.

(3) Vyberte možnosť Údržba (Maintenance) a stlačte tlačidlo OK.

Zobrazí sa obrazovka Údržba (Maintenance).

(4) Vyberte možnosť Automatické zarovnanie hlavy (Auto head alignment) a stlačte tlačidlo OK.

Obrázok: displej LCD

Zobrazí sa obrazovka s potvrdením.

(5) Skontrolujte hlásenie, vyberte možnosť Áno (Yes) a potom stlačte tlačidlo OK.

Vytlačí sa hárok na zarovnanie tlačovej hlavy.

 Dôležité

 Na hárku na zarovnanie tlačovej hlavy sa nedotýkajte vytlačených častí.

 Dajte pozor, aby ste nezašpinili hárok na zarovnanie tlačovej hlavy. Ak sa hárok zašpiní alebo pokrčí, nemusí sa správne naskenovať.

(6) Po zobrazení hlásenia Vytlačili sa vzorky správne? (Did the patterns print correctly?) skontrolujte, či sa vzorka vytlačila správne, vyberte možnosť Áno (Yes) a potom stlačte tlačidlo OK.

  1. Naskenovaním hárka na zarovnanie tlačovej hlavy upravte polohu tlačovej hlavy.

(1) Skontrolujte hlásenie a na ploché predlohové sklo položte hárok na zarovnanie tlačovej hlavy.

Hárok na zarovnanie tlačovej hlavy položte VYTLAČENOU STRANOU SMEROM NADOL a značku v jeho ľavom hornom rohu zarovnajte so značkou zarovnania .

 Poznámka

 Hárok na zarovnanie tlačovej hlavy sa nenaskenuje, ak ho vložíte do podávača APD (automatický podávač dokumentov).

(2) Opatrne zatvorte kryt dokumentov a stlačte tlačidlo OK.

Zariadenie začne skenovať hárok na zarovnanie tlačovej hlavy a automaticky upraví polohu tlačovej hlavy.

 Dôležité

 Kým sa poloha tlačovej hlavy nenastaví, neotvárajte kryt dokumentov ani nepremiestňujte hárok na zarovnanie tlačovej hlavy položený na plochom predlohovom skle.

 Ak sa na displeji LCD zobrazí chybové hlásenie, stlačením tlačidla OK zrušte chybu a vykonajte príslušné opatrenia.

Zobrazuje sa hlásenie

(3) Ak sa zobrazí hlásenie o dokončení, stlačte tlačidlo OK.

Opätovne sa zobrazí obrazovka Údržba (Maintenance).

Hárok na zarovnanie tlačovej hlavy odoberte z plochého predlohového skla.

 Poznámka

 Ak chcete získať prístup k iným dostupným funkciám, použite tlačidlá režimu alebo tlačidlo PONUKA (MENU).

 Ak ani po nastavení polohy tlačovej hlavy podľa uvedeného postupu nie sú výsledky tlače uspokojivé, nastavte polohu tlačovej hlavy manuálne prostredníctvom počítača.

Zarovnanie polohy tlačovej hlavy z počítača

 Ak chcete vytlačiť a skontrolovať hodnoty aktuálneho nastavenia polohy tlačovej hlavy, na obrazovke Údržba (Maintenance) vyberte položku Tlačiť hodnotu na zarovn. hlavy (Print the head alignment value).

Na začiatok strany